PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Kontrolovaná četba - Lippa - Pohlaví, příroda a výchova - YBQDL16
Anglický název: Guided
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Kvalifikační modul (24-QM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2018
Semestr: oba
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: kombinovaná
Rozsah, examinace: 0/1 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neomezen (30)
letní:neurčen / neurčen (30)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. Klára Bártová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Klára Bártová, Ph.D.
Prerekvizity : {Prerekvizita pro Kontrolovanou četbu 2018 - Prosemináře k interpretaci textu (kombinovaná forma)}
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Dina Novotná Obeidová (18.06.2012)
Kniha, kterou napsal známý profesor psychologie Richard Lippa z Fullertonské Univerzity v Kalifornii, představuje vyvážený přehled dosavadního vědeckého bádání týkajícího se kontroverzní problematiky rozdílů mezi pohlavími. V první části knihy autor s vědeckou detailností předkládá jednotlivé statistické rozdíly mezi muži a ženami, které dosavadní empirické studie ukázaly. V další části se autor zabývá tématem variability maskulinních a femininních vlastností uvnitř obou pohlaví a jednotlivých teorií, jež se tohoto tématu týkají. V dalších dvou kapitolách se autor zabývá nejprve argumenty, které svědčí pro vrozenou stránku mezipohlavních rozdílů a poté naopak uvádí argumenty, jež zastávají hledisko naučenosti těchto rozdílů.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Klára Bártová, Ph.D. (21.01.2019)

Referáty z knihy je třeba odevzdat nejpozději v prvním týdnu zkouškového období do příslušné odvzdávárny v moodlu. Později odevzdané práce nebudou akceptovány!

 

Odevzdávárnu a bližší informace ohledně podoby referátu naleznete v moodlu: http://moodle.fhs.cuni.cz/course/view.php?id=706

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Dina Novotná Obeidová (18.06.2012)

Jsou rozdíly mezi muži a ženami vrozené? Nebo se je učíme v průběhu života? Kniha vyúsťuje zcela zásadní myšlenkou, že biologické a sociální faktory se vzájemně proplétají, nelze je od sebe oddělit a pohlavní rozdíly spoluutváří. Tento závěr má dalekosáhlé teoretické i praktické důsledky pro náš každodenní život.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Mgr. Jaroslava Varella Valentova, Ph.D. (14.10.2010)

Program DK/IB je program kontrolované četby a jeho role v liberálně koncipovaném studijním programu je významná, neboť zejména odtud čerpá student látku pro přípravu nejen ke třem souborným zkouškám z filosofie, historie a společenských věd (SAFM, EDK,SVIP), ale i k ostatním studijním povinnostem a pro bakalářskou práci. Studentům bakalářského programu je v nabídce kvalifikačního modulu k dispozici semestrálně aktualizovaný seznam knih z různých humanitních oborů, které Rada programu DK/IB pokládá z různých důvodů za důležité. Každý titul má povahu semestrálního kurzu a je třeba si jej registrovat stejným způsobem jako ostatní kurzy. Atestace probíhá formou písemného referátu a jeho následnou ústní obhajobou před stanoveným učitelem (kolokvium). Podrobně jsou požadavky na ukončení specifikovány jednotlivě u každého titulu. Základní/obecná doporučení, jak napsat referát z DK/IB, jsou formulována v návodu prof. J. Sokola "Jak referovat důležité knihy".

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK