PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Sociologie institucí (kombinovaná forma) - YBSB006K
Anglický název: Sociology of Institutions
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Společenskovědní modul (24-SM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (80)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Ing. Karel Müller, CSc.
Vyučující: doc. Ing. Karel Müller, CSc.
Korekvizity : YBSB001K
Neslučitelnost : YBSB006
Prerekvizity : YBFA004
Je neslučitelnost pro: YBSB006
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Eva Benetková (07.06.2019)
Cílem kurzu je napomoci studentům a studentkám orientovat se v současném institucionálním uspořádání moderních společností, jeho předpokladech i proměnách a dále rozvíjet dovednosti sociologické analýzy. Výklad využívá sociologické poznatky o formách transformace vybraných institucí (trhu, politiky, univerzit, médií, rodiny) a jejich proměn v kontextu postmoderních podmínek. Teoretický výklad uplatňuje také historický a antropologický přístup.
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Eva Benetková (07.06.2019)

Témata:

1) Pojetí instituce v pohledu sociálních věd - funkcionální a kulturologické pojetí.

2) Tradiční a moderní instutuce: pojetí klasické sociologii (Marx, Durkheim, Weber).

3) Instituce v postmoderní situaci: koncepce reflexivní modernizace.

4) Historický exkurz: instituce antické obce.

5) Historický exkurz: patrimoniální a byrokratická správa.

6) Post-weberovské sociologické koncepce organizace I.

7) Post-weberovské sociologické koncepce organizace II.

8) Koncepce institucionální reflexivity a transformace moderních institucí (A. Giddens, U. Beck).

9) Rámec transformačních změn institucí kapitalistické tržní ekonomiky.

10) Rámec transformačních změn poitických institucí a liberálně demokratického vládnutí.

11) Rámec transformace univerzitních institucí.

12) Exkurz: tranformace instituce intimity.

13) Instituce a sociální sítě v kontextu medializace a globalizace společností.

Studijní literatura:

Povinná:
MÜLLER, K. Inovace - vědění - instituce: k výzvám současné doby. Praha: Karolinum, 2018. ISBN 978-80-246-3669. Vybrané kapitoly.

GIDDENS, A. Důsledky modernity. Praha: Sociologické nakladatelství, 1998, kapitoly 1 a 2. ISBN 80-85850-62-1.

BERGER, P. I., LUCKMANN, T. Sociální konstrukce reality, pojednání o sociologii vědění. Brno: CDK, 1999. ISBN 80-85959-46-1.

Doporučená:
KELLER, J. Sociologie organizace a byrokracie. Praha: Sociologické nakladatelství, 2007. ISBN 978-80-86429-74-8. Vybrané kapitoly.

GIDDENS, A. Proměna intimity: sexualita, láska a erotika v moderních společnostech. Praha: Portál, 2012. ISBN 978-80-262-0175-5. Vybrané kapitoly.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK