PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Archeologie třicetileté války a hmotná kultura raného novověku - YBHC125
Anglický název: The Archeology of the Thirty Years' War and the Early Modern Material Culture
Zajišťuje: Program SHV - Historický modul (24-HM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, KZ [HT]
Počet míst: 40 / neurčen (40)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PhDr. Václav Matoušek, CSc.
Vyučující: prof. PhDr. Václav Matoušek, CSc.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Eva Beranová (01.07.2019)
Prostřednictvím relativně nového oboru archeologie bojišť třicetileté války představuje kurz obor archeologie novověku a jeho přínos k poznání novověkých dějin. V úvodu budou posluchači seznámeni s procesem formování archeologie novověku a rozdíly mezi vývojem archeologie novověku u nás a v anglosaském prostředí. Následně budou posluchači seznámeni s genezí podoboru archeologie novověkého a moderního vojenství. Těžiště kurzu bude spočívat v představení metod a nejdůležitějších výsledků archeologického výzkumu jako součástí mezioborového studia bojišť třicetileté války. Pozornost bude věnována především lokalitám v českých zemích s přihlédnutím ke stavu výzkumu v dalších evropských zemích, zejména v Německu.
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Hana Gabrielová (22.09.2022)

 1 Archeologie novověku: předmět, prameny, metody, terminologie I
2 Archeologie novověku: předmět, prameny, metody, terminologie II
3 Archeologie vojenství a archeologie bojišť: předmět, prameny, metody, terminologie
4 Třicetiletá válka, zejména problematika vojenství
5 Mezioborové studium bojišť třicetileté války. Archeologické prameny: povrchový průzkum (antropogenní reliéfní
tvary, dálkové snímkování země, detektorový průzkum)
6 Mezioborové studium bojišť třicetileté války. Písemné, ikonografické, kartografické prameny.
7 Volarská šance 1618 – 20, Rakovník 1620, Bílá hora 1620
8 Rozvadov – Waidhaus 1621, Tábor 1621
9 Lützen 1632, Wittstock 1636
10 Stará Boleslav 1639/40
11 Přísečnice 1639 – 45, Horní Moštěnice 1645
12 Jankov 1645
13 Cheb - Kynžvart – Třebel – Teplá 1647

 

 

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Eva Beranová (01.07.2019)

Písemná práce o konkrétní lokalitě, události nebo osobnosti (aplikace konceptu paměti) s obrazovou dokumentací a poznámkovým aparátem. Pravidelná docházka.

Studijní opory
Poslední úprava: Mgr. Eva Beranová (01.07.2019)

Povinná literatura
Krajíc, R. – Měřínský, Z. – Vařeka, P. 2017: Archaeology of the 16th – 20th Century in the Czech Republic,
Archaeologia Historica 42/2, 367 – 399.
Matoušek, V. 2015: Archeologie novověku – univerzální disciplína pro studium třicetileté války, průmyslové
revoluce i současné konzumní společnosti?, Hospodářské dějiny 28/1, 67-86.
Mehler, N.  (ed.) 2013: Historical Archaeology in Central Europe. Society for Historical Archaeology, Special
Publication No. 10, Rockville.
Matoušek, V. – Sýkora, M. eds. 2018: Válečné události 17. – 19. století z interdisciplinární perspektivy. Prahad:
Togga.
Blažková, K. ed. 2011: Bitva u Rakovníka 1620. Rakovník: Muzeum T.G.M. – Agroscience, s.r.o.
Matoušek, V. 2006: Třebel. Obraz krajiny s bitvou. Třebel. Praha: Academia.
Matoušek, V. – Hrnčiřík, P. – Šámal, Z. 2018: Rozvadov 1621. Výzkum bojiště třicetileté války. České Budějovice:
Veduta.
Matoušek, V. – Janata, T. – Zimová, R. – Chlíbec, J. 2018: Krajina českých zemí v době třicetileté války v díle
Matthäuse Meriana staršího. Praha: Togga.
 

 

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK