PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Příprava a zpracování empirického výzkumu II. - YBQC047
Anglický název: Empirical Social Research II.
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Kvalifikační modul (24-QM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Ing. Libor Prudký, Ph.D.
Vyučující: Ing. Libor Prudký, Ph.D.
Neslučitelnost : YBQ0011ZI
Záměnnost : YBQ0011ZI
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Richard Davídek (16.12.2019)
Kurz navazuje na první část výkladu a prezentuje další fáze přípravy, realizace, zpracování a interpretace empirických sociologických výzkumů. Jde především o výklad technik pro sběr dat, realizaci terénního sběru, organizační a ekonomické zajištění výzkumu, práci s daty, zpracování a interpretace, včetně možností využití SPSS a zacházení se základními výstupy při užití tohoto balíku programů. Závěrem kurzu studenti obhajují projekt výzkumu, který bývá obvykle využit při přípravě bakalářské práce.
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Richard Davídek (16.12.2019)

Tématické okruhy: 1) Metody sociologického zkoumání.  2) Přehled technik pro sběr dat. 3. Tvorba, druhy, architektura, užití a zpracování dotazníku. (Podoby dotazníků, diference v užití, typy otázek a jejich užití, apod.) 4) Tvorba, druhy, konstrukce, užití a zpracování výsledků rozhovorů (Podoby a druhy rozhovorů, rozdíly v užití a zpracování, strategie a taktika vedení rozhovorů, druhy otázek a podoby zpracování, apod.). 5) Analýza dokumentů. 6) Základní podoby obsahové analýzy. 7) Podoby a možnosti sekundární analýzy. 8) Užití a druhy sociologická biografie a orální historie. 9) Sociometrické šetření a IPA. Během celého kurzu - konkretizace na potřeby bekalářské práce.

Literatura:

Prudký l., Príprava a zpracování emprického výzkumu. Elektornické uložneá, Moodle, FHS UK.

Disman M., Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: Karolinum, (několik vydání)

Disman M., 1993 a další vydání. Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: Karolinum.

Giddens A., 1999: Sociologie. Praha: Argo. Kapitoly 20 a 21.

Doporučená:

Hendl J., 2004. Přehled statistických metod zpracování dat. Praha: Portál

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Richard Davídek (16.12.2019)

Samosttané Zpracování části výsledků empirického sociologického výzkumu v seminární práci a její obhajoba.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK