PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
"Pravda" a "fikce" v historických vědách. Příklad Paula Ricoeura. - YBH259
Anglický název: "Pravda" a "fikce" v historických vědách. Příklad Paula Ricoeura.
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Historický modul (24-HM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (30)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Staré označení: YBHJH20ZI
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Jan Horský, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Jan Horský, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Eva Benetková (03.12.2018)
Dnes se často mluví o "postfaktické" době, o kontrafaktuální analýze či o roli imaginace při vytváření "obrazů" minulých  a současných skutečností. Je proto zajímavé podívat se na to, jaké světlo mohou do těchto diskusí vnést analýzy Paula Ricoeura. Páteří kursu je kritické čtení prvého a třetího dílu Ricoeurova Času a vyprávění. Pojednávána je zejména otázka poznávacího a priori (zejména kategorie "času" v antické, kantovské a novokantovské a fenomenologické tradici), symbolického formování (Ricoeurova inspirace Cassirerem a Geertzem), významu narativních struktur v dějepisectví, způsobům rozlišování mezi pravdivým a fiktivním vyprávěním (porovnání Ricoeura kupříkladu s Ankersmitem, Chartierem, Koselleckem a Vašíčkem), místu analytických postupů v širším rámci dějepiseckých narativních konstrukcí (porovnání Ricoeura s Weberem) a otázkám poměru mezi aktérským prožíváním, dějepiseckým podáním a čtenářským interpretováním obrazu minulosti. Dnes dochází poměrně velké obliby narativistická kritika dějepisectví, která je však často dováděna až k popírání jakékoli poznávací způsobilosti historických věd. Ricoeurův narativismus ukazuje, že dějepisecké vyprávění nevylučuje historicko-vědní poznání. Dějepisectví d se dnes často odtahuje od filosofie (filosofie dějin), avšak nejednou proto, že jí nerozumí. Ricoeurův text nabízí možnost prostředkovat mezi dějepisectvím a filosofií (historie). Kurs tak představí možnosti vzájemného porozumění filosofie, historie a antropologie stran kategorií jako je "čas", "dějiny", "(symbolická) reprezentace", "(pramenná) stopa" atd. Kurs je určen především bakalářským studentům se zájmem o filosofii, antropologii a dějepisectví
Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Eva Benetková (03.12.2018)

Podmínkou k udělení zápočtu je jednak písemná, jednak ústní samostatná reference, založená na četbě pramenů a literatury.

První výukový blok v zimním semestru 2017/18 proběhne ve středu 11.10., 11:00-13:50.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Eva Benetková (03.12.2018)

Evropská reformace (a její ohlas v českém prostředí):

Jan Horský

ZS, 0/2

Ukončení: zápočet

Podmínky udělení zápočtu: 2 samostatné reference, účast při seminárních diskusích nad pramennými texty

Náčrt pojednávané tématiky (základní okruhy):

(1.) Vymezení pojmu reformace (reformace 16. století a "reformace" či opravná hnutí starší)

(2.) Napětí mezi "věroukou" a "zbožností", předreformační nauka a projevy předreformační zbožnosti.

(3.) Základní prvky reformační nauky, proměny v nauce o spáse, svátosti, církvi, vrchnosti atd; učení Lutherovo, Zwingliho a Calvinovo; ukázáno na rozboru základních věroučných textů (augsburské a helvétské konfese).

(4.) Radikální vyústění evropské reformace: anabaptisté a antitirinitaristé.

(5.) Souběh reformačního programu s dalšími opravnýmy snahami doby (německé povstání rytířů 1522, selská válak 1524-25).

(6.) Ohlasy evropské reformace v českém prostředí, přechod od starokališnictví k novoutrakvismu, Česká konfese, rozbor pramenných textů (konfese bratrská z roku 1535 a konfese česká z roku 1575).

(7.) Rozštěpení uvnitř reformačního hnutí: výluční luteráni - melanchtonci - kalvinisté.

(8.) Reformace intelektuálů a lidové ohlasy reformace. Reformace a pozdní humanismus, vznik mystických proudů v reformaci (příklad rosenkruciánů).

Tento kurs je zaměřen předně na vývoj věrouky a rozbor náboženskopolitických poměrů 16. a poč. 17. stol. Zájemce o další vývoj odkazuji na kurs Zdeňka R. Nešpora v rámci nabídky FHS, zájemce o rozbor antropologických a sociologických souvislostí reformace na svůj kurs na FF UK (Náčrt historicko antropologického a historicko sociologického rozboru české reformace), LS v nabídce Ústavu českých dějin.

* *
Literatura:

(Výběr uvedené literatury je ovlivněn jednak její dostupností, jednak subjektivní volbou přednášejícího a konečně snahou nabídnout poměrně široké spektrum titulů)

Některá vybraná základní pojednání náboženských dějin:

a) K dějinám reformace a k dějinám "kořenů" reformace, popř. výklady povahy a dějin prvotního křesťanství:

P. Blickle, Die Reformation im Reich, 2. überarbeitete und erweiterte Auflage, Stuttgart 1992.

J. Bidlo, Jednota bratrská v prvním vyhnanství, část I až IV.@LH 6

R. van Dülmen, Reformation als Revolution. Soziale Bewegung und religiöser Radikalismus in der deutschen Reformation, Frankfurt a. M. 1987.

L. Febvre, Au coeur religieux du XVIe siecle, Paris S.E.V.P.E.N 1968.

J. Glücklich, Reformace v Anglii a oblasti jazyka francouzského, in: J. Šusta (vyd.), Dějiny lidstva od pravěku k dnešku V: Praha 1938, s. 303-368.

J. Goll, Chelčický a Jednota v XV. století (vyd. K. Krofta), Praha 1916.

R. Holinka, Sektářství v Čecghách před revolucí husitskou, Sb. filosofické fakulty University Komenského VI, 52 (3), Bratislava 1929.

F. Hrejsa, Česká konfesse, její vznik, podstata a dějiny, Praha 1912.

F. Hrejsa, Dějiny křesťanství v Československu, díl V. Za Ferdinanda I. (1526-1564). Počátky protireformace, Praha 1958; díl VI. Za krále Maxmiliana II., 1564.-1576 (česká konfese), Praha 1950.

F. Hrubý, Reformace v oblasti německé a severské, in: J. Šusta (vyd.), Dějiny lidstva od pravěku k dnešku V, Praha 1938, s. 227-302.

F. Hrubý, Reformace v Německu a válka třicetiletá, in: J. Šusta (vyd.), Dějiny lidstva od pravěku k dnešku V, Praha 1938, s. 556-624.

J. Huizinga, Podzim středověku, Praha 1999.

K. Krofta, Listy z náboženských dějin českých, Praha 1936.

V. Kybal, M. Matěj z Janova, jeho život, spisy a učení, Praha 1905.

J. Macek, Tyrolská selská válka a Michael Gaismair, Praha 1961.

J. Macek, Víra a zbožnost jagellonského věku, Praha 2001.

M. a M. Machovcovi, Utopie blouznivců a sektářů, Praha 1960, s. 193-481.

E. Maur, Tomáš Müntzer, Praha 1995.

A. Molnár, Valdénští 1975.

A. Molnár, Na rozhraní věků. Cesty evropské reforemace, Praha 1985.

J. Pekař, Žižka a jeho doba, 1. díl: Doba (se zvláštním zřetelem k Táboru), kapitola 14.:O sociálně politickém obsahu táborství, Praha 1992, s. 169-198.

F. Šmahel, Husitská revoluce, díl I až IV, 1. vyd. Praha 1993, 2. vyd. Praha 1996

E. Troeltsch, Z dějin evropského ducha, Praha 1934.

F. Žilka, Ježiš Kristus a začátky církve křesťanské, in: J. Šusta (vyd.), Dějiny lidstva od pravěku k dnešku II, Praha 1936, s. 389-446.

b) K dějinám tzv. katolické reformace, resp. rekatolisace:

I. Čornejová, Tovaryšstvo Ježišovo. Jezuité v Čechách, Praha 1995.

Z. Kalista, Století andělů a ďáblů, Praha 1994.

J. Matoušek, Katolická reformace a zápas o západní Evropu, in: J. Šusta (vyd.), Dějiny lidstva od pravěku k dnešku V, Praha 1938, s. 369-438.

V. Vlnas, Jan Nepomucký. Česká legenda, Praha 1993.

Články vzešlé z diskuse o vztahu české reformace k základním evropským reformačním proudům:

F, Hrubý, Luterství a kalvinismus na Moravě před Bílou horou, in: Český časopis historický XL, 1934, s. 265-309, XLI, 1935, s. 1-40 a 237-258.

F. Hrejsa, Luterství, kalvinismus a podobojí na Moravě před Bílou horou, in: Český časopis historický XLIV, 1938, s. 296-327.

F. Hrubý, Luterství a novoutrakvismus v českých zemích v 16. a 17. století, in: Český časopis historický XLV, 1939, s. 33-44.

K. Krofta, Boj o konsistoř pod obojí v letech 1562-1575 a jeho historický základ, in: Český časopis historický XVII, 1911, s. 28-57, 178-190, 271-282 a 383-420.

L. Kocourek, Vrchnost, města a luterská reformace v severních Čechách, in: Poddanská města v systému patrimoniální správy. Sborník příspěvků z konference v Ústí nad Orlicí 12.-13. září 1995, Ústí n. O. 1996, s. 63-69; L. Kocourek, K náboženským dějinám doby reformační I, in: Vlastivědný sborník Podřipsko, č. 6/1 - 1996, s. 87-96; L. Kocourek, K náboženským dějinám doby reformační II, in: Vlastivědný sborník Podřipsko, č. 7 - 1997, s. 32-44; L. Kocourek, Luterská reformace, její základy a její ohlasa, in: Východočeské listy historické, č. 11-12, Hradec Králové 1997, s. 63-72.,

J. Horský, Příspěvek k diskusi o luterství v Čechách v 16. a na počátku 17, století. (Několik poznámek k článkům Ludomíra Kocourka), in: Ústecký sborník historický, Ústí nad Labem 2000, s.224-235.

E. Maur, K programu lidových hnutí v Čechách a na Moravě roku 1525, in: Československý časopis historický XXIV, 1976, s. 205-243.

O. Odložilík, Jednota bratří Habrovanských, in: Český časopis historický XXIX, 1923, s. 1-70 a 301-357

R. Říčan, Setkání české reformace s reformací světovou, Praha 1945.

J. Pánek, Moravští novokřtěnci (Společenské a politické postavení předbělohostkých heretiků, sociálních reformátorů a pacifistů), in: Český časopis historický, ročník 92, 1994, s. 242-256.

N. Rejchrtová, Komenský - představitel českého specifika evropské reformace?, in: Český časopis histoircký, ročník 90, 1992, s. 335-342.

* *
Soubor článků k rekatolisaci, barokní (katolické) religiositě:

I. Čornejová, Pobělohorská rekatolizace. Nátlak nebo chválihodné úsilí?, in: Dějiny a současnost. Kulturně historická revue 23, 2001, č. 4, s. 2-6.

J. Pánek, Nástup rekatolizace ve střední Evropě, in: Rekatolizace v českých zemích. Sborník příspěvků z konference v Jičíně konané 10. září 1993, Pardubice 1995, s. 3-15.

L. Bobková (ed.), Exulanti z Prahy a severozápadních Čech v Pirně v letech 1621-1630, Praha 1999.

M.-E. Ducreux, Symbolický rozměr pouti do Staré Boleslavi, in: Český časopis historický, ročník 95, 1997, s. 585-620.

M. Sládek, Vieriův Kristoslav a pobělohorská rekatolizace Čech, in: Literární archiv, ročík 27, Česká literatura doby barokní, Památník národního písemnictví Praha 1994, s. 229-246.

M. Sládek, Zázračná uzdravení a dobrotivá "vzhlédnutí" v literatuře českého baroka, in: Literární archiv, ročík 27, Česká literatura doby barokní, Památník národního písemnictví Praha 1994, s. 247-257.

V. Vlnas, Barokní člověk a barokní světec, in: Pocta Josefu Petráňovi. Sborník prací z českých dějin k 60. narozeninám prof. dr. Josefa Petráně, Historický ústav ČSAV Praha 1991, s. 385-396.

Th. Winkelbauer, Konfese a konverze. Šlechtické proměny vyznání v českých a rokouských zemích od skonku 16. do poloviny 17. století, in: Český časopis historický 98, 2000, s. 476-540.

* *
Studie k tajnému nekatolictví v českých zemích po válce třicetileté:

E. Čáňová, Proticírkevní hnutí na opočensku r. 1732, in: Sb. prací východoč. archivářů IV,, SOA Zámrsk, 1978, s. 133-151.

M.-E. Ducreux, Kniha o kacířství, způsob četby a knižní politika v Čechách 18. století, in: Literární archiv, ročník 27, Česká literatura doby barokní, Památník národního písemnictví Praha 1994, s. 61-87.

I. Kořán, "Opočenská rebélie" z roku 1732, in: Práce muzea v Hradci Králové XIII, 1970, s. 98-134.

I. Kořán, Židovská sekta na Bydžovsku v polovině 18. století, in: Českýá časopis historický 96, 1998, s. 72-100.

J. Kučera, Příspěvek k problémům lidového náboženství v Čechách v 17. a 18. století, in: Sborník historický 23, 1976, s. 5-33.

F. Kutnar, Sociálně myšlenková tvářnost obrozeneckého lidu, Praha 1948.

M. a M. Machovcovi, Utopie blouznivců a sektářů, Praha 1960, s. 193-481.

A. Rezek, Dějiny prostonárodního hnutí náboženského, Praha 1887.

J. V. Šimák (vyd.), Tři stati Ant. Rezka o českých blouznivcích, in: Český časopis historický XXIV, 1918, s. 120-164.

* *
Výbory z textů a pramenné edice k zařazení české reformace:

Aurelius Augustinus, O milosti a svobodném rozhodování, in: P. Horák, Svět Blaise Pascala, Praha 1985, s. 297-341.

F. M. Bartoš, - F. M. Dobiáš - A. Novotný - V. Sobotka (vyd.), Čtyři vyznání (vyznání augsburské, bratrské, helvétské a české se čtyřmi vyznáními staré církve a se čtyřmi články pražskými), Praha 1951.

A. Molnár - N. a L. Reichertovi (vyd.), Slovem obnovená. Čtení o reformaci, Praha 1977.

B. Pascal, Spisy o milosti, in: P. Horák, Svět Blaise Pascala, Praha 1985, s. 267-291.

H. Zwingli, Počet z víry a výklad z víry, Praha 1953.

Vybrané editované prameny k lidovému nekatolickému náboženskému hnutí doby rekatolizační a toleranční:

F. Bednář, Zápas moravských evangelíků o náboženskou svobodu v letech 1777-1781. Prameny k dějinám tolerančního patentu, Praha 1931.

A. Rezek - J. V. Šimák (ed.), Listář k dějinám náboženských blouznivců českých století XVIII. a XIX., Praha I. díl 1927, II. díl 1934.

V. Schulz (ed.), Listář náboženského hnutí poddaného lidu na panství Litomyšlekém v století XVIII., Praha 1915.

J. V. Šimák (ed.), Několik dokladů k bouři opočenské r. 1743, in: Věstník České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 26, 1917, s. 58-77.

* *
Historicko sociologické vyhodnocení reformace:

E. Troeltsch, Z dějin evropského ducha, Praha 1934.

E. Troeltsch, Die Soziallehren der christlichen Kirchen und Gruppen, 1. vyd. Tübingen 1912, nejnov. vyd. Tübingen 1994. Tato práce má i anglický překlad: E. Troeltsch, The Social Teaching of the Christian Churches, Volumen 1, 2, Westminster / John Knox Press- Louisville, Kentucky 1992. Rozsáhle o ní referuje J. Glücklich, Nové názory o vývoji křesťanských církví a kupin, in: Český časopis historický XX, 1914, s. 188-199, 297-329 a 379-386.

M. Weber, Sociologie náboženství, Praha 1998.

M. Weber, Die protestantische Ethik und der "Geist" des Kapitalismus (1. vyd. 1905), jakékoli vydání. Nejnověji vyšla také český: M. Havelka (vyd.)), Max Weber, Metodologie, sociologie a politika, Praha 1998, s. 185-245.

* *
Práce k širším politickým či kulturním souvislostem:

R. van Dülmen, Gesellschaft der Frühen Neuzeit: Kulturelles Handeln und sozialer Prozess, Wien - Köln - Weimar 1993.

C. Ginzburd, Sýr a červi, Praha 2000.

J. Janáček, České dějiny 1526-1547, díl I, kniha I, Praha 1968, kniha II, Praha 1984.

J. Janáček, Rudolf II. a jeho doba, 1. vyd. Praha 1987, 2.

J. Kejř, Husité, Praha 1984.

J. Macek, Jagelonský věk v českých zemích, díl I., Praha 1992, díl II., Praha 1994, díl III. Praha 1998, díl IV. Praha 1999.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK