PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Kontrolovaná četba - Aristoteles - O duši - YBQDA12ZI
Anglický název: Guided Reading - Aristoteles - De Anima
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Kvalifikační modul (24-QM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2018
Semestr: oba
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: kombinovaná
Rozsah, examinace: 0/1 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neomezen (30)
letní:neurčen / neurčen (30)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.
Vyučující: doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.
Prerekvizity : {Prerekvizita pro Kontrolovanou četbu 2018 - Prosemináře k interpretaci textu (kombinovaná forma)}
Anotace -
Poslední úprava: BLACKMAMBA (23.04.2010)
Knihy zahrnuté do programu "Kontrolovaná četba" jsou vhodné zejména pro přípravu na povinné zkoušky v bakalářském studijním programu. Každý titul má povahu semestrálního kurzu, atestace probíhá formou písemného referátu a následným kolokviem s daným vyučujícím.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Eliška Pincová (30.03.2010)

Program DK/IB je program kontrolované četby a jeho role v liberálně koncipovaném studijním programu je významná, neboť zejména odtud čerpá student látku pro přípravu nejen ke třem souborným zkouškám z filosofie, historie a společenských věd (SAFM, EDK,SVIP) ale i k ostatním studijním povinnostem a pro bakalářskou práci. Studentům bakalářského programu je v nabídce kvalifikačního modulu k dispozici semestrálně aktualizovaný seznam knih z různých humanitních oborů, které Rada programu DK/IB pokládá z různých důvodů za důležité. Každý titul má povahu semestrálního kurzu a je třeba si jej registrovat stejným způsobem jako ostatní kurzy. Atestace probíhá formou písemného referátu a jeho následnou ústní obhajobou před stanoveným učitelem (kolokviem). Podrobně jsou požadavky na ukončení specifikovány jednotlivě u každého titulu. Základní/obecná doporučení, jak napsat referát z DK/IB, jsou formulována v návodu prof. J. Sokola ?Jak referovat důležité knihy?,

Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Lenka Halbichová (15.05.2008)

Pokyny pro zpracování:

  • Žánrově očekávám samostatnou studii či přemýšlivý referát a nikoli konspekt.
  • předpokládám, že student přečetl spis (dle vydání in Aristotelés, Člověk a příroda, Svoboda, Praha, 1988 je to ss. 167 - 314) celý, nechci ovšem, aby byl celý referován
  • referovat chci pouze 2. a 3. knihu (ss. 221 - 279 tamtéž)
  • usilovat je v referátech třeba především o 1. Pochopení a vymezení (obecné) duše (PSYCHÉ), 2. dokonalé zvládnutí struktury (částí) duše, 3. pochopení návazností těchto "částí" a vztahů mezi nimi.
  • Takové zaměření studií je zdůvodněno tím, že smysl zvládnutí tohoto textu vidím především v tom, aby si student uvědomil, v čem a nakolik i moderní teorie života a duše s nimiž se ve svém studiu setká, tradují toto Aristotelovo řešení, příp. v čem se odlišují.
  • s jakým vydáním a v jakém jazyce bude student pracovat, není pro mne důležité.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK