PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Moderní společnosti a sociologické teorie - YBSB005
Anglický název: Modern Societies and Sociological Theories
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Společenskovědní modul (24-SM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2019
Semestr: oba
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neomezen / neurčen (80)
letní:neurčen / neurčen (80)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc.
Vyučující: doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc.
Neslučitelnost : YBA272
N//Je neslučitelnost pro: YBSB005K
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Alžběta Wolfová (10.09.2018)
Výklad je koncipován tak, aby pokryl základní tematické okruhy soudobé teoretické sociologie. Důraz je položen na klíčové postavy teoretického myšlení a důležité oblasti jejich tvorby. V jednosemestrálním kurzu je obsah přednášek rozčleněn tak, aby posluchače seznámil s následujícími tématy: strukturní funkcionalismus a neofunkcionalismus (T. Parsons, R. K. Merton, J. Alexander), teorie konfliktu (L. Coser, R. Dahrendorf), sociální konstruktivismus (P. L. Berger - T. Luckmann), dramaturgická sociologie (A. Goffman), teorie komunikativního jednání (J. Habermas), teorie strukturace (A. Giddens), konstruktivistický strukturalismus (P. Bourdieu), systémová teorie (N. Luhmann, R. Münch), teorie postindustriální a postmoderní společnosti (D. Bell, A. Toffler, J.-F. Lyotard, Z. Baumann), teorie druhé moderny, rizikové společnosti a globalizace (U. Beck, E. Wallerstein, M. Albrow, R. Senett).
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Alžběta Wolfová (10.09.2018)

Témata:

1) Strukturní funkcionalismus I. (T. Parsons).

2) Strukturní funkcionalismus II., neofunkcionalismus (R. K. Merton, J. Alexander).

3) Teorie konfliktu I. (L. Coser).

4) Teorie konfliktu II. (R. Dahrendorf).

5) Sociální konstruktivismus (P. L. Berger, T. Luckmann).

6) Dramaturgická sociologie (A. Goffman).

7) Teorie komunikativního jednání (J. Habermas).

8) Teorie strukturace (A. Giddens).

9) Konstruktivistický strukturalismus (P. Bourdieu).

10) Systémová teorie (N. Luhmann, R. R. Münch).

11) Teorie postindustriální a postmoderní společnosti (D. Bell, A. Toffler, J.-F. Lyotard, Z. Baumann).

12) Teorie druhé moderny, rizikové společnosti a globalizace (U. Beck, E. Wallerstein, M. Albrow, R. Senett).

13) Závěrečná rekapitulace probrané látky.

Studijní literatura:

Povinná:
HARRINGTON, A. a kolektiv. Moderní sociální teorie. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-7367-093-3.

ŠUBRT, J. Postavy a problémy soudobé teoretické sociologie. Praha: ISV, 2001. ISBN 80-85866-77-3.

ŠUBRT, J. a kolektiv. Soudobá sociologie I (Teoretické koncepce a jejich autoři). Praha: Karolinum, 2007. ISBN 978-80-246-1275-1.

Doporučená:
RITZER, G., GOODMAN, D. J. Modern Sociological Theory. New York: McGraw-Hill 2004. ISBN 978-0073404103.

CALHOUN, C., GERTEIS, J., MOODY, J., PFAFF, S., VIRK, I. eds. Contemporary Sociological Theory. Oxford: Blackwell, 2002. ISBN 0-631-21350-3.

ŠUBRT, J. a kolektiv. Soudobá sociologie II - VI. Praha: Karolinum, 2008-2014.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK