PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Redakční práce - Seminář ke kurzu Základy redakční práce - YBQC048
Anglický název: Editorial work - Seminary to the Basic Principles of Editor´s Work course
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Kvalifikační modul (24-QM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (30)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Marie Kratochvílová, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Marie Kratochvílová, Ph.D.
Neslučitelnost : YBQ024
Záměnnost : YBQ024
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Richard Davídek (16.12.2019)
Seminář navazující na přednášku Základy redakční práce. Atest: 75% účast, průběžné plnění zadaných cvičení. Samostatná práce s textem: analýza z hlediska gramatického, stylistického, genologického. Základní orientace v problematice publicistických a literárních žánrů. Tvůrčí přístup k řešení problémů souvisejících s redigováním a korigováním textu. Doporučení: Bylo by vhodné, kdyby si zapsaní studenti na seminář nosili svůj notebook nebo tablet. Sylabus 1. Typografická pravidla a jejich uplatnění v korekturách. Poznámky pro zlom. Interpunkce. Uvozovky, závorky, čárky. 2. Korektorské značky. Základní pojmy z oblasti redakční a nakladatelské práce. 3. Vymezení žánru textu. Redakční zpracování odborného textu, beletrie, žurnalistického textu. 4. Stylistika, struktura a jazyková korektura odborného textu. 5. Redakční práce na překladu. 6. Knižní publicistika. Časopisecká publicistika. 7. Populárně naučná literatura. 8. Řeč a psané slovo. Přepis rozhovoru, jeho úprava (žurnalistika versus odborná práce). Přepis vyprávění. 9. Novinový článek. Formální úprava článku, struktura. Vědecký článek. 10. Editace historických a starších textů, redakční zásady práce s archivními materiály. Vědecké a čtenářské vydání. 11. Poznámkový aparát. Bibliografie. Norma ISO 690. Anotace. 12. Tvorba rejstříků. Jmenný, věcný, smíšený. Tiráž. Literatura Povinná: Magincová, D., Příručka nakladatelského redaktora, Červený Kostelec: Pavel Mervart 2003. Pistorius, V., Jak se dělá kniha. Praha - Litomyšl: Paseka, 2003. Doporučená: Bratková, E. (zprac.), Metody citování literatury a strukturování bibliografických záznamů podle mezinárodních norem ISO 690 a ISO 690-2. Metodický materiál pro autory vysokoškolských kvalifikačních prací, 2008. Dostupné (online) z: www: http://www.evskp.cz/SD/4c.pdf (cit. 26. 1. 2016). Editor a text. Úvod do praktické textologie. Red. R. Havel a B. Štorek, ed. J. Fleišman a M. Kosák. Litomyšl: Paseka, 2006. Pokorný, M. - Pokorná, D., Redakční práce. Jak připravit text k publikování, Praha: Grada Publishing, a.s., 2011. Woll, T., Rukověť nakladatele. Řemeslo, věda, umění. Praha: Signeta, 2002. Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů s poznámkami a úvodním slovem. (Eds.: Jan Kříž, Irena Holcová, Veronika Nerudová).
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK