PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Významní představitelé sociologického myšlení - YBSB004
Anglický název: Important Personalities of Sociological Thinking
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Společenskovědní modul (24-SM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2019
Semestr: oba
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neomezen / neurčen (80)
letní:neurčen / neurčen (80)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc.
Vyučující: doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc.
Korekvizity : {Skupiny k odlišení zápisu SHV 19 - Úvod do sociologie (YBSB001) nebo Proseminář k interpretaci textu (YBZF03 nebo YBZB70000)}
Prerekvizity : {Skupiny k odlišení zápisu SHV 19 - Úvod do společenských věd II. (YBSA002) nebo Proseminář k interpretaci textu (YBZF03 nebo YBZB70000)}
Neslučitelnost : YBAKS35LI
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Alžběta Wolfová (10.09.2018)
V rámci kurzu jsou posluchači seznámeni s koncepcemi a přístupy významných představitelů sociologického myšlení 19. a počátku 20. století (A. Comte, H. Spencer, K. Marx, M. Weber, G. Simmel, F. Tönnies, G. Tarde, E. Durkheim, V. Pareto, L. F. Ward, Ch. H. Cooley, T. Veblen, W. Thomas, G. H. Mead). Důraz je položen na charakteristiku základních sociologických paradigmat této doby a klíčových otázek, o jejichž řešení se uvedení teoretikovou pokoušeli. Zároveň je pozornost věnována i tomu, jaký význam má toto myšlenkové dědictví pro soudobou sociologii.
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Alžběta Wolfová (10.09.2018)

Témata:

1) Úvod do studia.

2) Auguste Comte: hierarchie věd, pozitivismus, sociologie jako věda o sociální statice a dynamice.

3) Sociologie Herberta Spencera; evolucionismus a naturalismus v sociologii.

4) Materialistické pojetí dějin Karla Marxe.

5) Rozumějící sociologie Maxe Webera.

6) Formální sociologie; G. Simmel, F. Tönnies.

7) Psychologismus v sociologii (psychologie národů /M. Lazarus + H. Steinthal/, teorie nápodoby /G. LeBon, G. Tarde/, psychoanalýza /S. Freud/).

8) Sociologismus Emila Durkheima.

9) Teorie jednání Vilfreda Pareta; italská sociologie; teorie elit.

10) Počátky americké sociologie (L. F. Ward, W. H. Sumner, Ch. H. Cooley, W. A. Small, T. Veblen).

11) Chicagská škola: výzkum města (R. E. Park, E. Burgess), humanistická sociologie a symbolický interakcionismus (W. Thomas, F. Znaniecki, G. H. Mead, H. Blumer).

12) Rozdílná pojetí sociologie dříve a dnes.

13) Závěrečná rekapitulace probrané látky.

Studijní literatura:

Povinná:
KELLER, J. Dějiny klasické sociologie. Praha: Slon, 2005. ISBN 80-86429-52-0.

CUIN, CH-H., GRESLE, F. Dějiny sociologie. Praha: Sociologické nakladatelství, 2004. ISBN 80-86429-33-4.

PETRTUSEK, M. a kolektiv. Dějiny sociologie. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3234-3.

Doporučená:
RITZER, G. ed. The Blackwell Companion to Major Classical Social Theorists. Oxford: Blackwell, 2003. ISBN 1-4051-0594-1.

COSER, L. A. Masters of Sociological Thought. New York: Harcourt Brace Jovanovich Inc., 1971. ISBN 0-15-555128-0.

MARTINDALE, D. The Nature and Types of Sociological Theory. Boston: Houghton Mifflin Company, 1960. ISBN nepřiděleno.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK