PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Město jako obraz (evropský středověk) - YBHB023
Anglický název: City as an Image (European Middle Ages)
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Historický modul (24-HM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (30)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Blanka Altová, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Blanka Altová, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Blanka Altová, Ph.D. (04.03.2020)
Předmět zaměřený na studium architektury a urbanismu 4. -15. století v kontextu evropského kulturního vývoje a historie.Atestace kurzu Město jako obraz Blanka Altová – historický modul, konzultace po dohodě mailem v úterý po 16:00 nebo ve středu po 11.00 v 5010. altovabl@gmail.com 1. Individuální výběr tématu, pramenů a metod v průběhu března a dubna pouze po konzultaci s vyučující. Zaměření na urbanismus, architekturu nebo metody výzkumu evropských středověkých měst (7.-15. stol.) s ohledem na vlastní zaměření a cíle studenta. 2. Vypracování projektu na základě předchozího výběru – stanovení postupu při práci s prameny, stanovení otázek a cílů výzkumu. Po dohodě s vyučující může být vypracování náročnějšího projektu s obrazovou přílohou, poznámkovým aparátem a charakteristikou pramenů a metod konečným podkladem k atestaci (příprava na budoucí rozsáhlejší práci). Projekt je možné průběžně konzultovat v průběhu března až dubna a odevzdat nejpozději koncem dubna v elektronické podobě. 3. Nebo podle schváleného projektu vypracovat práci s úvodem do problematiky, přehledem dosavadního zpravování a vlastní případovou studií. Text musí být opatřen poznámkovým aparátem a obrazovou přílohou. Rozsah práce není předem stanoven, musí však odpovídat projektu. Práce se může, ale nemusí odevzdávat s předstihem, ale až v termínu zkoušky. Ve zvoleném zkouškovém termínu student promítne krátkou prezentaci (10 min.), ve které představí své téma, prameny, postupy, otázky, cíle a závěry a svou práci obhájí v následné diskusi. Výsledná známka bude zapsána až po zhodnocení předloženého projektu, definitivní práce, její prezentace a obhajoby.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Markéta Pražáková Seligová, Ph.D. (05.02.2020)

Povinná:

  • Hoffmann, František. Středověké město v Čechách a na Moravě. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2009, 712 s. ISBN 978-80-7106-543-2.
  • Macek, Josef. Jagellonský věk v českých zemích (1471-1526): Města (3). Praha: Academia, 1998, 387 s. ISBN 80-200-0629-X.
  • Sommer, Petr, Třeštík, Dušan, Žemlička, Josef. Přemyslovci. Budování českého státu. Praha: , 2009, s. ISBN 978-80-7106-352-0.
  • Klápště, Jan. Proměna českých zemí ve středověku. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2005, 624 s. ISBN 80-7106-175-1.
  • Le Goff, Jacques, (ed.). Středověký člověk a jeho svět. Praha: Vyšehrad, 2003, 319 s. ISBN 80-7021-682-4.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Markéta Pražáková Seligová, Ph.D. (05.02.2020)

Témata:
1) Charakteristika epochy z hlediska architektury a urbanismu. Město jako obraz kosmu.
2) Obraz města mezi antikou a středověkem - vybrané příklady biskupských měst.
3) Historický a nebeský Jeruzalém.
4) Středověký Řím: Roma aeterna.
5) Kláštery - klášterní hutě a zakládání středověkých měst (teorie a praxe).
6) Typy a znaky středověkých měst.
7) Město a katedrála ve Francii - vybrané příklady.
8) Město a katedrála v Itálii - vybrané příklady.
9) Město a katedrála v Anglii - vybrané příklady.
10) Město a katedrála v Porýní - přehled.
11) Město a katedrála - Praha.
12) Založení Nového města Pražského.
13) Hanzovní města - vybrané příklady.

Doporučená literatura:

LORENC, V. Nové Město pražské. Praha: Nakladatelství technické literatury, 1973. ISBN 04-705-73.

LILLEY, K. D. City and Cosmos: The Medieval World in Urban Form. Islington: Reaktion Books, 2009. ISBN 978-1861894410.

VITRUVIUS, P. M. Deset knih o architektuře. Praha: Baset, 2001. ISBN 80-86223-49-3.

BAŽANT, J. Umění českého středověku a antika. Praha: KLP - Koniasch Latin Press, 2000. ISBN 80-85917-73-4.

KLÁPŠTĚ, J. Proměna českých zemí ve středověku. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2005. ISBN 80-7106-175-1.

DRAGOUN, Z. Nové archeologické poznatky o Havelském Městě a otázka dokončení jeho lokace. In Havelské Město pražské ve středověku: historie, archeologie, stavební historie. Praha: Casablanca, 2012, s. 186-199. ISBN 978-80-87292-21-1.

HOFFMANN, F. K systémové analýze středověkých měst. In Český časopis historický = The Czech Historical Review. 1990, 88(3), s. 252-275. ISSN 0862-6111.

LE GOFF, J. - SCHMITT, J.-C., Encyklopedie středověku, Praha 2014 (vybraná hesla).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK