PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Redakce textu skeletového překladu - YBJ2006ZI
Anglický název: Translation Editing
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Komunikativní modul (24-KO)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: oba
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/2 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neomezen (25)
letní:neurčen / neurčen (25)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Staré označení: YBJ2006ZI
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. et Mgr. Stanislava Boušková
Vyučující: Mgr. et Mgr. Stanislava Boušková
Anotace -
Poslední úprava: BLACKMAMBA (20.04.2010)
Kurs je zaměřen na zásady práce s odborným textem a jeho výstavbou. Základy redakční práce vycházejí z mnohovrstevnatosti textu s cílem naučit studenty vnímat jednotlivé roviny a jejich vzájemnou provázanost. Správně postavený text je dobře strukturován, respektuje vhodnou terminologii i ducha jazyka, v němž je psán. Studenti budou editovat především vlastní skeletové překlady, to znamená texty, které velmi dobře znají, a na tomto materiálu si osvojí redakční dovednosti a celkově prohloubí svou jazykovou kompetenci.
Metody výuky
Poslední úprava: BLACKMAMBA (20.04.2010)

Atestace: docházka min. 60 %, práce během semináře a závěrečný test.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Dina Novotná Obeidová (07.05.2008)

Tematické okruhy:

1) Zásady a východiska redakční práce, korektorské značky.

2) Cvičení.

3) Interpunkce a její sémantické vztahy (funkčnost interpunkčních znamének, jejich význam a vliv na obsahové sdělení textu).

4) Cvičení.

5) Problematické aspekty terminologie (internacionalismy, redundantní tvary, interference s výtahově obsazenými výrazy a

odlišné hladiny abstraktnosti).

6) Cvičení.

7) Nominální konstrukce a časté nežádoucí významové posuny (základní rozdíly mezi anglickou a českou větou, interpretační

návyky frekvenčních vazeb apod.).

8) Cvičení.

9) Výstavba souvětí, aktuální větné členění (větná dynamika a funkční větná perspektiva a její dopad na vnitřní provázanost

textu).

10) Cvičení.

11) Styl a stylotvorné činitele (významové hladiny stylistiky, funkční styly a jejich kontextuální adekvátnost)

12) Cvičení a závěrečná rekapitulace.

Povinná literatura:

JUST, V., Slovník floskulí 1,2, Praha: Academia, 2005.

STANĚK, V., Jak psát správně čárky, Praha: Fortuna, 1997.

Doporučená literatura:

EISNER, P., Rady Čechům, jak se hravě přiučiti češtině, Praha: Academia, 1992.

JAMEK, V., O patřičnosti v jazyce, Praha: Nakladatelství Franze Kafky, 1998.

KARLÍK A KOL., Příruční mluvnice češtiny, Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2001.

KOL. AUTORŮ, Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice, Praha: Ottovo nakladatelství, 2005.

PETRÁČKOVÁ A KOL., Akademický slovník cizích slov, Praha: Academia, 2001.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK