PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
My a oni: Evropa a „evropanství“ v raném novověku – seminář - YBHC179
Anglický název: We and They: Europe and "Europeanism" in the Early Modern Period – Seminar
Zajišťuje: Program SHV - Historický modul (24-HM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / 25 (25)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Martina Ondo Grečenková, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Martina Ondo Grečenková, Ph.D.
Korekvizity : YBHB010
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Martina Ondo Grečenková, Ph.D. (22.02.2023)
Předmět je koncipován jako seminář/cvičení k přednášce My a Oni: Evropa a "evropanství" v raném novověku. Zaměříme se v něm na práci s texty, jak s odbornou literaturou, tak edicemi pramenů či prameny "v původní podobě" - reprodukcemi tištěných či rukopisných pramenů. Předmětem zájmu v tomto semestru budou především dobové cestopisy. Seminář by měl sestávat z pracovních setkání, v nichž hlavní slovo bude dáno studentům. Semináře se ale mohou účastnit i zájemci o danou problematiku, kteří nenavštěvují přednášku, neboť práce v hodinách nebude nutně závislá na látce probírané v přednášce. Atest bude plněn průběžnou prací na semináři/referáty, popřípadě kontrolním rozborem úryvku textu/pramene na závěrečné atestační hodině. Více si o něm povíme na úvodním setkání. Knihy k práci na semináři: Klusáková Luďa, Obraz druhého v historické perspektivě, Praha 1997 Klusáková Luďa, Pojetí prostoru v historické perspektivě, Praha 2012 Hroch Miroslav, Hledání souvislostí. Eseje z komparativních dějin Evropy, Praha 2016�� Klusáková Luďa, Cestou do Cařihradu: osmanská města v 16. století viděná křesťanskýma očima, Praha 2003� Lenderová, Milena, Cestování a „obraz druhého“. Obraz Čechů ve francouzských cestovních denících 19. století, in: Studie k sociálním dějinám 4 (11), 1999, s. 9-51.� Pánek Jaroslav, Výprava české šlechty do Itálie v letech 1551 – 1552, Praha 2003� Hojda Zdeněk a kol., Heřman Jakub Černín na cestě za Alpy a Pyreneje, 2014� HOLÝ, Martin. Zrození renesančního kavalíra: výchova a vzdělávání šlechty z českých zemí na prahu novověku (1500-1620). Praha: Historický ústav, 2010� KUBEŠ, Jiří. Náročné dospívání urozených: kavalírské cesty české a rakouské šlechty (1620-1750). Pelhřimov: Nová tiskárna Pelhřimov, 2013�� Kubeš Jiří (ed.), Kryštof Václav z Nostic. Deník z cesty do Nizozemí v roce 1705, Praha 2004� Polišenský Josef (ed.), Česká touha cestovatelská. Cestopisy, deníky a listy ze 17. století, Praha 1989� Bejblík Alois (ed.), Příhody Václava Vratislava z Mitrovic, které on v tureckém hlavním městě Konstantinopoli viděl, v zajetí svém zakusil a po šťastném do vlasti navrácení sám Léta Páně 1599 sepsal, Praha 1977� Hrubý František, Urbánková-Hrubá Libuše (ed.), Lev Vilém z Kounic, barokní kavalír. Jeho deník z cesty do Itálie a Španělska a osudy Kounické rodiny v letech 1550-1650, Brno 1987� Fučíková Eliška (ed.), Tři francouzští kavalíři v rudolfínské Praze…., Praha 1989�� Storchová Lucie, Ratajová Jana, Žena není příšera, ale nejmilejší stvoření boží. Diskursy manželství v české literatuře raného novověku, Praha, Scriptorium, 2009� Storchová Lucie, Ratajová Jana, Žádná ženská člověk není. Polarizace genderů v českojazyčné literatuře druhé poloviny 18. století, Praha , Scriptorium, 2011�
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK