PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Vybrané problémy českých dějin I. - YBHB030
Anglický název: Major Issues in Czech History I.
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Historický modul (24-HM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2019
Semestr: oba
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neomezen / neurčen (50)
letní:neurčen / neurčen (50)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. Jan Tuček
Vyučující: Mgr. Jan Tuček
Neslučitelnost : YBHJT10EI
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Alžběta Wolfová (26.06.2018)
Kurz je zaměřen na vybrané problémy českých středověkých a částečně raně novověkých sociálních, hospodářských i politických (se zvláštním zřetelem k mocenským systémům) dějin. Cílem kurzu je seznámit posluchače především s odborným pojmoslovím v návaznosti na probíraná témata a se specifiky studia historických jevů různého charakteru.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Markéta Pražáková Seligová, Ph.D. (05.02.2020)

Povinná:

  • Žemlička, Josef. Čechy v době knížecí : (1034-1198. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2007, 699 s. ISBN 978-80-7106-905-8.
  • Klápště, Jan. Proměna českých zemí ve středověku. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2005, 624 s. ISBN 80-7106-175-1.
  • Macek, Josef. Jagellonský věk v českých zemích (1471-1526) I. Hospodářská základna a královská moc. Praha: Academia, 1992, 342 s. ISBN 80-200-0300-2.
  • Macek, Josef. Jagellonský věk v českých zemích (1471-1526) II. Šlechta. Praha: Academia, 1994, 230 s. ISBN 80-200-0356-8.
  • Macek, Josef. Jagellonský věk v českých zemích (1471-1526) III. Města. Praha: Academia, 1998, 387 s. ISBN 80-200-0629-X.
  • Macek, Josef. Jagellonský věk v českých zemích (1471-1526) IV. Venkovský lid, Národnostní otázka. Praha: Academia, 1999, 223 s. ISBN 80-200-0699-0.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Markéta Pražáková Seligová, Ph.D. (05.02.2020)

Témata:
1) "Co je psáno, to je dáno?" - teoretický a metodologický úvod (předmět historické vědy, historiografický fakt, historické poznání, jeho předpoklady a limity, metody historikovy práce) I.
2) "Co je psáno, to je dáno?" - teoretický a metodologický úvod (předmět historické vědy, historiografický fakt, historické poznání jeho předpoklady a limity, metody historikovy práce) II.
3) Základní přehled pramenů k českým dějinám
4) Knížecí Čechy (principy vzniku a fungování přemyslovského knížecího státu - poměr Přemyslovců k českému státu, legitimita moci a její výkon, společnost).
5) "Nastolení" a "korunovace" - komparace legitimizačních rituálů.
6) "Revoluce 13. století" (podstatné tendence proměn české společnosti z hlediska sociální stratifikace, hospodářského a politického vývoje).
7) "Omnes Bohemi", středověká šlechta a stavy v kontextu nástinu vývoje mocenského dualismu.
8) Nová koncepce zeměpanské moci - „dominium speciale“ a „dominium generale“, transpersonální "Koruna česká".
9) Zemská obec a obecné dobré.
10) Učení o trojím lidu a stavovská společnost.
11) Středověká města.
12) Poddanství - nástin vývoje od 12. století do roku 1848 I.
13) Poddanství - nástin vývoje od 12. století do roku 1848 II.

 Doporučená literatura:

Iwańczak, W. Lidé meče, modlitby a práce: tři stavy v českém středověkém myšlení. Praha: Argo, 2011. ISBN 978-80-257-0434-9.

Šmahel, F. Husitská revoluce. 1, Doba vymknutá z kloubů. Praha: Univerzita Karlova, 1995. ISBN 80-7184-072-6.

Krofta, K. a Janoušek, E. ed. Dějiny selského stavu: [přehled dějin selského stavu v Čechách a na Moravě]. 2. vydání. Praha: Jan Laichter, 1949. ISBN nepřiděleno.

Soubor článků a pasáží k problematice stavovství: Zdeněk Vybíral, Stavovství a dějiny moci v českých zemích na prahu novověku. Nové cesty ke starému tématu, in: ČČH 99/2001, č.4, s.725-757;

                                                                       Jaroslav Pánek, Stavovství v předbělohorské době, in: Folia Historica Bohemica 6, 1984, s.163_205;

                                                                       Josef  Macek, Společnost, řád, stavy - základní pojmy, in: Jagellonský věk v českých zemích I, Praha 1992,  7.kapitola,s. 172-179;

                                                                       Dušan Třeštík, K sociální struktuře přemyslovských Čech, in:ČsČH XIX, č.4, 1971, s. 537-567;

                                                                       Josef  Žemlička, Kníže a "Čechové", in: Čechy v době knížecí, Praha 1997, 32. kapitola, s.328-346;

                                                                       Zdeněk Šimeček, K charakteristice středověkých kolokvií v Čechách, in: ČsČH XVIII, č.6, 1970, s. 593-601;

                                                                       František Šmahel, Obrysy českého stavovství od konce 14. do počátku 16. století, in: ČČH 90, č.2, 1992, s.161-187;

                                                                       Vratislav Vaníček, Velké dějiny zemí Koruny české, svazek III, Litomyšl 2002, s. 211-215 (oddíl Formování zemské institucionalizace v Čechách a na Moravě), s. 514-522 (oddíl Vzory středověké společnosti a soustava elit      českého státu) a s. 523-525 (oddíl Pohled ze stupňů trůnu: "dominium generale" a "dominium speciale");

Atestace:
Atestace probíhá formou kolokvia. Studenti mají možnost vybrat si mezi 2 možnostmi, které "kopírují" strukturu atestu EDK.
1. Z odpřednášených témat si student 1 vybere a z doporučené literatury prostuduje příslušné pasáže (dle tématu) ze 2 titulů. Kolokvium bude v tomto případě probíhat jako 1. část atestu (otázky zkoušejícího k prostudované literatuře).
2. Ze seznamu témat prezentací k EDK si student vybere 1, které má vazbu k odpřednášeným tématům a připraví si 5ti minutovou prezentaci. Kolokvium bude v tomto případě probíhat jako 2. část atestu (samostatné vystoupení zkoušeného a následná debata k tématu).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK