PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Král a jeho dvůr, společnost a intelektuálové v předrevoluční Francii - YBH038
Anglický název: The French King and his Court
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Historický modul (24-HM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (40)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Martina Ondo Grečenková, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Martina Ondo Grečenková, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Robert Bargel (15.06.2015)
Kurz se zaměří na Francii jako kolébku osvícenství a nejvýznamnější osvícenské kulturní centrum tehdejšího "světa". Budeme se věnovat otázkám každodenního života, lásce, radostem i smutku lidí 18. století, které budeme pozorovat na konkrétním příkladu Francie, jejích pramenů a literární produkce. Zastavíme se podrobněji u názorů, ideálů a snah francouzských osvícenců, podíváme se na francouzský královský dvůr a budeme sledovat, jak se postupně vlivem veřejného mínění mění názor lidí na jeho funkci i na samotnou, dosud nedotknutelnou postavu panovníka. V neposlední řadě si povíme o přístupu francouzských historiků k této problematice a o rozdílných názorech, které měli a mají na její zpracování.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Robert Bargel (15.06.2015)

Účastníkům cyklu nebude vnucováno žádné "hotové vědění", ale naopak se vynasnažíme hledat společně cesty k

pochopení lidí 18. století, a to za použití známých i méně známých pramenů jak písemné, tak ikonografické

povahy.

Metody výuky
Poslední úprava: PhDr. Martina Ondo Grečenková, Ph.D. (12.02.2016)

Kurz bude mít kombinovanou formu: část každé hodiny bude věnována společné četbě a debatě o odborných textech, případně pramenech (českých, francouzských, anglických), další část kratší přednášce k probíranému tématu. Tato druhá část se nebude ani tak zaměřovat na fakta (jen v nejnutnějších mezích), jako spíše na okruhy problémů, metody, kterými jsou zpracovávány, a známější historiografické práce, jež je představují. Díky tomuto přístupu by měl kurz poskytnout nejen nové poznatky o daném tématu, ale především širší historické, historiografické a metodologické souvislosti využitelné ke zkouškám a atestům na FHS. Pokud bude mít některý z účastníků zájem předložit své vlastní téma výzkumu nebo si bude přát, aby byl dán prostor problematice, která ho zajímá, samozřejmě společně pozměníme nebo doplníme v tomto smyslu program kurzu. Naše setkání by se měla stát spíše "laboratoří" historikovy práce, než direktivním vyučovacím programem. Předpokladem úspěšného absolvování je průběžná aktivní účast na semináři a ústní prezentace vybraného textu, popřípadě kratší písemná práce (dle výběru). 
 
 
Těším se na Vaši účast a na naši společnou práci v letním semestru!

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Martina Ondo Grečenková, Ph.D. (12.02.2016)

Předběžný program:

25.2. Seznámení s kurzem a jeho účastníky, debata nad jeho programem. Úvod do problematiky: pojem "Ancien régime", historiografie k tématu
  3.3. Francouz 18.století.
10.3. Kurz se nekoná
17.3. Francouzský královský dvůr.
24.3. Slavnosti ve Versailles - reprezentace a symbolika moci panovníka a Francie.
31.3. Portrét krále, ideál a realita.
  7.4. Veřejné mínění versus absolutní moc, lidové "špatné řeči" o králi a vládě.
14.4. Logika davu. Dobová kritika krále v odborné literatuře.
28.4. Zajistit budoucnost, zdokonalit současnost, zabránit náhodě: Filozofové, reformátoři a Republika učených.  
  5.5. Encyklopedisti a jejich dílo
12.5. Role anekdoty. Jak mohl vypadat dobový bestseller a k čemu mohl sloužit. Interpretace textu a obrázků.
19.5. Občan, přirozená a lidská práva, revolta a revoluce: konec "Starého režimu"?


 

 

Stručná literatura a prameny k tématu (podrobnější biblio informace: při jednotlivých přednáškách):

 

Georges Duby, Dějiny Francie: Od počátků po současnost, Praha 2003.

 

Ulrich Imhof, Evropa a osvícenství, Praha 2001.

 

Jan Horský, Dějepisectví mezi vědou a vyprávěním, Praha 2009.

 

Jacques Revel, Dějiny těsně při zemi, Cahiers du CEFRES, č. 19, s. 181-214.

 

Bernard Lepetit, O měřítku v historii, Cahiers du CEFRES, č. 19, s. 147-180.

 

Martina Grečenková, "Dějiny mentalit" a jejich proměny, Semináře a studie Výzkumného centra pro dějiny vědy z let 2002-2003., ed. M. Koldínská, Praha, Výzkumné centrum pro dějiny vědy AV ČR 2003, s. 219-233.

 

Daniel Roche, La France des Lumières, Paris 1993.

 

Paul Hazard, La pensée européenne au XVIIIe siècle, Paris 1963.

 

Robert Mauzi, L´idée du bonheur dans la littérature et la pensée françaises au XVIIIe siècle, Paris 1979, 1994.

 

Keith Michael Baker, Inventing the French revolution, Cambridge, New York, 1990.

 

Roger Chartier, Les Origines culturelles de la Révolution française, Paris 1990.

 

Roger Chartier, Lectures et lecteurs dans la France d´Ancien Régime, Paris 1987.

 

Louis Marin, Le portrait du roi, Paris 1981

 

Annie Duprat, Les rois de papier. La caricature de Henri III à Louis XVI, Paris 2002.

 

Bernard Hours, Louis XV et sa cour. Le roi, l´étiquette et  le courtisan, Paris 2002.

 

Arlette Farge, Jacques Revel, Logique de la foule. L´affaire des enlèvements d´enfants, Paris 1750, Paris 1988.

 

Robert Darnton, The Business of Enlightenment. A Publishing History of the Encyclopedie 1775-1800, Cambridge, Massachusetts, 1979.

 

Eric Brian, La mesure de l´Etat.  Administrateurs et géomètres aux XVIIIe siècle, Paris 1994 (existuje také vydání v němčině).

 

Georges Benrekassa, Le Langage des Lumières. Concepts et savoirs de la langue, Paris 1995.

 

Michel de Certeau, L´écriture de l´histoire, Paris 1975.

 

Encyklopedie d´Alemberta a Diderota je k dispozici na internetu: http://diderot.alembert.free.fr/

 

Condorcet: Náčrt historického obrazu pokroků lidského ducha, Praha 1968.

 

Voltaire, Výbor z díla, Praha 1978.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK