Významní představitelé sociologického myšlení - YBSB004
Anglický název: Important Personalities of Sociological Thinking
Zajišťuje: Program SHV - Společenskovědní modul (24-SM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: 100 / neurčen (100)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc.
Vyučující: doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc.
Korekvizity : {Úvod do sociologie (prezenční i kombinovaná forma)}
Prerekvizity : YBSA002
Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: SUBRTJ (22.09.2020)
V rámci kurzu jsou posluchači seznámeni s koncepcemi a přístupy významných představitelů sociologického myšlení 19. a počátku 20. století (A. Comte, H. Spencer, K. Marx, M. Weber, G. Simmel, F. Tönnies, G. Tarde, E. Durkheim, V. Pareto, L. F. Ward, Ch. H. Cooley, T. Veblen, W. Thomas, G. H. Mead). Důraz je položen na charakteristiku základních sociologických paradigmat této doby a klíčových otázek, o jejichž řešení se uvedení teoretikovou pokoušeli. Zároveň je pozornost věnována i tomu, jaký význam má toto myšlenkové dědictví pro soudobou sociologii. V akademickém roce 2020/2021 vyučující předpokládá, že se bude uskutečňovat on-line výuka, která bude spojená s pravidelným zasíláním informačních e-mailů, studijních textů a on-line setkávání, o kterých budou studenti předběžně informování. Závěrečná atestace bude mít podobu písemného testu.
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Alžběta Wolfová (10.09.2018)

Témata:

1) Úvod do studia.

2) Auguste Comte: hierarchie věd, pozitivismus, sociologie jako věda o sociální statice a dynamice.

3) Sociologie Herberta Spencera; evolucionismus a naturalismus v sociologii.

4) Materialistické pojetí dějin Karla Marxe.

5) Rozumějící sociologie Maxe Webera.

6) Formální sociologie; G. Simmel, F. Tönnies.

7) Psychologismus v sociologii (psychologie národů /M. Lazarus + H. Steinthal/, teorie nápodoby /G. LeBon, G. Tarde/, psychoanalýza /S. Freud/).

8) Sociologismus Emila Durkheima.

9) Teorie jednání Vilfreda Pareta; italská sociologie; teorie elit.

10) Počátky americké sociologie (L. F. Ward, W. H. Sumner, Ch. H. Cooley, W. A. Small, T. Veblen).

11) Chicagská škola: výzkum města (R. E. Park, E. Burgess), humanistická sociologie a symbolický interakcionismus (W. Thomas, F. Znaniecki, G. H. Mead, H. Blumer).

12) Rozdílná pojetí sociologie dříve a dnes.

13) Závěrečná rekapitulace probrané látky.

Studijní literatura:

Povinná:
KELLER, J. Dějiny klasické sociologie. Praha: Slon, 2005. ISBN 80-86429-52-0.

CUIN, CH-H., GRESLE, F. Dějiny sociologie. Praha: Sociologické nakladatelství, 2004. ISBN 80-86429-33-4.

PETRTUSEK, M. a kolektiv. Dějiny sociologie. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3234-3.

Doporučená:
RITZER, G. ed. The Blackwell Companion to Major Classical Social Theorists. Oxford: Blackwell, 2003. ISBN 1-4051-0594-1.

COSER, L. A. Masters of Sociological Thought. New York: Harcourt Brace Jovanovich Inc., 1971. ISBN 0-15-555128-0.

MARTINDALE, D. The Nature and Types of Sociological Theory. Boston: Houghton Mifflin Company, 1960. ISBN nepřiděleno.