PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Úvod do sociologie (kombinovaná forma) - YBSB001K
Anglický název: Introduction to Sociology
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Společenskovědní modul (24-SM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (80)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. Miloš Havelka, CSc.
doc. PhDr. Karel B. Müller, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Ondřej Špaček, Ph.D.
Vyučující: prof. Miloš Havelka, CSc.
doc. PhDr. Karel B. Müller, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Ondřej Špaček, Ph.D.
Neslučitelnost : YBSB001
Prerekvizity : YBFA004
Je korekvizitou pro: YBSB006K
Je neslučitelnost pro: YBSB001
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Eva Benetková (07.06.2019)
Kurz uvádí do sociologického studia současné společnosti. Představuje způsoby, jakými sociologové uchopují a vysvětlují sociální mechanismy, které utvářejí realitu lidského světa. Jednotlivé přednášky se zaměřují na strukturální faktory a procesy, které ovlivňují formy lidského života, ale také na význam interakce sociálních aktérů či roli sociální změny.
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Eva Benetková (07.06.2019)

Témata:

1) Sociologie jako vědecká disciplína.

2) Myslet sociologicky: metody poznávání.

3) Společnost jako kultura.

4) Proces socializace a agenti socializace.

5) Organizace: problém koordinace a koordinace v komplexním sociální systému moderní společnosti.

6) Sociální sítě, sociální kapitál a důvěra.

7) Sociální nerovnosti: příčiny a konsekvence.

8) Sociální stratifikace: rasa, třída gender, věk.

9) Sociální instituce: role, funkce a legitimita v moderní společnosti.

10) Sociální instituce: média.

11) Sociální instituce: moc, politika, vládnutí.

12) Sociální změna: modernita a globalizace.

13) Sociální změna: urbanizace.

Studijní literatura:

Povinná:
BAUMAN, Z., MAY, T. Myslet sociologicky: netradiční uvedení do sociologie. Praha: Sociologické nakladatelství, 2010. ISBN 978-80-7419-026-1. Vybrané kapitoly.

BERGER, P. L. Pozvání do sociologie: humanistická perspektiva. Brno: Barrister a Principal, 2017. ISBN 978-80-7364-062-0. Vybrané kapitoly.

MILLS, C. W. Sociologická imaginace. Praha: SLON, 2008. ISBN 978-80-257-0807-1. Vybrané kapitoly.

Doporučená:
BERGER, P. L., LUCKMANN, T. Sociální konstrukce reality: pojednání o sociologii vědění. Brno: CDK, 1999. ISBN 80-85959-46-1.

BOURDIEU, P. Teorie jednání. Praha: Karolinum, 2010. ISBN 80-7184-518-3. Vybrané kapitoly.

GIDDENS, A., SUTTON, P. W. Sociologie. Praga: Argo, 2013. ISBN 978-80-257-0807-1.

GIDDENS, A. Důsledky modernity. Praha: SLON, 2010. ISBN 978-80-7419-035-3. Vybrané kapitoly.

GOFFMAN, E. Všichni hrajeme divadlo: sebeprezentace v každodenním životě. Praha: Nakladatelství Studia Ypsilon, 1999. ISBN 80-902482-4-1. Vybrané kapitoly.

JANDOUREK, J. Čítanka sociologických klasiků. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-2934-3. Vybrané kapitoly.

KELLER, J. Dějiny klasické sociologie. Praha: SLON, 2004. ISBN 80-86429-34-2.

Studijní opory
Poslední úprava: Mgr. Eva Benetková (07.06.2019)

http://moodle.fhs.cuni.cz/course/view.php?id=1061#section-0

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK