PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Úvod do sociokulturní antropologie (kombinovaná forma) - YBSB002K
Anglický název: Introduction to Sociocultural Anthropology
Zajišťuje: Program SHV - Společenskovědní modul (24-SM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: 80 / neurčen (80)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Dana Bittnerová, CSc.
Mgr. Martin Heřmanský, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Dana Bittnerová, CSc.
Mgr. Martin Heřmanský, Ph.D.
Mgr. Hedvika Novotná, Ph.D.
Neslučitelnost : YBSB002
Prerekvizity : YBFA004
Je korekvizitou pro: YBSB025K, YBSB016K, YBSB023K, YBSB018K, YBSB028K
Je neslučitelnost pro: YBSB002, YBSC204
Ve slož. prerekvizitě: YBSB017, YBSC074, YBSC167, YBSC181, YBSC183K, YBSC203
Ve slož. korekvizitě pro: YBSB021, YBSB022, YBSB027, YBSB027K, YBSB030, YBSB031, YBSB042, YBSB044, YBSB045, YBSB046, YBSB048, YBSC146
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Martin Heřmanský, Ph.D. (18.09.2019)
Kurz seznamuje studenty se základy sociokulturní antropologie jako specifické sociálněvědní disciplíny. Činí tak na základě rozboru tradičních antropologických témat (příbuzenství, náboženství, subsistenční strategie, politická organizace, ad.) i těch, která vyvstávají v současném světě 21. století (identita, nacionalismus, globalizace, ad.). Za cíl si klade zprostředkovat studentům antropologický pohled na realitu skrze jednotlivé aspekty lidské kultury.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Martin Heřmanský, Ph.D. (18.09.2019)

1. Představit sociokulturní antropologii jako distinktivní vědu zabývající se současným světem, včetně řady jeho aktuálních problémů.

2. Seznámit studenty s principy antropologického uvažování a pohledu na současný svět.

3. Zprostředkovat studentům základní rámec předmětů profilujících v antropologii.

Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Martin Vrabec, Ph.D. (29.09.2022)

NAHRÁVKY PŘEDNÁŠEK Z PREZENČNÍ FORMY VÝUKY BUDOU POSTUPNĚ ZVEŘEJŇOVÁNY V NÁSLEDUJÍCÍM MOODLOVSKÉM KURZU: https://dl1.cuni.cz/enrol/index.php?id=12755

HESLO PRO ZÁPIS DO KURZU JE K DISPOZICI ZDE V SOUBORECH KE STAŽENÍ. MOODLOVSKÝ KURZ S NAHRÁVKAMI JE URČEN VÝHRADNĚ PRO STUDUJÍCÍ DISTANČNÍ/KOMBINOVANÉ FORMY STUDIA. Použitím klíče se zavazujete, že přednášky nebudete šířit, kopírovat apod. a budete s nimi pracovat zodpovědně a s ohledem na živé účastníky přednášek.

 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Martin Heřmanský, Ph.D. (05.10.2020)

Ústní zkouška formou skupinového kolokvia bude spočívat v ověření znalostí z přednášek (podklady viz powerpointové prezentace a audionahrávky přednášek) a z povinné literatury k přednáškám. 

Samotné kolokvium bude probíhat ve skupinách po čtyřech  a bude trvat cca hodinu (či méně, pokud se na termín přihlásí méně než čtyři studenti). Každý student si vylosuje jedno z probíraných témat, z něhož mu zkoušející položí výchozí otázku. Po jejím zodpovězení dostanou prostor zbylí studenti, aby také na téma reagovali, odpověď kolegy doplnili, případně korigovali, resp. vedli dialog na dané téma. Celkové hodnocení kolokvia bude sestávat jak z odpovědi na vylosované téma, tak z reakcí na témata kolegů.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Martin Heřmanský, Ph.D. (31.10.2023)

1. Sociokulturní antropologie jako vědní disciplína

Příroda vs kultura, kulturní determinismus, etnocentrismus vs kulturní relativismus, kolonialismus, primitivní, Jiný, exotika, člověk v síti vztahů, struktury a jednání

Povinná četba:

VÝKONNÝ VÝBOR EASA (2016): Proč je dobré mít antropologii. Český lid 103 (1), s. 15-21.

