PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Dějiny rodiny v evropské společnosti I. - YBHB017
Anglický název: The History of the European Family I.
Zajišťuje: Program SHV - Historický modul (24-HM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: 40 / neurčen (40)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Markéta Pražáková Seligová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Markéta Pražáková Seligová, Ph.D.
Je prerekvizitou pro: YBHB018
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Markéta Pražáková Seligová, Ph.D. (09.09.2021)
Kurs se zaměřuje na seznámení posluchačů se základními rysy tzv. tradiční rodiny, rodiny v předprůmyslové, stavovské společnosti, a demografickým režimem s ní spjatým. Nastiňuje obrysy demografického vývoje u nás a v Evropě a ukazuje rozdílnosti mezi typem rodinného utváření v různých částech Evropy. Představuje všeobecně rozšířenou a uznávanou typologii rodinných struktur. Mapuje jevy ovlivňující charakter rodiny a rodinných vazeb, a pokouší se postihnout postoje a pocity spojené s rodinným životem.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Markéta Pražáková Seligová, Ph.D. (19.06.2019)

Povinná:

 • Horská, Pavla, Kučera, Milan, Maur, Eduard, Stloukal, Milan. Dětství, rodina a stáří v dějinách Evropy. Praha: Panorama, 1990, 474 s. ISBN 80-7038-011-X.
 • Fialová, Ludmila, Horská, Pavla, Maur, Eduard, Musil, Jiří, Stloukal, Milan. Dějiny obyvatelstva českých zemí. Praha: Mladá fronta, 1996, 399 s. ISBN 80-204-0283-7.
 • Goody, Jack. Proměny rodiny v evropské historii : historicko-antropologická esej. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2006, 229 s. ISBN 80-7106-396-7.
 • Horský, Jan, Pražáková Seligová, Markéta. Rodina našich předků. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1997, 142 s. ISBN 80-7106-195-6.
 • Livi Bacci, Massimo. Populace v evropské historii. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2003, 272 s. ISBN 80-7106-495-5.
 • Dülmen, Richard van. Kultura a každodenní život v raném novověku (16.-18. století) I. Dům a jeho lidé. Praha: Argo, 1999, 338 s. ISBN 80-7203-116-3.

Doporučená:

 • Nesládková, Ludmila, Dokoupil, Lumír, Fialová, Ludmila, Maur, Eduard. Přirozená měna obyvatelstva českých zemí v 17. a 18. století. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 1999, 141 s. ISBN 80-85950-64-2.
 • Procházka, Vladimír. Česká poddanská nemovitost v pozemkových knihách 16. a 17. století. Praha: Československá akademie věd, 1963, s. ISBN neuv..
 • Mitterauer, Michael. Historisch-anthropologische Familienforschung : Fragestellungen und Zugangsweisen. Wien: Böhlau, 1990, 319 s. ISBN 3-205-05318-4.
 • Maur, Eduard. Základy historické demografie. Praha: Univerzita Karlova, 1983, 194 s. ISBN .
 • Kriedte, Peter, Medick, Hans, Schlumbohm, Jürgen. Industrialisierung vor der Industrialisierung. Gewerbliche Warenproduktion auf dem Land in der Formationsperiode des Kapitalismus. Göttingen: , 1977, s. ISBN .
 • Laslett, Peter. The world we have lost. London: Methuen, 1971, s. ISBN 0-416-08400-1.
 • Gestrich, Andreas Krause, Jens-Uwe Mitterauer, Michael. Geschichte der Familie. Stuttgart: Kröner, 2003, 750 s. ISBN 3-520-37601-6.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Markéta Pražáková Seligová, Ph.D. (19.06.2019)

Seminární práce uplatňující Laslettovu typologii domácností na konkrétní pramenný materiál + ústní pohovor nad prací

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Markéta Pražáková Seligová, Ph.D. (09.09.2021)

Témata:
1) Základní vymezení pojmů a časoprostorových souvislostí, naše možnosti poznat historickou rodinu.
2) Charakter starého demografického režimu.
3) Ráz a složení tradiční rodiny, teorie o úloze rodiny v preindustriální společnosti (Laslett).
4) Dva typy historického rodinného utváření v Evropě (Hajnal).
5) Typologické pomůcky pro popis variability evropského rodinného života.
6) Česká rodina ve světle Hajnalovy typologie.
7) Podmínky sňatečnosti, sňatkový věk.
8) Hospodářské, právní a kulturní faktory, které sňatkový věk ovlivňovaly.
9) Dobové postoje ke sňatku a manželství.
10) Jednotlivá rodinná postavení, vztahy v domácnosti.
11) Demografické jevy a systém dědického práva, obyvatelstvo usedlé a neusedlé, dostupnost sňatku a držba nemovitosti.
12) Role individuálního jednání v tradiční rodině a společnosti.
13) Pokyny k vypracování seminární práce.


 
Univerzita Karlova | Informační systém UK