Úvod do historie I. - YBHA001
Anglický název: Introduction to History I.
Zajišťuje: Program SHV - Historický modul (24-HM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2021
Semestr: oba
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/0, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Staré označení: YBZB50000
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. Markéta Pražáková Seligová, Ph.D.
doc. PhDr. Jan Horský, Ph.D.
Mgr. Jan Tuček, Ph.D.
Neslučitelnost : YBHA007
Záměnnost : YBHA007
Je prerekvizitou pro: YBHA002
Ve slož. prerekvizitě: YBHA008
Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Markéta Pražáková Seligová, Ph.D. (12.06.2019)
Úvod do historie I., II. je dvousemestrální přednáškový cyklus, který posluchačům v prvním semestru představuje základní specifika dějezpytného přístupu a pojedná o charakteru jednotlivých historických epoch a některých podstatných jevů nebo institucí, s těmito epochami spjatých. V druhém semestru pak pojednává zejména téma proměny mocensko-politických systémů od antiky po dnešek a téma vývoje křesťanské církve v Evropě. Zimní semestr (I.) je zakončen zápočtem na základě písemného testu, letní semestr (II.) je zakončen zkouškou. Zápočet za zimní semestr lze získat na základě písemného testu, ověřujícího znalost 25 vybraných pojmů. Tyto pojmy je třeba si osvojit pomocí tří encyklopedických příruček, které jsou užitečné také pro přípravu ke zkoušce z Úvodu do historie II. Zápočet za zimní semestr lze získat ve zkouškovém období zimního semestru a v průběhu letního semestru. Teprve po získání zápočtu za ZS bude možné zapisovat se k samotné zkoušce z Úvodu do historie II.
Požadavky k zápisu
Poslední úprava: Mgr. Markéta Pražáková Seligová, Ph.D. (21.09.2019)

Termíny pro zápočet za zimní semestr budou vypsány na konci prosince/na začátku ledna pro zkouškové období zimního semestru a pak v druhé vlně na začátku letního semestru pro výukové období letního semestru. Termíny budou vypisovány v dostatečném počtu, takže je žádoucí přihlásit se k termínu teprve v okamžiku, kdy je student připraven a chce k zápočtu přistoupit.

Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Markéta Pražáková Seligová, Ph.D. (06.10.2020)

Přednášky k Úvodu do historie I. - ZS 20

 

Cyklus A (pondělí, 11:00-12:20, Troja - aula)

5.10. – dějezpytný způsob uchopování minulosti  (Pešek)

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGFjMjdlODQtMDFhNC00OTAzLTk5YzgtOTg2MTYwZmUxMjQ0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2%22%2c%22Oid%22%3a%22c611e5e6-f094-41a6-b5d0-e331894dd41d%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

 

19.10. - charakteristika epochy: antika (Altová);

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmIzMDUyMDYtMDgwZS00NDI1LWFjZWQtZWEwOWM3YTEzOTE3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2%22%2c%22Oid%22%3a%22c611e5e6-f094-41a6-b5d0-e331894dd41d%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

 

26.10. – charakteristika epochy: středověk (Suchý);

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDJmY2Y3ZmEtMGMwNS00ZmY4LWFlYWUtMDRlMzI4NWM1YjAw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2%22%2c%22Oid%22%3a%22c611e5e6-f094-41a6-b5d0-e331894dd41d%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

 

2.11. – evropské hospodářství ve středověku a raném novověku (Zaoral);

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzZlYzQwMWMtYTNkYy00Y2IxLWIzNDUtYTdmMTY0NGIxZGU1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2%22%2c%22Oid%22%3a%22c611e5e6-f094-41a6-b5d0-e331894dd41d%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

 

9.11. – charakteristika epochy: renesance (Seligová);

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjY0NjJiODAtZjFjYy00YmFlLTllZDgtZjc5NjQwZjRkZTRl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2%22%2c%22Oid%22%3a%22c611e5e6-f094-41a6-b5d0-e331894dd41d%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

 

16.11. - charakteristika epochy: raný novověk (Himl);

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDczNTk4NWYtNTgzZC00MTllLTg5ZWItODdjZGEwZmYxNjU3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2%22%2c%22Oid%22%3a%22c611e5e6-f094-41a6-b5d0-e331894dd41d%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

 

23.11. – charakteristika epochy: osvícenství (Grečenková);

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmY0OWQwOTYtNzNiMS00NGJjLThhYjYtMjNlMjMwNGI1MjEz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2%22%2c%22Oid%22%3a%22c611e5e6-f094-41a6-b5d0-e331894dd41d%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

 

30.11. – charakteristika epochy: 19. století (Pešek);

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2UwZGU1NzctZjNlYS00MTE3LTgzN2UtNDI4ODZlNzk0ZGE4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2%22%2c%22Oid%22%3a%22c611e5e6-f094-41a6-b5d0-e331894dd41d%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

 

7.12. – proměna demografického režimu a rázu rodiny v 19. století (Seligová);

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTBhMTJkYmYtYWQyNS00Y2NjLTg5MTMtZjI1Y2E5NzkzNmY1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2%22%2c%22Oid%22%3a%22c611e5e6-f094-41a6-b5d0-e331894dd41d%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

 

14.12 – nacionalismus a formování moderních národů (Tuček);

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2E3ZDM4NzItNTlkYi00N2I2LTkzNjMtMDhmNzQ1YjU5NTQ4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2%22%2c%22Oid%22%3a%22c611e5e6-f094-41a6-b5d0-e331894dd41d%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

 

21.12. – liberalismus a vznik občanské společnosti (Tuček); 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmVmODEzM2YtNDNhNi00ZTg5LWIzNGQtZDFjMDFkYTlmMTQ5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2%22%2c%22Oid%22%3a%22c611e5e6-f094-41a6-b5d0-e331894dd41d%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

 

 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Markéta Pražáková Seligová, Ph.D. (06.01.2021)

Zápočet za zimní semestr (tj. Úvod do historie I.) lze získat na základě znalosti 25 hesel z tří encyklopedických příruček:

 

1) Marek, Václav - Oliva, Pavel - Charvát, Petr, Encyklopedie dějin starověku, nakladatelství Libri, Praha 2008 - hesla:

Občanství;

Polis;

Principát;

Dominát;

2) Hroch, Miroslav a kolektiv, Encyklopedie dějin novověku 1492-1815, nakladatelství Libri, Praha 2005 - hesla:

Absolutismus;

Agrární revoluce;

Emfyteuze;

Humanismus;

Josefínské reformy;

Kalvín – reformace;

Lutherova reformace;

Modernizace;

Nevolnictví;

Osvícenství;

Poddanství;

Průmyslová revoluce;

Renesance;

Říše;

Společenská smlouva;

Stavy;

Tereziánské reformy;

Zwingliho reformace;


3) Pečenka, Marek - Luňák, Petr a kolektiv, Encyklopedie moderní historie, nakladatelství Libri, Praha 1999 - hesla:

Fašismus;

Komunismus;

Nacismus;

 

 

 

ZÁPOČTOVÝ TEST V ZS 20:


Zápočtový test proběhne v prostředí univerzitního Moodle 3 (https://dl3.cuni.cz/course/view.php?id=144) v termínu 18.1. od 11:00 (pro presenční studenty) a 18.1. od 18:00 (pro kombinované studenty);

opravné pokusy bude možné absolvovat tamtéž 27.1. od 15:00 (1. opravný pokus) a 10.2. od 15:00 (2. opravný pokus).

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Markéta Pražáková Seligová, Ph.D. (21.09.2019)

   ZÁKLADNÍ TÉMATICKÉ OKRUHY K ÚVODU  DO  HISTORIE II.

 

 

 1/ POLITICKÉ INSTITUCE ANTICKÉHO ŘECKA

 

 2/ POLITICKÉ INSTITUCE ANTICKÉHO ŘÍMA

 

 3/ LENNÍ SYSTÉM

 

4/ STAVOVSKÝ SYSTÉM

 

 5/ ABSOLUTISMUS

 

 6/ STŘEDOVĚKÁ MĚSTA

 

 7/ PODDANSTVÍ A NEVOLNICTVÍ

 

 8/ HOSPODÁŘSVÍ VE STŘEDOVĚKU A RANNÉM NOVOVĚKU

 

 9/ POPULAČNÍ VÝVOJ A DĚJINY RODINY

 

 10/ KŘESŤANSTVÍ A CÍRKEV DO 16. STOLETÍ

 

 11/ KATOLICKÁ CÍRKEV PO TRIDENTSKÉM KONCILU

 

  12/ EVROPSKÁ REFORMACE

 

 13/ HUMANISMUS A RENESANCE

 

 14/ OSVÍCENSTVÍ

 

 15/ SEKULARIZACE

 

 16/ PRŮMYSLOVÁ REVOLUCE A URBANIZACE

 

 17/ NÁRODNÍ HNUTÍ A FORMOVÁNÍ MODERNÍCH NÁRODŮ

 

 18/ LIBERALISMUS A FORMOVÁNÍ OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI

 

 19/ TOTALITNÍ REŽIMY 20.STOLETÍ

 

 

 

 

 

                            LITERATURA  K ÚVODU  DO  HISTORIE

 

L.Adkins - R.A.Adkins, Starověké Řecko. Encyklopedická příručka, Praha 2011 (vybrné pasáže);

 

L.Adkins - R.A.Adkins, Antický Řím. Encyklopedická příručka, Praha 2012 (vybrané pasáže);

 

D.Miller, J.Coleman, W.Connolly, A.Ryan, Blackwellova encyklopedie politického myšlení, Praha 2000: heslo LIBERALISMUS, SOVĚTSKÝ KOMUNISMUS, FAŠISMUS, NÁRODNÍ SOCIALISMUS;

 

Fernand Braudel, Dynamika kapitalismu, Praha 1999, s.26-46;

 

Richard van Dülmen, Kultura a každodenní život v raném novověku III, s. 13-43;

 

Ludmila Fialová a kol., Dějiny obyvatelstva českých zemí, Praha 1996, s.43-49 a 93-100;

 

Pavel Floss, Proměny vědění, Praha 1978, s.161-188;

 

Jacques Le Goff - Jean-Claude Schmidt (ed.), Encyklopedie středověku, Praha 2002, hesla Církev a papežství (s. 64-80), Král (s.305-320), Mnišské řády (s.392-403), Shromáždění (s.654-663);

 

Adolf von Harnack, Dějiny dogmatu, Praha 1903 (a další vyd.), s. 339-346;

 

Milan Hlavačka, Habsburská monarchie na cestě od absolutismu ke konstitucionalismu, in: Kroměřížský sněm 1848-1849 a tradice parlamentarismu ve střední Evropě, Kroměříž 1998, s.159-164;

 

František Hoffmann, Středověké město v Čechách a na Moravě, Praha 2009, s.393-416;

 

Petr Horák, Počátky novodobého evropského myšlení a "nové vědy", in: J.Cetl - P.Horák - R.Hošek - J.Kudrna, Průvodce dějinami evropského myšlení, Praha 1985, s.173-200;

 

Pavla Horská - Eduard Maur - Jiří Musil, Zrod velkoměsta. Urbanizace českých zemí a Evropa, Praha 2002, s.7-43;

 

Jan Horský, Poddanství - vrchnostenský systém - středověký a raněnovověký venkov, SIS;

 

Jan Horský, Proměny evropské společnosti v období ranného novověku (16.-18.století), SIS;

 

Jan Horský, Státně mocenské struktury v evropské středověké a raněnovověké společnosti, SIS;

 

Jan Horský, Středověká města, SIS;

 

Jan Horský - Markéta Seligová, Rodina našich předků, Praha 1997, s.12-25;

 

Miroslav Hroch, V národním zájmu, Praha 1999, s.7-52;

 

Ulrich Im Hof, Evropa a osvícenství, Praha 2001, s. 7-14 a 153-160;

 

František Kutnar, Sociálně myšlenková tvářnost obrozenského lidu, Praha 1948, s. 21-27;

 

Massimo Livi Bacci, Populace v evropské historii, Praha 2003, s.154-170;

 

René Rémond, Náboženství a společnost v Evropě, Praha 2003, s. 47-56, 77-81, 147-165;

 

Rudolf Říčan, Od úsvitu reformace k dnešku, Praha 1948, s. 79-111, s. 149-161;

 

Hagen Schulze, Stát a národ v evropských dějinách, Praha 2003, s.11-37, 52-74, 95-113 a 250-264;

 

Karel Stloukal, Západní Evropa v době merovejské a karolovské, in: Josef Šusta (vyd.), Dějiny lidstva od pravěku k dnešku III, Praha 1937, s. 275-281;

 

Jiří Štaif, Revoluce 1848-1849 a počátky občanské společnosti v českých zemích, in: Národní obrození a rok 1848 v evropském kontextu, Litomyšl 1998, s.71-83;

 

Alena Teichová a kol., Dějiny středověku II, Praha 1968 (ediční řada Světové dějiny, svazek 3), s.59-69 a 307-326;

                           

Otto Urban, Český liberalismus v 19. století, in: Český liberalismus texty a osobnosti, Praha 1995, s.15-27;

 

František Žilka, Ježíš Kristus a začátky církve křesťanské, in: Josef Šusta (vyd.), Dějiny lidstva od pravěku k dnešku, díl II: Římské impérium, jeho vznik a rozklad, Praha 1936, s. 389-445;

 

 

 

Doporučené příručky:

 

Slovník antické kultury, nakladatelství Svoboda, Praha 1974 nebo Encyklopedie antiky, nakladatelství Academia, Praha 1974;

L.Adkins - R.A.Adkins, Starověké Řecko. Encyklopedická příručka, Praha 2011;

L.Adkins - R.A.Adkins, Antický Řím. Encyklopedická příručka, Praha 2012;

M.Hroch a kol., Encyklopedie dějin novověku 1492-1815, Praha 2005;

V. Marek - P. Oliva - P. Charvát, Encyklopedie dějin starověku, Praha 2006;

Jacques Le Goff, Kultura středověké Evropy, Praha 1991, s.407-485 (Slovníček jmen, termínů a pojmů, odkazující na konkrétní pasáž vlastního výkladového textu);

 M. Pečenka, P. Luňák a kol., Encyklopedie moderní historie, Praha 1999, 3. vydání;

 Velký sociologický slovník, svazek 1 a 2, Praha 1996, hesla Demokracie, Demokracie parlamentní, Kasty, Parlament, Parlamentarismus, Stavy, Třídy;