ERIKSEN, Thomas Hylland (2008): Úvod: Srovnání a souvislosti. In: Sociální a kulturní antropologie: příbuzenství, národnostní příslušnost, rituál. Praha: Portál, s. 11-20. ISBN 978-80-7367-465-6.

 

2. Etnografie a terénní výzkum

Etnografie, zúčastněné pozorování, deskripce a interpretace, emický a etický, osamělý hrdina, týmový výzkum, model 1:1:1, domácí antropologie, vícemístná etnografie, reflexivita, etika výzkumu, metodologický nacionalismus

Povinná četba:

ERIKSEN, Thomas Hylland (2008): Terénní výzkum a jeho interpretace. In: Sociální a kulturní antropologie: příbuzenství, národnostní příslušnost, rituál. Praha: Portál, s. 39-56. ISBN 978-80-7367-465-6.

 

3. Kultura

Kultura jako adaptační mechanismus, kultura jako kognitivní nástroj, kultura jako systém symbolů, psaní kultury, psaní proti kultuře, psaní pro kulturu

Povinná četba:

LAWLESS, Robert (1996): Pojem kultury. In: Co je to kultura. Olomouc: Votobia, s. 38-40, 45.66.

LAWLESS, Robert (1996): Kulturní změna. In: Co je to kultura. Olomouc: Votobia, s. 67-102.

 

4. Jedinec ve společnosti

Status a role, společnost a jedinec, chování a jednání, struktura a aktér, rasa

Povinná četba:

ŠANDEROVÁ, Petra (2011): Tělesnost. In: Tělesnost jako významný faktor procesu adopce: kulturně antropologický problém. Praha: SLON, s. 16-25.

 

5. Příbuzenství a manželství

Příbuzenské systémy, sociální vs symbolické příbuzenství, nová studia příbuzenství, teorie reprodukce, mateřství, otcovství, nové reprodukční technologie, LGBT+ příbuzenství

Povinná četba:

ŠTÍPKOVÁ, Martina (2010): Jedna rodina – jedno příjmení? Příbuzenství a společná rodinná příjmení v současné české společnosti. Český lid 97 (1), s. 1-17.

 

6. Sociální hierarchie a nerovnosti

Koheze a solidarita, sociální hierarchie, nerovný přístup ke zdrojům, obživné strategie, reciprocita, redistribuce, kapitál/kapitály, symbolické zneuznání, marginalizace, vyloučení/sociální exkluze, whiteness

Povinná četba:

HREŠANOVÁ, Ema - GLAJCHOVÁ, Alena (2018): Staré a cizí: Zranitelnost a intersekcionalita ve zdravotní péči. Gender a Výzkum 19(2), s. 75-101.

 

7. Identita, etnicita a nacionalismus

Sociální identita, etnicita, politiky identit, relační a situační identita, identifikace, přináležení, primordialismus vs instrumentalismus, esencialismus vs konstruktivismus, dynamika identit

Povinná četba:

ERIKSEN, Thomas Hylland (2007): Identifikace. In: Antropologie multikulturních společností: rozumět identitě. Praha a Kroměříž: Triton, s. 64-79. ISBN 978-80-7254-925-2.

 

8. Migrace

Stát a hranice, sociální sítě, migrace, asimilace, integrace, transnacionalismus, kosmopolitismus

Povinná četba:

WIMMER, Andreas - GLICK SCHILLER, Nina (2009): Metodologický nacionalismus a pohled za jeho hranice: Budování národního státu, migrace a společenské vědy. Sociální studia 2009 (1), s. 11–47. 

 

9. Náboženství a rituál

Náboženství, spiritualita, rituál, liminalita

Povinná četba:

PODOLINSKÁ, Tatiana (2008): Súčasná diskusia na tému náboženstva v období neskorej modernity. Slovenský národopis 56 (4), str. 432–444.

 

10. Historie, paměť, vyprávění

Sociální paměť, vzpomínání, zapomínání, synchronní a diachronní výzkum, mýtus, cyklický a lineární čas, individuální a kolektivní paměť, vynalézání tradice.

Povinná četba:

SMYČKA, Václav (2015): Úvodní komentář. In: KRATOCHVÍL, Alexander (ed.): Paměť a trauma pohledem humanitních věd. Komentovaná antologie teoretických textů. Praha a Opava: Ústav pro českou literaturu AV ČR a Akropolis, s. 47-49. ISBN 978-80-88069-12-6. 

ASSMANN, Jan (2015): Kolektivní paměť a kulturní identita. In: KRATOCHVÍL, Alexander (ed.): Paměť a trauma pohledem humanitních věd. Komentovaná antologie teoretických textů. Praha a Opava: Ústav pro českou literaturu AV ČR a Akropolis, s. 50-61. ISBN 978-80-88069-12-6.

LAVABRE, Marie-Claire (2005): Užívání a zneužívání pojmu paměť. Biograf 37, 15 odst. Dostupné na adrese http://www.biograf.org/clanek.php?clanek=3703 [naposledy navštíveno 31. 10. 19].

 

11. Materialita a ne-lidští aktéři

Materiální kultura a antropologie, nová studia materiální kultury, sociální život věcí, komodifikace a singularizace, agency věcí, aktérství věcí, místo a prostor, Teorie sítí–aktérů, Ontologický obrat v sociálních vědách, Vizuální antropologie

Povinná četba:

MILLER, Daniel (2014): Teorie nakupování. In: ZAHRÁDKA, Pavel (ed.): Spotřební kultura: Historie, teorie a výzkum. Praha: Academia, s. 144-171.

 

12. Globální procesy

Modernita, urbanizace, typy sociokulturních transformací, cargo kult, globalizace, globální toky, vztah centrum – periferie, globální – lokální – glokální, hranice, hegemonie, paradox globalizace, globalizace a antropologie, dekolonizace antropologie, etnografické konsekvence, antropologie a rozvojové projekty, antropologie a antropocén.

Povinná četba:

HALUZÍK, Radan (2020): Venkov v antropocénu. Lokální domy v čase globálních sítí. In: POKORNÝ, Petr - STORCH, David a kol.: Antropocén. Praha: Academia, s. 476-507.

13.  Antropocén

Modernizační model vědy, karteziánský dualismus, příroda a kultura v sociokulturní antropologii, evoluční přístupy a „klasická“ sociokulturní antropologie, kulturní ekologie, kulturní materialismus, dekolonizace antropologie, epistemologické a metodologické proměny, ekologická/environmentální antropologie, politická ekologie, vymezení antropocénu, kritika konceptu antropocénu, politicko-ekologický přístup.

Povinná četba:

POKORNÝ, Petr - STORCH, David (2020): Kde jsme se to ocitli? In: POKORNÝ, Petr - STORCH, David a kol.: Antropocén. Praha: Academia, s. 18-27.

 

Studijní literatura:

* Povinná:
ERIKSEN, Thomas H. (2008): Sociální a kulturní antropologie: příbuzenství, národnostní příslušnost, rituál. Praha: Portál. ISBN 978-80-7367-465-6. (vybrané kapitoly viz jednoltivá témata výše).

Další literatura dle sylabu

* Doporučená:

MURPHY, Robert F. (1998): Úvod do kulturní a sociální antropologie. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON). ISBN 978-80-86429-25-0.

BARNARD, Alan (2000): History and theory in anthropology. Cambridge, New York: Cambridge University Press. ISBN 0-521-77333-4.

FERRARO, Garry P. - ANDREATTA, Susan (2010): Cultural anthropology: an applied perspective. 8. vydání. Belmont: Wadsworth. ISBN 978-0-495-60192-0.

LAYTON, Robert (1997): An introduction to theory in anthropology. Cambridge, New York: Cambridge University Press. ISBN 0-521-62018-X.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK