PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Aplikace mezinárodního humanitárního práva - YBQ0020
Anglický název: Application of International Humanitarian Law
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Kvalifikační modul (24-QM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: oba
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/2 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (30)
letní:neurčen / neurčen (30)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Ing. Richard Smejkal, Ph.D.
Vyučující: Ing. Richard Smejkal, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Eva Benetková (23.01.2018)
Mezinárodní humanitární právo (synonyma jsou "válečné právo", "právo ozbrojeného konfliktu") je součástí mezinárodního práva veřejného a zabývá se právní regulací ozbrojených konfliktů s cílem zmírňovat jejich následky, tj. učinit vše pro předcházení či alespoň zmírnění utrpení obětí a to jak nezúčastněných civilistů tak přímých účastníků nepřátelství. MHP je dnes stále častěji skloňováno v médiích, v odborných diskusích i mezi veřejností a proto je i základní orientace v této oblasti užitečnou výbavou každého absolventa humanitních oborů.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Eva Benetková (23.01.2018)

Jsou války spravedlivé? Existuje právo ve válce? Mohou být války vůbec humánní? Chcete se naučit argumentovat ve věcech ozbrojených konfliktů? Chcete umět rozlišovat, co je podle pravidel války a co již není? Chystáte pracovat nebo pomáhat v krizových oblastech?

I když by se na první pohled mohlo zdát, že problematika MHP se týká pouze právníků, potažmo příslušníků ozbrojených sil (reprezentujících stát), je třeba si uvědomit, že MHP se vztahuje na všechny osoby pohybující se v prostředí ozbrojeného konfliktu, tj. na veškeré civilní místní obyvatelstvo, pracovníky nevládních a humanitárních organizací, včetně lékařského a duchovního personálu, novináře plnící specifické úkoly, ale i na "válečné turisty". Seminář je přínosný pro všechny potenciální zájemce o činnost v nevládních (humanitárních) organizacích působících především v krizových oblastech. Dále je vhodný například pro zájemce o práci v ozbrojených silách i ústředních orgánech státní správy (ministerstvo zahraničních věcí, ministerstvo obrany) a případně pro novináře a dokumentaristy zabývající se související problematikou.

Deskriptory
Poslední úprava: Mgr. Eva Benetková (23.01.2018)

Války jsou zakázané, ale přesto se válčí. Mají vojáci při boji neomezené možnosti? Koho chrání Ženevské úmluvy? Jak jsou chráněni zdravotníci, humanitární pracovníci a novináři v bojových oblastech? Civilisté jsou stále častěji součástí bojových operací. Má situace na Blízkém východě vliv na způsoby válčení? Moderní technologie, autonomní zbraňové systémy, umělá inteligence, drony a jejich regulace. Kdo nese ve válce odpovědnost za porušení pravidel? Co jsou válečné zločiny? Jak je právo vůbec vymáháno?

Snaha o zmírnění následků bojů je sice stará stejně jako samo válečnictví, nicméně hmatatelné výsledky přinesla až v historicky nedávné minulosti, když se Mezinárodnímu výboru Červeného kříže podařilo přesvědčit hlavní mocnosti a položit základy mezinárodního humanitárního práva (MHP). Právo, které filosoficky řečeno omezuje původně neomezitelné, a právo, které nastavuje standard lidskosti. MHP sice fakticky neodstraňuje zdaleka všechny negativní následky vedení ozbrojených následků, ale respektování jeho norem umožňuje zmírnit utrpení obětí, které není nezbytné pro dosažení vojenských cílů.

Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Eva Benetková (23.01.2018)

Multimediální bloková výuka (2x80 minut - jednou za 14 dní), využití především video záznamů z různých konfliktů.

Vyučující: Ing. Richard Smejkal, pplk. Mgr. Otakar Foltýn

Podrobnosti ke kurzu, podrobnější obsah a aktuality v AJ: www.richardsmejkal.cz

Sylabus
Poslední úprava: Ing. Richard Smejkal, Ph.D. (06.11.2012)

V každém bloku je mimo vedoucího semináře přítomen odborník z praxe (Generální štáb AČR nebo ministerstvo obrany ČR).

Kurs je zaměřen na získání teoretických znalostí a na řešení modelových situací z reálných ozbrojených konfliktů.

Blok I.

1. Úvod do předmětu - Pojem MHP

2. Rozlišení ius ad bellum vs. ius in bello (právo na válku vs. právo ve válce)

 • mezinárodní a vnitrostátní mandát
 • humanitární pomoc v. humanitární intervence
 • rozlišování mezinárodních a vnitrostátních ozbrojených konfliktů
3. Role OSN a regionálních organizací (NATO a EU)
4. Pojem a typologie ozbrojených konfliktů
 • koncept 4 generací válek
 • aktuální problémy s určením konfliktu (zmezinárodněné vnitrostátní ozbrojené konflikty, válka proti

terorismu atd.)

 • soudobé ozbrojené konflikty
 • význam aplikace MHP v praxi.

 

Blok II.

 1. Historický vývoj MHP
 2. Prameny MHP
 • haagská větev
 • ženevská větev
 • moderní trendy v regulaci MHP

 

3. Subjekty MHP

 • primární subjekty (státy, mezinárodní organizace, jednotlivci)
 • specifické subjekty (povstalci, ICRC)
 • nové trendy v regulaci subjektů - "privatizace války"

4. Mezinárodní humanitární právo a mezinárodní právo lidských práv

 

Blok III.

 1. Hlavní principy MHP - výčet a charakteristika
 2. Konkrétní uplatnění principů v praxi
 • vojenská nezbytnost
 • zásada rozlišování
 • zásada přiměřenosti
 • zásada lidskosti

3. Rozlišování mezi přímými účastníky nepřátelství a civilisty

 • přímá účast na nepřátelství - studie ICRC

 

Blok IV.

 1. Ochrana obětí ozbrojeného konfliktu
 • ranění, nemocní a trosečníci
 • váleční zajatci
 • civilní obyvatelstvo

2. Zvláště chráněné kategorie osob

 • ženy
 • děti
 • novináři

3. Role vládních a nevládních organizací a ICRC

 

Blok V.

1. Řešení konkrétního příkladu

 • aplikace MHP v praxi

2. Řešení vybraných příkladů studentů

 

 

Blok VI.

 1. Odpovědnost v MHP
 2. Válečné zločiny a jejich stíhání
 3. Mezinárodní trestní tribunály (ICTY, ICTR, ICC)
 4. Diskuse, doporučení pro praxi

 

 

Podmínky pro ukončení předmětu:

 1. Aktivní účast na přednáškách
 2. Závěrečné kolokvium

Povinná literatura:

1. Úřad Českého červeného kříže. Mezinárodní humanitární právo. Odpovědi na vaše otázky. Praha, http://www.cervenykriz.eu/cz/mhp/MHP_odpovedi.pdf

 

Doporučená literatura:

 1. Ondřej, J., Bílková, V., Šturma, P.. Mezinárodní humanitární právo. C. H. Beck. Praha. 2010
 2. Ženevské úmluvy o ochraně obětí ozbrojených konfliktů.Správa sociálního řízení FMO. 1992

  ŽÚ 1: http://cs.wikisource.org/wiki/Prvn%C3%AD_%C5%BDenevsk%C3%A1_%C3%BAmluva_o_ochran%C4%9B_ob%C4%9Bt%C3%AD_v%C3%A1lky

  ŽÚ 2: http://cs.wikisource.org/wiki/Druh%C3%A1_%C5%BDenevsk%C3%A1_%C3%BAmluva_o_ochran%C4%9B_ob%C4%9Bt%C3%AD_v%C3%A1lky

  ŽÚ 3: http://cs.wikisource.org/wiki/T%C5%99et%C3%AD_%C5%BDenevsk%C3%A1_%C3%BAmluva_o_ochran%C4%9B_ob%C4%9Bt%C3%AD_v%C3%A1lky

  ŽÚ 4: http://cs.wikisource.org/wiki/%C4%8Ctvrt%C3%A1_%C5%BDenevsk%C3%A1_%C3%BAmluva_o_ochran%C4%9B_ob%C4%9Bt%C3%AD_v%C3%A1lky

  Dodatkový protokol I: http://cs.wikisource.org/wiki/Dodatkov%C3%BD_protokol_I_k_%C5%BDenevsk%C3%BDm_%C3%BAmluv%C3%A1m_1949

  Dodatkový protokol II: http://cs.wikisource.org/wiki/Dodatkov%C3%BD_protokol_II_k_%C5%BDenevsk%C3%BDm_%C3%BAmluv%C3%A1m_1949
 1. Bílková, V.. Úprava vnitrostátních ozbrojených konfliktů v mezinárodním humanitárním právu. Karolinum. Praha. 2007.
 2. Šturma, P.. Mezinárodní trestní soud a stíhání zločinů podle mezinárodního práva. 1. vydání. Praha. 2002.
 3. ICRC. Obyčejové právo. International Review of the Red Cross 87/857. 2005
  http://www.icrc.org/eng/assets/files/other/czech-irrc_857_henckarts.pdf
 4. David, E.. Principes de droit international des conflits armés. Bruxelles. 1999.
 5. Detter, I.. The Law of War. 2. vydání. Cambridge. 2000.
 6. Gasser, H.P.. Introduction into International Humanitarian Law. Separate Print from  Haug: Humanity for All.. Bern-Stuttgart-Vienna. 1993.
 7. Sassoli, M. Bouvier, A.. How Does Law Protect in War. Geneva. 1999
 8. Rogers, A.. Malherbe, P.. Modelový manuál Právo ozbrojeného konfliktu, International Committee if the Red Gross, Ženeva, 1999
Vstupní požadavky
Poslední úprava: Ing. Richard Smejkal, Ph.D. (08.09.2013)
Seminář seznamuje posluchače nejen se základy MHP, ale především s jeho aplikací v reálných situacích
(příklady ze současné praxe). Seminář není zaměřen výhradně na právní pohled a jeho cílem je propojení i s
dalšími obory s důrazem na praktické porozumění a na aplikaci MHP.

znalost AJ výhodou (větší výběr literatury pro zájemce o širší vhled do problematiky)

I když by se na první pohled mohlo zdát, že problematika MHP se týká pouze právníků, potažmo příslušníků ozbrojených sil (reprezentujících stát), je třeba si uvědomit, že MHP se vztahuje na všechny osoby pohybující se v prostředí ozbrojeného konfliktu, tj. na veškeré civilní místní obyvatelstvo, pracovníky nevládních a humanitárních organizací, včetně lékařského a duchovního personálu, novináře plnící specifické úkoly, ale i na "válečné turisty". Seminář je přínosný pro všechny potenciální zájemce o činnost v nevládních (humanitárních) organizacích působících především v krizových oblastech. Dále je vhodný například pro zájemce o práci v ozbrojených silách i ústředních orgánech státní správy (ministerstvo zahraničních věcí, ministerstvo obrany) a případně pro novináře a dokumentaristy zabývající se související problematikou.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK