PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Sociologie institucí (kombinovaná forma) - YBSB006K
Anglický název: Sociology of Institutions (Combined Study)
Zajišťuje: Program SHV - Společenskovědní modul (24-SM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: 80 / neurčen (80)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Ing. Karel Müller, CSc.
Vyučující: doc. Ing. Karel Müller, CSc.
Korekvizity : YBSB001K
Neslučitelnost : YBSB006
Prerekvizity : YBFA004
Je neslučitelnost pro: YBSB006
Anotace
Poslední úprava: doc. Ing. Karel Müller, CSc. (04.09.2023)
Cíle kurzu: 1. Objasnit význam institucí při jednání a soužití lidí a okolností i prostředky, které instituce stabilizují a které umožňují jejich změny (viz podtitul kurzu: proč a jak dochází ke změnám institucí); 2. Studium přednášené látky a doporučených textů umožní studujíícím prohloubit porozumění poznávacím prostředkům, které sociologie uplatňuje při studiu současných společností, zejména jejich institucí; 3. povaha institucí, zejména v jejich současné podobě, vybízí pro jejich analýzu uplatnění víceooborových a mezioborových poznávacích přístupů; výklad nabídne diskusi k metodologickým problémům mezioborových analýz. Sociologická orientace výkladu bude využívat poznatky a diskuse k povaze současných / moderních společností; objasní představy klasiků o povaze přechodu od tradičních k moderním společnostem (Marx, Weber, Durkheim). Současné přístupy ke studiu moderních společností spíše poukazují na vyčerpanost jejich současného institucionálního rámce a hledají alternativní či postmoderní řešení. Výklad těchto otázek, které uzce souvisejí s prolémem studia institucí a jejich změn využije interpretace vybraných současných autorů (Luhmann, Habermas, Berger, Luckmann, Alexander, Giddens). Uvedené teoretické přístupy budou podpořeny analýzou problémů institucionální reflexivity ve vybraných institucích.
Metody výuky
Poslední úprava: doc. Ing. Karel Müller, CSc. (31.08.2023)

NAHRÁVKY PŘEDNÁŠEK Z PREZENČNÍ FORMY VÝUKY BUDOU POSTUPNĚ ZVEŘEJŇOVÁNY V NÁSLEDUJÍCÍM MOODLOVSKÉM KURZU: https://dl1.cuni.cz/enrol/index.php?id=12753

HESLO PRO ZÁPIS DO KURZU JE K DISPOZICI ZDE V SOUBORECH KE STAŽENÍ. MOODLOVSKÝ KURZ S NAHRÁVKAMI JE URČEN VÝHRADNĚ PRO STUDUJÍCÍ DISTANČNÍ/KOMBINOVANÉ FORMY STUDIA. Použitím klíče se zavazujete, že přednášky nebudete šířit, kopírovat apod. a budete s nimi pracovat zodpovědně a s ohledem na živé účastníky přednášek.

Sylabus
Poslední úprava: doc. Ing. Karel Müller, CSc. (04.09.2023)

Metody výuky

Studentky a studenti samostatně studují doporučené studijní podklady: doporučenou literaturu, záznamy přednášek, a využívají  konzultace s učitelem. Při tomto postupu lze přistoupit k atestaci ve formě písemného testu.Pokud se studující rozhodně atestovat kurz ve formě komentáře, pak  postupuje následovně: v průběhu října se seznámí s doporučenou literaturou a zvolí si téma komentáře, které ho zaujalo a nachází pro jeho interpretaci podporu v doporučené literatuře; studující předloží téma komentáře učiteli nejpozdějí do 16. listopadu t.r.. Učitel potvrdí téma komentáře a doporučí způsob jeho zpracování. Komentář v rozsahu 4-5 stránek je odevzdán učiteli do  poloviny června t.r. . Posléze učitel zhodnotí text komentáře a zapíše studujíícímu absolvování kurzu. Komentář obsahuje formulaci výzkumného problému a jeho zpracování pomocí analytických poznatků, které jsou dostupné v doporučené literatuře a navazují na praktickou zkušenost studujícího.     

Kreditová dotace

4 ECTS (1 kredit = 25-30 hodin studia)

 

Podmínky absolvování kurzu:

Kurz lze absolvovat dvojím způsobem : (i) samostatným studiem a zpracováním komentáře (viz výše) a (ii) samostatným studiem a absolvováním písemného testu (s ohledem na možnost  sledovat přednášky pomocí jejich záznamů)

 

Hodnocení

Hodnocení se bude opírat o předložený text  komentáře nebo o výsledek písemného testu.

Doporučená literatura:

MÜLLER, K., (2017): Inovace-vědění-instituce: k výzvám dnešní doby. Praha, Karolinum  (části 3 a 4)

GIDDENS, A., (1998): Důsledky modernity. Praha, Sociologické nakladatelství (2. a 5. kapitola)

BERGER, P.I., LUCKMANN, T., (1999): Sociální konstrukce reality. Brno, Centrum pro studium demokracie (2. kapitola)

SOKOL, J., (2014): Etika, život, instituce. Praha, Vyšehrad (4.kapitola)

KELLER, J., (2007): Sociologie organizace a byrokracie. Praha, Sociologické nakladatelství (kapitola 2)

 

 

 

Studijní opory
Poslední úprava: doc. Ing. Karel Müller, CSc. (05.09.2022)

PPT prezentace, nahrávané přednášky pro distanční studentky a studenty 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK