PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Metody archeologického studia - YBHC137
Anglický název: Methods of archeological study
Zajišťuje: Program SHV - Historický modul (24-HM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: 20 / neurčen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PhDr. Václav Matoušek, CSc.
Vyučující: prof. PhDr. Václav Matoušek, CSc.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Hana Gabrielová (26.08.2020)
Kurz seznamuje studenty se základními principy a metodami archeologického studia tak, jak se vyvíjely od raného novověku do současnosti. Představuje vývoj oboru od prvotní etapy doplňkové disciplíny dějepisectví až po současné multidisciplinární pojetí, které je založeno především na propojení společenských a přírodních věd. Pozornost je věnována především vývoji oboru v českých zemích, který je ovšem v nezbytné míře zařazen do souvislostí mezinárodního vývoje.
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Hana Gabrielová (22.09.2022)

1 Předmět archeologického studia

2 Prameny archeologického studia, dynamický a systémový kontext

3 Metody archeologického studia, mezioborová podstata archeologie

4 Stručný nástin vývoje lidské společnosti z pohledu archeologie: pravěk

5 Stručný nástin vývoje lidské společnosti z pohledu archeologie: středověk

6 Stručný nástin vývoje lidské společnosti z pohledu archeologie: novověk a doba modernizace

7 Počátky archeologie v raném novověku

8 Vývoj archeologie v době modernizace, resp. v souvislostech procesu formování moderních evropských národů

9 Vývoj archeologie v poválečném období

10 Základní principy archeologicko přírodovědného studia

11 Metody geofyzikální a geochemické

12 Experimentální archeologie

13 Systematické, předstihové, záchranné terénní výzkumy

 

Doporučená literatura:

Gojda, M. 2000: Archeologie krajiny. Vývoj archetypů kulturní krajiny. Praha: Academia.

Kuna, M. a kol. 2004: Nedestruktivní archeologie. Teorie, metody a cíle. Praha: Academia.

Kuna, M. ed. 2007: Archeologie pravěkých Čech 1. Pravěký svět a jeho poznání. Praha: Archeologický ústav AV ČR.

Matoušek, V. 2005: Bacín – brána podzemí. Archeologický výzkum pravěké skalní svatyně v Českém krasu. Praha: Agentura Krigl.

Sklenář, K. – Sklenářová, Z. 2005: Biografický slovník českých, moravských a slezských archeologů a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů. Praha: Libri.

 

Požadavky k atestaci:

Seminární práce buď textová v rozsahu 5 stran nebo powerpoint cca 15 – 20 obrázků na individuálně zvolené téma kurzu. Podmínkou jsou odkazy na odbornou literaturu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK