PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Sociální nerovnosti - YBSB008
Anglický název: Social Inequalities
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Společenskovědní modul (24-SM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (25)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. et Mgr. Ondřej Špaček, Ph.D.
Vyučující: Mgr. et Mgr. Ondřej Špaček, Ph.D.
Korekvizity : {Skupiny k odlišení zápisu SHV 19 - Úvod do sociologie (YBSB001) nebo Proseminář k interpretaci textu (YBZF03 nebo YBZB70000)}
Prerekvizity : {Skupiny k odlišení zápisu SHV 19 - Úvod do společenských věd II. (YBSA002) nebo Proseminář k interpretaci textu (YBZF03 nebo YBZB70000)}
Neslučitelnost : YBA293
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Alžběta Wolfová (10.09.2018)
Přednáška seznámí studenty se základy teoretických přístupů ke studiu sociálních nerovností. Pozornost bude věnována klasickým východiskům zkoumání, stejně jako současným syntézám a perspektivám, s důrazem na příspěvek P. Bourdieu.
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Alžběta Wolfová (10.09.2018)

Témata:

1) Představení kurzu. Co je to sociální nerovnost?

2) Klasické přístupy ke studiu sociálních nerovností I.

3) Klasické přístupy ke studiu sociálních nerovností II.

4) Seminář: práce a chudoba.

5) Třídní analýza a její kritika.

6) Pierre Bourdieu, třída a kultura.

7) Seminář: kulturní kapitál a nerovnost.

8) Vzdělávání a vzdělanostní reprodukce.

9) Exkurz do politické filosofie: spravedlnost a rovnost.

10) Seminář: rodina, škola a selekce.

11) Česká společnost, transformace a výzkum sociálních nerovností.

12) Sdružování, uzavírání a symbolické hranice.

13) Seminář: obraz sociální struktury v mediálním a politickém diskurzu.

Studijní literatura:

Povinná:
BOURDIEU, P. Teorie jednání. Praha: Karolinum, 1998. ISBN 80-7184-518-3. Vybrané kapitoly.

GREGER, D. Vzdělanostní nerovnost v teoretické reflexi. In: MATĚJŮ, P., STRAKOVÁ, J. eds. (Ne)rovné šance na vzdělání: vzdělanostní nerovnosti v České republice. Praha: Academia, 2006, s. 21-40. ISBN 80-200-1400-4.

SAVAGE, M. End class wars. Nature. 2016, 537, s. 475-479. ISSN 1476-4687.

ŠANDEROVÁ, J. Hlavní proudy teorie a výzkumu sociální stratifikace. In: ŠUBRT, J. ed. Soudobá sociologie II, Praha: Karolinum, 2008, s. 277-308. ISBN 978-80-246-1413-7.

Doporučená:
BOTTERO, W. Stratification: social division and inequality. London: Routledge, 2005. ISBN 0415281792.

CROMPTON, R. Class and stratification. Cambridge: Polity Press, 2008. ISBN 978-0-7456-3869-0.

KATRŇÁK, T. Třídní analýza a sociální mobilita. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2005. ISBN 80-7325-067-5.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK