PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Dějiny každodennosti: dvůr, město, cestování - YBH401
Anglický název: The History of Everyday Life: The Court, The City, The Travelling
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Historický modul (24-HM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: oba
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/0 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (30)
letní:neurčen / neurčen (30)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: PhDr. Roman Zaoral
Vyučující: PhDr. Roman Zaoral
Anotace
Poslední úprava: Eva Horáčková (26.02.2019)
Kurz je zaměřen na každodenní život v šlechtickém a městském prostředí, cesty a cestování ve středověku a na změny mentality středověkého člověka na prahu novověku. V současné historiografii frekventovaná tématika dějin každodennosti je prezentována jako interdisciplinární obor přinášející formou sond a exkurzů vhled do života na středověkém šlechtickém dvoře a ve městě. Dokládáno rozborem písemných a ikonografických pramenů. Kurz je vhodný jako příprava ke zkoušce z evropských dějin v kontextech.
Sylabus
Poslední úprava: Eva Horáčková (26.02.2019)

1.      Dějiny každodennosti: koncept, prameny a metody výzkumu; přehled bádání

2.      Vymezení pojmu dvůr a dvořan; úřady a služby na dvoře

3.      Typy šlechtické rezidence (hrad, zámek, městský palác) a jejich topografie

4.      Šlechtické rody a jejich rodiny: manželství, láska, sexualita, postavení žen a dětí

5.      Hospodářský provoz šlechtického sídla, jídelníček na šlechtickém dvoře

6.      Každodenní život ve městě

7.      Rozbor pramenů a jejich prezentace

8.      Znaky dvorské a měšťanské kultury

9.      Cesty a cestování: křížové výpravy, diplomatická poselstva, poutě, cesty za vzděláním, kavalírské a objevitelské cesty, itineráře a cestopisy

10.  Dějiny mentalit ve středověku a jejich proměna v raném novověku: vnímání času a prostoru (práce s mapou), změna hodnotového systému

11.  Rozbor pramenů a jejich prezentace

12.  Závěrečný esej

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Eva Horáčková (26.02.2019)

Rozbor vybraného pramene + závěrečný esej

Studijní opory
Poslední úprava: Eva Horáčková (26.02.2019)

Povinná literatura:
PETRÁŇ, J., a kol., Dějiny hmotné kultury I/1-2, Praha: SPN, 1985.
GUREVIČ, A., Kategorie středověké kultury, Praha: Mladá fronta, 1978


Doporučená literatura:
LE GOFF, J. (ed.), Středověký člověk a jeho svět, Praha: Vyšehrad, 2003
NODL, M., ŠMAHEL F. (eds.), Člověk českého středověku, Praha: Argo, 2002
MACEK, J., Česká středověká šlechta, Praha: Argo, 1997

HOFFMANN, F.: Středověké město v Čechách a na Moravě. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2009

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK