PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Kontrolovaná četba - Douglasová - Čistota a nebezpečí (analýza konceptu znečištění a tabu) - YBQDD26
Anglický název: Guided Reading - Douglas- Purity and Danger: An Analysis of Concepts of Pollution and Taboo
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Kvalifikační modul (24-QM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2018
Semestr: oba
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: kombinovaná
Rozsah, examinace: 0/1 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neomezen (30)
letní:neurčen / neurčen (30)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. Martin Heřmanský, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Martin Heřmanský, Ph.D.
Prerekvizity : {Prerekvizita pro Kontrolovanou četbu 2018 - Prosemináře k interpretaci textu (kombinovaná forma)}
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Robert Bargel (14.09.2015)
Slavná britská antropoložka uvažuje o rituální čistotě a rituálním znečištění, jež má v různých kulturách svou funkci v utváření společenského upořádání a náboženských konceptů
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Martin Heřmanský, Ph.D. (24.11.2017)

Referát v rozsahu max. 10 normostran (1 NS = 1800 znaků včetně mezer) vypracujte jako ucelený výklad hlavních autorčiných tezí. Nemusíte přitom nutně postupovat podle kapitol, nicméně chtele-li, můžete.

Pokud autorčina tvrzení vztáhnete k tvrzením jiných autorů (což není povinností), je třeba řádně odkazovat a uvést seznam použité literatury.

Vypracovaný referát odevzdejte do odevzdávárny v Moodle - http://moodle.fhs.cuni.cz/course/view.php?id=965

 

Atestace proběhne formou individuálního kolokvia na základě odevzdaného referátu. Termíny kolokvií po individuální domluvě emailem.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK