PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Základy statistického zpracování dat - YBQ031
Anglický název: Introduction to Statistical Data Processing
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Kvalifikační modul (24-QM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (30)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Staré označení: YBQ0015BI
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Jana Kružíková, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Jana Kružíková, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Jana Kružíková, Ph.D. (22.01.2018)
Cílem kurzu je představení základních metod a postupů, které umožňují zpracovávat data získaná z výzkumů: z dotazníků i z tabulek (tj. seznámení se s tím, jak vytvářet tabulky četností, grafy, jak počítat průměry a další základní statistické charakteristiky, jak zjišťovat, zda mezi získanými daty existuje závislost - pomocí korelací, regresí, chí-kvadrát testu, jak zjišťovat, zda rozdíl mezi průměry u dvou či více souborů je statisticky významný - především pomocí t-testů a analýzy rozptylu)
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Lenka Halbichová (16.01.2017)

  • ŘEHÁK J. a ŘEHÁKOVÁ B. Analýza kategorizovaných dat v sociologii. Praha: Academia, 1986.

  • HERZMANN, JAN, NOVÁK, ILJA a PECÁKOVÁ, IVA. Výzkumy veřejného mínění. Praha: VŠE, 1998.

  • CYHELSKÝ, LUBOMÍR, KAHOUNOVÁ, JANA a HINDLS, RICHARD. Elementární statistická analýza. 2. vyd. Praha: Management Press, 1999.

  • ŠKALOUDOVÁ, ALENA. Statistika v pedagogickém a psychologickém výzkumu. Praha: PedF UK, 1998.

  • PECÁKOVÁ, IVA. Statistické aspekty terénních výzkumů I. Praha: VŠE, 1995.

  • HINDLS, RICHARD, HRONOVÁ, STANISLAVA a NOVÁK, ILJA. Metody statistické analýzy pro ekonomy. 2. vyd. Praha: Management Press, 2000.

  • PECÁKOVÁ, IVA, NOVÁK, ILJA A HERZMANN, JAN. Pořizování a vyhodnocování dat ve výzkumech veřejného mínění. Praha: VŠE, 1998.

  • ŘEZANKOVÁ, HANA. Analýza kategoriálních dat pomocí SPSS. Praha: VŠE, 1997.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Jana Kružíková, Ph.D. (22.01.2018)

Tématické okruhy:

1) metody sběru dat, stanovení velikosti výběrového souboru, škálování

2) základní pojmy popisné statistiky

3) výpočet průměrů a dalších základních statistických charakteristik

4) tabulky 1. třídění (frekvenční tabulky)

5) tabulky 2. třídění (kontingenční tabulky)

6) grafické zobrazení dat ve statistice

7) obecné principy a mechanismy testování hypotéz

8) t-testy

9) analýza rozptylu (ANOVA)

10) chí-kvadrát test nezávislosti v kontingenční tabulce

11) korelace

12) regrese

13) procvičování metod popisné a induktivní statistiky na konkrétním dotazníkovém šetření

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Jana Kružíková, Ph.D. (22.01.2018)

Kurz je zaměřen spíše prakticky než teoreticky - výuka probíhá v programu SPSS. Kurz je ukončen krátkým písemným testem ověřujícím schopnost zpracovat předložená data v programu SPSS.  První termín psaní testu bude 21.4. 2018, další dva termíny ve zkouškovém období budou dohodnuty na první hodině, tj. 17. 3. 2018.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK