PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Úvod do studia jazyka II. - YBJ106
Anglický název: Introduction to Linguistics II.
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Komunikativní modul (24-KO)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Lily Císařovská
Vyučující: Mgr. Lily Císařovská
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Lily Císařovská (10.02.2016)
Kurz volně souvisí s předmětem Nácvik anglického překladu. Otevírá nová setkávání s jazykem a jeho ústrojností, a tím tříbí schopnost vnímat různé analogie mezi jazykovými kategoriemi a jevy kolem nás, které se nás bezprostředně dotýkají. Jedním z cílů je také posilování odolnosti vůči četným manipulačním vlivům, které využívají jazyk (reklama, propaganda, rétorika, polopravdy apod.). Poznávání různých jazykových vrstev lze prakticky využívat nejen při bakalářském překladu, ale vůbec při každé práci s jazykem (při četbě, studiu, psaní bakalářské či jiné práce a také při ústním vystupování apod.). Kurz je kombinací přednášek a cvičení. Vyžaduje systematickou přípravu v průběhu semestru i aktivní účast na seminářích. Osnova učiva se přizpůsobuje potřebám účastníků kurzu: důraz na teoretické zakotvení se může přesouvat na praktické procvičení probírané látky a naopak. Paralelně s výkladem se v krátkých sondách zabýváme i některými notoricky problémovými oblastmi české gramatiky, pravopisu i ortoepie.
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Lily Císařovská (16.03.2017)

Sylabus letního semestru

(Rozpis tematických okruhů je pouze orientační a bude se měnit podle aktuální potřeby. Jednotlivé okruhy se navíc prolínají, a proto nebudou účelově oddělovány od sebe. Podle časových možností budou do výuky zařazována také různá praktická cvičení.)

 

1. týden: 2. týden: Ohlédnutí za závěrečným testem zimního semestru a semestrálními pracemi (rekapitulace nejdůležitějších pojmů, metod a východisek. Pro nové studenty informace o kurzu, o požadavcích a způsobu práce). Diskuse nad textem o problémech spojených s posledními úpravami českého pravopisu.

3. týden: Lexikologie a lexikografie (slova základní a odvozená, slovotvorba, lexikologické kategorie, deriváty a kompozita, základní lexikografické otázky, metafory, figury a tropy, práce se slovníkem)

4. týden: Internacionalismy v češtině (zdrojové jazyky, historický pohled, problémy přejímek, stylistika přejímek, pohled na grécismy a latinismy v češtině, inernacionalismy v současnosti, výhody a nevýhody přejímek)

5. týden: Oralita a skribalita (rozdíly mezi mluveným a psaným jazykem, otázky způsobu zapsání, kodifikace, spisovnost a styly, problémy přepisu internacionalismů a anglicismů, vlivy elektronické komunikace)

6. týden: Gramatika 1 (Podstata gramatiky a její rozdělení, paradigmata a vznik morfologických kategorií, kategorie rodu substantiv a genderová asymetrie, příznakovost a bezpříznakovost gramatických kategorií, otázky přechylování v češtině)

7. týden: Gramatika 2 (Kategorie času a vidu, kategorie čísla, srovnání gramatických kategorií v různých jazycích a jejich vliv na artikulaci zkušenosti, jazykové univerzálie)

8. týden: Gramatika 3 (Kategorie pádu a určenosti, kategorie osoby, ostatní kategorie, význam gramatických kategorií, analogie jako princip jazyka, prostor k vývoji, zpět k otázce dublet)

9. týden: Věta 1 (Lineární charakter věty a její struktura, jednoduchá věta a juxtapozice, větné členy a syntagmata)

10. týden: Věta 2 (Souvětí souřadné, podřadné, složité větné konstrukce, rozvité větné členy, větné vzorce charakteristické pro daný jazyk, syntax a metody rozboru)

11. týden: Věta 3 (Syntaktická asymetrie, princip analogie, funkční větná perspektiva a aktuální členění věty)

12. týden: Úvod do textové lingvistiky (vnitřní soudržnost textu, deiktické prostředky). Ohlédnutí.

13. týden: zápočtový dotazník

 

Doporučená literatura k Úvodu do studia jazyka II (YBJ106)

 Chcete-li být klasifikováni známkou výborně, je kromě ostatních požadavků třeba dodat konspekt na knihu, kterou si vyberete z následujícího seznamu doporučené literatury, a na kolokviu svůj konspekt vyložit. Konspekt odevzdejte do SISu do odevzdávárny, na termínu kolokvia se potom domluvíme e-mailem.

Bolinger, Dwight Le Merton: Jazyk jako nabitá zbraň: užívání a zneužívání jazyka v naší době. Přeložila Lenka Weinbergerová. Praha: Petr Zima, 2008. 251 s.

Čermák, František: Jazyk a jazykověda (Přehled a slovníky). Praha: nakladatelství Karolinum, 2004.                      340 s.

Černý, Jiří: Dějiny lingvistiky. Olomouc: Votobia, 1996. 517 s.

Černý, Jiří: Úvod do studia jazyka. Olomouc:  Rubico, 1998.  248 s. 

Daneš František: Kultura a struktura českého jazyka. Praha: Karolinum, 2009. 511 s.

Daneš, František et al.: Čeština na přelomu tisíciletí. 1. Vyd. Praha: Academia, 1997. 292 s.

Eisner, Pavel: Chrám i tvrz (Kniha o češtině). Praha: Lidové noviny, 1992. 666 s.

Fidelius, Petr: Řeč komunistické moci. Nové, rozšířené vydání. Praha: Triáda, 2016. 290 s.

Flusser, Vilém:  Jazyk a skutečnost.  Přeložil Karel Palek. Praha: Triáda, 2005. 198 s.

Klemperer, Victor: Jazyk Třetí říše. Praha: H+H, 2003. 300 s.

Kraus, Jiří: Jazyk v proměnách komunikačních médií. Praha: Karolinum, 2008. 172 s.

LAKOFF, George. Ženy, oheň a nebezpečné věci: co kategorie vypovídají o naší mysli. Praha: Triáda, 2006. 655 s.

Lakoff, George; Johnson, Mark: Metafory, kterými žijeme.  Přeložil Mirek Čejka. Brno: Host, 2002.           280 s.

Marvan, Jiří: Brána jazykem otvíraná, aneb O češtině světové. Praha: Academia, 2004. 433 s.

Marvan, Jiří: Jazyk. Jeho český příběh – prvních tisíc let (800-1800). Malý průvodce dějinami české lingvoekologie. Praha: Karolinum. 2015. 455 s.

Nebeská, Iva; Saicová Římalová Lucie; Vaňková Irena: Co na srdci, to na jazyku. Kapitoly z kognitivní lingvistiky. Praha: Karolinum, 2005. 343 s.

Pokorná, Jaroslava; Vránová, Milena:  Přehled české výslovnosti (Logopedická a ortoepická cvičení pro dospělé).  Praha: Portál, 2007. 928 s. 

Saussure, Ferdinand, de:  Kurs obecné lingvistiky. Přeložil František Čermák. Praha: Academia, 1996.  468 s.

Vaňková, Irena. Nádoba plná řeči. Praha: 2007. Karolinum, 312 stran

Wierzbicka, Anna. Sémantika: elementární a univerzální sémantické jednotky. Praha: Karolinum, 2014. 549 s.

 

Užitečné odkazy 

http://www.ujc.cas.cz  (Ústav pro jazyk český AV ČR)

http://www.ujc.cas.cz/oddeleni/index.php?page=poradna (jazyková poradna)

http://ucnka.ff.cuni.cz (Český národní korpus)

 

Časopisy

Naše řeč (ISSN 0027-8203)

Slovo a slovesnost. Časopis pro otázky teorie a kultury jazyka. (ISSN 0037-7031)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK