PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Vývoj vztahu člověka a přírody v pravěku a středověku - YBHC133
Anglický název: Development of Relationship between Human and Nature in Prehistory and Middle Ages
Zajišťuje: Program SHV - Historický modul (24-HM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: 40 / neurčen (40)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PhDr. Václav Matoušek, CSc.
Vyučující: prof. PhDr. Václav Matoušek, CSc.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Hana Gabrielová (05.09.2020)
Cílem kurzu je seznámit posluchače s aktuálními poznatky o vývoji interakce člověka a jeho přírodního prostředí od pravěku do raného novověku. Posluchač bude nejprve stručně seznámen s disciplínami věnujícími se této problematice a jejich metodami. Následně bude seznámen se základními etapami vývoje interakce člověka a jeho přírodního prostředí.
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Hana Gabrielová (22.09.2022)

 1. Metody a prameny interdisciplinárního studia archeologického: environmentální archeologie, krajinná archeologie, sídlištní/prostorová archeologie
 2. Metody a prameny interdisciplinárního studia historického: environmentální dějiny, historická ekologie, historická geografie, dějiny hospodářství
 3. Přírodní rámec vzniku a vývoje rodu Homo, čtvrtohory, kvartérní klimatický cyklus
 4. Období lovecko – sběračských kultur. Paleolit a mezolit, teritorialita, otázka kulturní krajiny lovců a sběračů.
 5. Vývoj klimatu v holocénu
 6. Období zemědělských kultur. Neolit – problém vzniku, šíření neolitických kultur z předovýchodního centra, „balíček“ neolitických inovací v Evropě
 7. Vývoj neolitických kultur v Evropě. Neolit, neolit, formování zemědělské krajiny
 8. Středomoří a zaalpské oblasti v době bronzové, železné a laténské. Otázka ekologických pravěkých ekologických krizí
 9. Doba římská, stěhování národů, příchod Slovanů, raný středověk – zrod feudální společnosti
 10. Vrcholný středověk – „balíček“ technologických inovací, vnitřní a vnější kolonizace
 11.  Pozdní středověk, raný novověk – fenomén šlechtického velkostatku a jeho vliv na vývoj krajiny
 12. Ekonomické problémy 18. století a pokusy o jejich systémová řešení, zrod obdivu k venkovské krajině a „divočině“, předzvěst industriální doby a její kultury

Literatura:

Bouzek, J. 2005: Pravěk českých zemí v evropském kontextu. Praha: Triton.

Gojda, M. 2000: Archeologie krajiny. Praha: Academia.

Klápště, J. 2005: Proměna českých zemí ve středověku. Praha: Lidové noviny.

Ložek, V. 2007: Zrcadlo minulosti. Česká a slovenská krajina v kvartéru. Praha: Dokořán.

Matoušek, V. 2010: Čechy krásné, Čechy mé. Vývoj krajiny Čech v době industriální. Praha: Agentura Krigl.

Svoboda, J. 1999: Čas lovců. Dějiny paleolitu, zvláště na Moravě. Brno: Archeologický ústav AV ČR.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK