PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
České elity a národ v historické perspektivě - YBHC127
Anglický název: Czech elits and nation in historical perspective
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Historický modul (24-HM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (30)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Tomáš Korbel
Vyučující: Mgr. Tomáš Korbel
Neslučitelnost : YBH313
Záměnnost : YBH313
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Richard Davídek (16.12.2019)
Kurz volně navazuje na předchozí kurz „Paměť a krajina“, jeho absolvování však není podmínkou. V rámci přednášek bude věnována pozornost jednotlivým typům elit a jejich historickému vývoji v českém prostředí na příkladu konkrétních vybraných historických osobností. Podle klasické definice budou elity rozděleny na tradiční (rodové, měšťanské, vojenské, církevní) a na moderní (občanské, národně-politické, profesní, podnikatelské, intelektuálně- vědecké). Dále budou představeny některé fenomény, které souvisí s problematikou elit (lokální a národní identita, zemská a dvorská šlechta, nobilitace, profesionalizace, městská samospráva, formování obecní samosprávy, sekularizace, formování politických stran ad.). Druhá rovina výkladu se zaměří na výklad a objasnění českého národního mýtu, opět z různých perspektiv. Kurz by měl být vhodný i pro přípravu k souborné zkoušce EDK, především pro výklad o formování moderního českého národa a bližšího osvětlení s ním spojených pojmů (vlast, národ, mýtus, identita ad.) v kontextu „dlouhého“ 19. století a „krátkého“ 20. století.
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Richard Davídek (16.12.2019)

1. Definice, základní teorie a pojmy, výzkum elit

2. Stát, národ a elity v historické perspektivě I.

3. Stát, národ a elity v historické perspektivě II.

4. Národní historický mýtus; Tradiční elity - městské, církevní

5. Rodové elity I.

6. Rodové elity II.

7. Národně-politické elity I.

8. Národně-politické elity II.

II. 9. Hospodářské elity

10. Profesní, občanské elity

11. Technické, kulturní elity

12. Prezentace prací

 

 

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Richard Davídek (16.12.2019)

Prezentace o konkrétní osobnosti - elitě regionálního významu s poznámkovým aparátem, popřípadě obrazovou dokumentací. Pravidelná docházka (70%).

Studijní opory
Poslední úprava: Mgr. Richard Davídek (16.12.2019)

CERMAN, Ivo. Šlechtická kultura v 18. století: filozofové, mystici, politici. Praha : NLN, 2011.

ČECHUROVÁ, Jana; RANDÁK, Jan (a kol.). Základní problémy studia moderních a soudobých dějin. Praha: NLN, 2014 (kap. Elity).

DVOŘÁK, Jan; KNOZ, Tomáš. Šlechta v proměnách věků. Brno: Matice moravská, 2011.

GEORGIEV, Jiří. Až do těch hrdel a statků? Konzervativní myšlení a otázka samosprávy v politických strategiích české státoprávní šlechty po roce 1848. Praha: NLN, 2011.

HANUŠ, Jiří; FASORA, Lukáš; PAVLÍČEK, Tomáš. Kněžské identity v českých zemích (1820 – 1938). Praha: NLN, 2017.

HLAVAČKA, Milan. Zlatý věk české samosprávy: samospráva a její vliv na hospodářský, sociální a intelektuální rozvoj Čech 1862 – 1913. Praha: Libri, 2006.

JUROK, Jiří. Česká šlechta a feudalita ve středověku a raném novověku. Nový Jičín, 2000.

HROCH, Milan. Na prahu národní existence: touha a skutečnost. Praha : Mladá fronta, 1999.

KOŘALKA, Jiří. Češi v habsburské monarchii a v Evropě 1815 – 1848: sociálněhistorické souvislosti utváření novodobého národa a národnostní otázky v českých zemích Praha: Argo, 1996.

KOUTSKÁ, Ivana; SVÁTEK, František (eds.). Politické elityv Československu 1918 – 1948. Sborník studií. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1994.

KUBŮ, Eduard; ŠOUŠA, Jiří (eds.). Finanční elity v českých zemích (Československu) 19. A 20. století. Praha: Dokořán, 2009.

MACEK, Josef: Česká středověká šlechta. Praha : Argo, 1997.

MACEK, Josef. Jagellonský věk v českých zemích - 1., 2. díl. Praha : Academia, 2001. 

KUTNAR, František. Obrozenské vlastenectví a nacionalismus. Příspěvek k národnímu a celospolečenskému obsahu češství doby obrozenské. Praha: Karolinum, 2003.

MACURA, Vladimír. Šťastný věk : Symboly, emblémy a mýty 1948 - 1989. Praha : Pražská imaginace, 1992.

MACURA, Vladimír. Znamení zrodu. České národní obrození jako kulturní typ. Praha: H&H, 1995.

MACURA, Vladimír. Český sen. Praha : NLN, 1998.

MYŠKA, Milan. Rozbřesk podnikatelů. Ostrava: Moravská expedice, 2000.

PÁNEK, Jaroslav. Idea českého státu v proměnách staletí: fakta, úvahy, souvislosti. Praha: NLN, 2008.

ŘEZNÍK, Miloš. Formování moderního národa. Evropské "dlouhé" 19. století. Praha: Triton, 2003.

RAK, Jiří. Bývali Čechové…: české historické mýty a stereotypy. Praha: H+H, 1994.

SCHULZE, Hagen. Stát a národ v evropských dějinách. Praha : NLN, 2003.

SVOBODNÝ, Petr; HAVRÁNEK, Jan (eds.). Profesionalizace akademických povolání v českých zemích v 19. a v první polovině 20. století. Praha :Ústav dějin et al.,1996.

ŠIMŮNEK, Rober. Reprezentace české středověké šlechty. Praha : Argo, 2013.

ŠIMŮNEK, Robert. Obraz šlechtického panství v Čechách 1500 - 1750. Praha : HÚ AV ČR, 2018.

ŘEPA, Milan (ed.). 19. století v nás- modely, instituce a reprezentace, které přetrvaly. Praha : HÚ AV ČR, 2008.

ŠTAIF, Jiří. Obezřetná elita: česká společnost mezi tradicí a revolucí 1830 – 1851. Praha: Dokořán, 2005.

ŠTAIF, Jiří (ed.). Moderní podnikatelské elity. Metody a perspektivy bádání. Praha: Dokořán, 2007.

ŠVAŘÍČKOVÁ SLABÁKOVÁ Radmila. Mýtus šlechty u nás v nás. Praha: NLN, 2013.

ŽUPANIČ, Jan. Nová šlechta rakouského císařství. Praha: Agentura Pankrác, 2006.

ŽUPANIČ, Jan. Šlechta na křižovatce: Lichtenštejnové, Schwarzenbergové a Colloredo-Mannsfeldové 1. polovině 20. století. Praha: Agentura Pankrác, 2017.

URBAN, Otto. Česká společnost 1848 – 1918. Praha: Svoboda, 1982.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK