PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Král a jeho dvůr, společnost a intelektuálové v předrevoluční Francii - YBHB011
Anglický název: King, his Court, Society and Intelectuals in Pre-Revolutionary France
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Historický modul (24-HM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2019
Semestr: oba
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (25)
letní:neurčen / neurčen (25)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: PhDr. Martina Ondo Grečenková, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Martina Ondo Grečenková, Ph.D.
Neslučitelnost : YBH038
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Alžběta Wolfová (26.06.2018)
Kurz se zaměřuje na Francii jako kolébku osvícenství a nejvýznamnější osvícenské kulturní centrum pozdního raně novověkého "světa". Představuje podrobněji názory, ideály a snahy francouzských osvícenců, vznik, význam a každodennost francouzského královského dvora. Ukazuje, jak se postupně vlivem veřejného mínění mění názor lidí na jeho funkci i na samotnou, dosud nedotknutelnou postavu panovníka, a jaké okolnosti vedly k francouzské revoluci. Součástí je i představení debat francouzských a světových historiků o absolutismu a o příčinách, které vedly k francouzské revoluci.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Markéta Pražáková Seligová, Ph.D. (15.02.2020)

Povinná:

  • Darnton, Robert. Velký masakr koček a další epizody z francouzské kulturní historie. Praha: Argo, 2013, 259 s. ISBN 978-80-257-0862-0.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Markéta Pražáková Seligová, Ph.D. (15.02.2020)

Témata:
1) Úvod do problematiky: pojem "Ancien régime", historiografie k tématu.
2) Francie a Francouzi 17. a 18. století.
3) Vznik, rozkvět a funkce francouzského královského dvora.
4) Králův a dvořanův den: etiketa a protokol jako nástroj moci.
5) Každodennost ve Versailles: ekonomika, „logistika“, hygiena.
6) Slavnosti ve Versailles - reprezentace a symbolika moci panovníka a Francie.
7) Portrét krále, ideál a realita, osvícenské utopie a kritika.
8) Od Ludvíka milovaného po Ludvíka nenáviděného: lidové "špatné řeči" o králi a vládě.
9) Logika davu. Dobová kritika krále v odborné historické literatuře.
10) Filozofové a francouzská společnost.
11) Encyklopedisté a jejich dílo, dopad na společnost, dopad na ekonomiku.
12) Role anekdoty. Jak vypadal dobový bestseller a k čemu mohl sloužit. Interpretace textu a obrázků.
13) Občan, lidská práva, revolta a revoluce: konec "Starého režimu"?

Doporučená literatura:
DUBY, G. Dějiny Francie: Od počátků po současnost. Praha: Karolinum, 2003. ISBN 80-7184-514-0.
BAKER, K. M. Inventing the French revolution. Cambridge, New York, 1990. ISBN 0521385784.
ROCHE, D. La France des Lumières. Paris: Fayard, 1993. ISBN 2213031444.
REVEL, J. Dějiny těsně při zemi. Cahiers du CEFRES. 2000, 19, s. 181-214. ISBN 1805-0336.
CHARTIER, R. Les Origines culturelles de la Révolution française. Paris: Seuil, 1990. ISBN 9782020398176.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK