PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Vznik a prvá desetiletí rekreačních aktivit jako specifického projevu procesu modernizace české společnosti v 19. a 20. století - YBHC131
Anglický název: The Rise and Early Years of Recreational Activities as a Specific Manifestation of the Modernization Process in Czech Society During the 19th and 20th Century
Zajišťuje: Program SHV - Historický modul (24-HM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (40)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PhDr. Václav Matoušek, CSc.
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Martin Vrabec, Ph.D. (28.01.2020)
Předmětem kurzu bude teorie vysvětlující formování rekreačních aktivit obyvatel velkých průmyslových v přírodě (zejména turistiky, závodního sportu a zakládání vilových a chatových rekreačních kolonií) jako specifický projev komplexní modernizace společnosti v období industrializace, v 19. a v prvých desetiletích 20. století. Teorie vysvětluje, jak a proč se rekreační aktivity, do té doby provozované téměř výlučně aristokraty, postupně stávaly v průmyslových městech standardní součástí života příslušníků všech společenských vrstev. Teoretická část bude doplněna konkrétními příklady studia vilových a vilo chatových rekreačních kolonií 19. a 20. století v okolí Prahy.
Sylabus
Poslední úprava: prof. PhDr. Václav Matoušek, CSc. (02.02.2021)

Kurz bude probíhat formou on-line přednášek prostřednictvím platformy MS Teams.

1 Hierarchie pojmů „průmyslová revoluce“, „industrializace“ a „komplexní modernizace společnosti“.

2 Nástin vývoje proto/preindustriální a industriální evropské společnosti od konce 17. století do 2. světové války, s důrazem na vývoj v českých zemích. Teorie 1. a 2. průmyslové revoluce.

3 Teze „šlechtic podnikatelem a podnikatel šlechticem“ a její projevy v životním stylu aristokratických a měšťanských elit 19. století

4 Antická villa urbanae a villa suburbanae. Vývoj aristokratického sídla v pozdním středověku a raném novověku.

5 „Palladiánská“ architektura a její vliv na rekreační architekturu 16. – 19. století.

6 Od středověkého hradu k renesančnímu/baroknímu/klasicistnímu zámku a letohrádku

7 Příměstské villegiatury pražských elit ve 2. polovině 19. století: Roztoky u Prahy, Všenory, Řevnice, Dobřichovice, Černošice

8 Vznik organizované turistiky, Klub českých turistů

9 Tělovýchovné hnutí: Turneři, Sokol, Orel, DTJ

10 Vznik závodního sportu, Josef Rössler – Ořovský

11 Formování tábornické tradice: Skaut/Junák, Woodcraft

12 Vznik trampského hnutí

13 Meziválečné vilo chatové kolonie v okolí Prahy: údolí Vltavy, Berounky a Sázavy

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Martin Vrabec, Ph.D. (28.01.2020)

Seminární práce buď textová v rozsahu 5 stran nebo powerpoint cca 15 – 20 obrázků na individuálně zvolené téma kurzu. Podmínkou jsou odkazy na odbornou literaturu.

Studijní opory
Poslední úprava: Mgr. Martin Vrabec, Ph.D. (28.01.2020)

Doporučená literatura:

Ivan JAKUBEC – Zdeněk JINDRA 2006: Dějiny hospodářství českých zemí. Praha.

Lenderová, M. – Jiránek, T. – Macková, M. 2009. Z dějin české každodennosti. Praha: Karolinum.

Václav MATOUŠEK 2010: Čechy krásné, Čechy mé. Proměny krajiny Čech v době industriální. Praha: Agentura Krigl.

Václav MATOUŠEK – Šárka KOUKALOVÁ – Marcela ŠÁŠINKOVÁ 2014: Letní a celoročně obývané vily a villegiatury v okolí Prahy na konci 19. a v prvých desetiletích 20. století. Příspěvek k proměnám krajiny Čech v procesu modernizace české společnosti, Historické geografie 40, s. 19-40.

Blažková, T. – Fialová, D. – Matoušek, V. eds. 2014: Individuální a masová rekreace v okolí velkých industriálních měst v 19.-21. století. Praha.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK