PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Soudobá pojetí estetické recepce - YBFB055
Anglický název: Contemporary concepts of aesthetic perception
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Filosofický modul (24-FM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (25)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Daniela Matysová
Vyučující: Mgr. Daniela Matysová
Neslučitelnost : YBK4001LI
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Martin Vrabec, Ph.D. (27.01.2020)
Kurz bude věnován představení problematiky jedné z myšlenkových linií estetiky 20.století, která se zaměřila na výklad průběhu a podoby estetické recepce, zejména jde-li o setkání s uměleckými díly. Přednostně se budeme zabývat koncepcemi, které byly ovlivněny fenomenologickými východisky, zejména dílem Romana Ingardena, a které se se soustředí na proces výstavby estetického objektu v průběhu recepce uměleckého díla a hledání specifičností vlastní estetickým zkušenostem jako takovým v jejich odlišnosti od zkušeností s jinými druhy objektů. Hlavními otázkami tedy bude, proč se zaměřovat právě na zkušenost diváka, čtenáře apod. na místo kupříkladu určování objektivních vlastností daných artefaktů? Co odlišuje estetickou zkušenost od praktických či teoretických zájmů? Jak se liší vnímání děl hodnotných a brakových? Projdeme díly nejvýznamnějších zástupců několika současných estetických škol, přičemž započneme u českého strukturalismu (Mukařovský, Jankovič) s jeho kořeny v Saussurově lingvistice, ruském formalismu (Šklovskij, Tyňanov) i jeho souvislostmi s myšlenkami Tartuské školy (Lotman, Uspenskij) či sémiotiky (Eco). Dále postoupíme k pojetí procesu čtení literárních děl v Kostnické škole (Jau3, Iser), kde obrátíme k jedné z polemických debat, která vznikla mezi těmito mysliteli kontinentální tradice s představiteli té angloamerické. A to ohledně otázky, nakolik jsou naše interpretace umění ovlivněny našimi historickými, jazykovými, kulturními zvyklostmi, a rovněž otázky, nakolik jsou jisté mechanismy literatury přítomné již v běžném jazyce (Fish, Ricoeur, Rorty aj.).
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Daniela Matysová (07.03.2020)

Studenti si zvolí jeden z textů doporučené literatury, které budou probírány na hodinách, a sepíší o něm krátkou esej (5-10 normostran). Alternativou je ústní zkouška: student si zvolí pět z probíraných okruhů a nad jedním z nich bude provedena rozprava.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Daniela Matysová (08.03.2020)

1)      Úvod: Estetická recepce jako předmět současné estetiky

2)      Estetický objekt jako sktruktura - Saussure, Jakobson, Mukařovský

3)      Nezainteresovanost estetického prožitku -  Kant, Bullough

4)      Vývoj umění a společnosti - Šklovskij, Tyňanov, Mukařovský, Lotman

5)      Umění a sémióza - Eco

6)      Interpretace uměleckého díla a její vztah k autorství - Barthes, Wimsatt a Beardsley x Hirsch, Walton

7)     Proces čtení ve fenomenologickém pohledu - Iser

8)     Umění a jeho vztah ke skutečnosti - Iser x Fish

9)     Problém mimésis - Ricoeur, Iser

10)  Umění a pravda - Ricoeur

11)  Umění a pravda II - Gadamer

12)  Umění a pravda III

13)  Závěrečná reflexe

 

Studijní literatura:

Povinná:

Mukařovský, Jan. „Význam estetiky,“ in: Studie (I), Brno: Host, 2000, s.63-75.

Zuska, Vlastimil. Estetika: úvod do současnosti tradiční disciplíny. Praha: Triton, 2001.

 

Doporučená:

Barthes, Roland. Smrt autora. Aluze. No. 3, 2006.

Beardsley - Wimsatt. Intencionální klam. Revolver revue, No. 55, 2004.

Eco, Umberto. "Struktura nevkusu" in: Skeptikové a těšitelé. Praha: Nakladatelství Svoboda, 1995.

Eco, Umberto. "Estetický text jako invence" in: Teorie sémiotiky. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2004, s. 292 - 308.

Fish, Stanley E. Jak je to tu s textem? Aluze, č. 3, 2002, s. 68 – 76.

Fish, Stanley E. Why No One's Afraid of Wolfgang Iser? Diacritics, Vol. 11, No. 1, 1981.

Gadamer, Hans-Georg. Aktualita krásného: Umění jako hra, symbol a slavnost. Praha: Triáda, 2003.

Hirsch, Eric D. Objektivní interpretace. Aluze, č. 2, roč. VII, 2003

Iser, Wolfgang. Proces čtení ve fenomenologickém pohledu. Aluze, roč. VI, č. 2, 2002.

Lotman, Jurij Michajlovič. „Sukcesivní vývoj,“ „Přetržitost a nepřetržitost,“ in: Kultura a exploze. Brno: Host, 2013, s. 19-29.

Mukařovský, Jan. „Estetická funkce, norma a hodnota jako sociální fakty,“ in: Studie (I), Brno: Host, 2000, s.81-148.

Ricoeur, Paul. "Hermeneutická funkce odstupu" in: Úkol hermeneutiky (eseje o hermeneutice). Praha: Filosofia, 2004. 

Šklovskij, Viktor. „Umění jako metoda,“ in: Teorie prózy. Praha: Akropolis, 2003, s. 8 – 25.

Zuska, Vlastimil – Bullough, Edward. Estetická distance včera & postvčera. Praha: Společnost pro estetiku AV ČR, 1998.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK