PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Vybrané problémy českých dějin I. - YBHJT10EI
Anglický název: Major Issues in Czech History I.
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Historický modul (24-HM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: oba
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/0 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (60)
letní:neurčen / neurčen (60)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Staré označení: YBHJT10EI
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. Jan Tuček
Vyučující: Mgr. Jan Tuček
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Jan Tuček (07.06.2012)
Kurz je zaměřen na hlavní témata českých středověkých a raně novověkých sociálních, hospodářských a částečně i politických dějin. Tematickou skladbou je zaměřen na přípravu k EDK.
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Jan Tuček (24.01.2016)


1) "Co je psáno, to je dáno?", metodologický úvod (historický fakt, historické poznání jeho předpoklady a limity, metody historikovy práce)

2) Základní přehled pramenů k českým dějinám

3) Knížecí Čechy (principy vzniku a fungování přemyslovského knížecího státu - poměr Přemyslovců k českému státu, legitimita moci a její výkon, společnost...)

4) "Nastolení" a "korunovace" - komparace legitimizačních rituálů

5) "Omnes Bohemi", středověká šlechta, stavy - nástin vývoje mocenského dualismu

6) "revoluce 13. století"

7) nová koncepce zeměpanské moci - dominium speciale a dominium generale, transpersonální "Koruna česká"

8) Zemská obec, obecné dobré

9) Stavovská společnost, učení o trojím lidu

10) Středověká města

11) Poddanství - nástin základního vývoje od 12. století do roku 1848 I.

12) Poddanství - nástin základního vývoje od 12. století do roku 1848 II.

Povinná literatura:

ŽEMLIČKA, J., Čechy v době knížecí, Praha: NLN, 1997.

KLÁPŠTĚ, J., Proměna českých zemí ve středověku, Praha: NLN, 2005.

Doporučená literatura:

IWAŃCZAK, W., Lidé meče, modlitby a práce: tři stavy v českém středověkém myšlení, Praha: Argo, 2011.

ŠMAHEL, F., Husitská revoluce 1. Doba vymknutá z kloubů, Praha: Karolinum, 1995.

MACEK, J., Jagellonský věk v českých zemích 1-2, Praha: Academia, 2001.

MACEK, J., Jagellonský věk v českých zemích 3-4, Praha: Academia, 2002.

KROFTA, K., Dějiny selského stavu, Praha: Jan Laichter, 1949.

 

Pro výběr literatury k atestaci obecně platí seznam literatury k EDK.

Atestace:
Atestace probíhá formou kolokvia. Studenti mají možnost vybrat si mezi 2 možnostmi, které "kopírují" strukturu atestu EDK.
1. Z odpřednášených témat si student 1 vybere a z doporučené literatury prostuduje příslušné pasáže (dle tématu) ze 2 titulů. Kolokvium bude v tomto případě probíhat jako 1. část atestu (otázky zkoušejícího k prostudované literatuře).
2. Ze seznamu témat prezentací k EDK si student vybere 1, které má vazbu k odpřednášeným tématům a připraví si 5ti minutovou prezentaci. Kolokvium bude v tomto případě probíhat jako 2. část atestu (samostatné vystoupení zkoušeného a následná debata k tématu).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK