PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Kontrolovaná četba - Renzetti, Curran - Ženy, muži a společnost - YBQDR02ZI
Anglický název: Guided Reading - Renzetti, Curran - Women, Men and Society
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Kvalifikační modul (24-QM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2018
Semestr: oba
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: kombinovaná
Rozsah, examinace: 0/1 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neomezen (30)
letní:neurčen / neurčen (30)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Ing. Petr Pavlík, Ph.D.
Vyučující: Ing. Petr Pavlík, Ph.D.
Prerekvizity : {Prerekvizita pro Kontrolovanou četbu 2018 - Prosemináře k interpretaci textu (kombinovaná forma)}
Anotace -
Poslední úprava: BLACKMAMBA (23.04.2010)
Kniha poskytuje ucelený úvod do genderové problematiky, představuje řadu témat rozvíjených od 60. let 20. století a nabízí bohatou, aktuální bibliografii. Kniha je povinným textem pro přijímací zkoušky do magisterského programu genderových studií.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Bc. Lenka Lukešová (28.02.2008)

Program DK/IB je program kontrolované četby a jeho role v liberálně koncipovaném studijním programu je významná, neboť zejména odtud čerpá student látku pro přípravu nejen ke třem souborným zkouškám z filosofie, historie a společenských věd (SAFM, EDK,SVIP) ale i k ostatním studijním povinnostem a pro bakalářskou práci. Studentům bakalářského programu je v nabídce kvalifikačního modulu k dispozici semestrálně aktualizovaný seznam knih z různých humanitních oborů, které Rada programu DK/IB pokládá z různých důvodů za důležité. Každý titul má povahu semestrálního kurzu a je třeba si jej registrovat stejným způsobem jako ostatní kurzy. Atestace probíhá formou písemného referátu a jeho následnou ústní obhajobou před stanoveným učitelem (kolokviem). Podrobně jsou požadavky na ukončení specifikovány jednotlivě u každého titulu. Základní/obecná doporučení, jak napsat referát z DK/IB, jsou formulována v návodu prof. J. Sokola ?Jak referovat důležité knihy?,

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Ing. Petr Pavlík, Ph.D. (10.01.2011)

Studující vypracuje referát v rozsahu minimálně 6 normostran, přičemž si vybere libovolné dvě kapitoly z knihy. Nicméně přečíst musí všechny! Referát bude mít formu plynulého narativu (tedy ne jen nesouvislé poznámky) a bude se snažit postihnout hlavní argumenty a koncepty z vybraných kapitol. Referát by měl charakterizovat ústřední témata a nesmí se skládat z doslovných citací. Měl by obsahovat vlastní formulace a parafráze textu. Při hodnocení bude důraz na vlastní uchopení myšlenek prezentovaných v textu. Výpočet normostran: 1. Otevřete dokument, u kterého chcete vypočítat normostrany (NS), ve Wordu. 2. Na horní liště jděte do složky "Soubor" a klikněte na položku ?Vlastnosti? 3. Klikněte na složku "Statistické údaje". V rámci kolokvia se předpokládá, že studující představí knihu, její hlavní argumenty i osobní motivaci k jejímu přečtení. Následně bude ověřena úroveň porozumění textu a schopnost jej nahlédnout vlastní životní zkušeností.

 

Pokud studující neodevzdá referát do konce výukové části semestru, propadne mu/jí první termín a bude mu/jí zapsána známka 4. Během zkouškového odevzdávejte referáty s dostatečným předstihem, aby byl čas na jejich opravení, a vyjednejte si termín kolokvia emailem.

 

Kolokvia se budou v průběhu semestru konat v konzultačních hodinách vyučujícího v budově Institutu magisterských studií na Hůrce (viz www.fhs.cuni.cz/gender, vchod dále od metra, první patro). Během zkouškového po domluvě prostřednictvím emailu. Prosím o předběžné upozornění (emailem), kdy se chystáte přijít.

 

Sylabus
Poslední úprava: Bc. Lenka Lukešová (28.02.2008)

Kniha má cca 524 str. velmi výživného textu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK