PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Kontrolovaná četba - Schmitt - Revenanti. Živí a mrtví ve středověké společnosti - YBQDS13ZI
Anglický název: Guided Reading - Schmitt - Ghosts in the Middle Ages: the Living and the Dead in Medieval Society
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Kvalifikační modul (24-QM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2019
Semestr: oba
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: kombinovaná
Rozsah, examinace: 0/1 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neomezen (30)
letní:neurčen / neurčen (30)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. Kateřina Jirsová
Vyučující: Mgr. Kateřina Jirsová
Prerekvizity : {Prerekvizita pro Kontrolovanou četbu 2018 - Prosemináře k interpretaci textu (kombinovaná forma)}
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Jirsová (03.03.2017)
Kniha je vhodná k souborné zkoušce z historie. Studie popisuje proměny chápání návratu zemřelých v průběhu středověku, různé způsoby zobrazování revenantů v textech i ikonografickém materiálu, náboženský, sociální a politický význam představ o navrátilcích ze záhrobí.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Jirsová (22.06.2009)

Program DK/IB je program kontrolované četby a jeho role v liberálně koncipovaném studijním programu je významná, neboť zejména odtud čerpá student látku pro přípravu nejen ke třem souborným zkouškám z filosofie, historie a společenských věd (SAFM, EDK,SVIP) ale i k ostatním studijním povinnostem a pro bakalářskou práci. Studentům bakalářského programu je v nabídce kvalifikačního modulu k dispozici semestrálně aktualizovaný seznam knih z různých humanitních oborů, které Rada programu DK/IB pokládá z různých důvodů za důležité. Každý titul má povahu semestrálního kurzu a je třeba si jej registrovat stejným způsobem jako ostatní kurzy. Atestace probíhá formou písemného referátu a jeho následnou ústní obhajobou před stanoveným učitelem (kolokviem). Podrobně jsou požadavky na ukončení specifikovány jednotlivě u každého titulu. Základní/obecná doporučení, jak napsat referát z DK/IB, jsou formulována v návodu prof. J. Sokola ?Jak referovat důležité knihy?,
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Jirsová (03.03.2017)

Podmínkou pro složení atestace je odevzdání referátu. Po jeho opravení následuje ústní kolokvium.


Referát v rozsahu 5 - 8 normostran by se měl soustředit především na proměnu pojetí revenancí v čase a na roli kleriků a laiků při vznikání obrazu revenancí; dále je možno rozebrat roli snů v autotobiografických příbězích při formování schopnosti introspekce a zvyšující se subjektivity v myšlení lidí zkoumané doby; rozhodně by se nemělo jednat o prostý výpisek, ale o promyšlený, ucelený text.

Referát lze odevzdat nejpozději 30 dní před koncem zkouškového období.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Jirsová (22.06.2009)

Ukazuje proměny způsobu, jímž byli jak v textech, tak v ikonografickém materiálu popisováni a zobrazováni zemřelí, kteří se ze záhrobí vracejí mezi živé. Studie je jedním z klasických děl dějin mentalit, resp. historické antropologie, tématu revenancí užívá k ukázání obecnější proměny mentalitních struktur v rámci evropské kultury (např. význam připisovaný snům a jeho proměnlivost, souvislost revenancí s rozvojem zádušních mší, atd.).
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK