PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Základní pojmy filosofie II. - YBFB047
Anglický název: Basic Concepts of Philosophy II.
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Filosofický modul (24-FM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (30)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Jaroslav Novotný, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Jaroslav Novotný, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Jaroslav Novotný, Ph.D. (28.01.2020)
Úkolem přednášek je představit a problematizovat základní pojmy filosofie, které prostupují její tradici a tvoří obecný základ vzdělanosti. Představení pojmů má zároveň ukázat na jejich vzájemné souvislosti, jež vyvěrají z původní jednoty a provázanosti základních otázek metafysiky, epistemologie a etiky. – V letním semestru se budeme zaměřovat především na novověkou problematiku.
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Jaroslav Novotný, Ph.D. (24.03.2020)

Sylabus:

Úkolem přednášek je představit a problematizovat základní pojmy filosofie, které prostupují její tradici a tvoří obecný základ vzdělanosti. Představení pojmů má zároveň ukázat na jejich vzájemné souvislosti, jež vyvěrají z původní jednoty a provázanosti základních otázek metafysiky, epistemologie a etiky. – V letním semestru se budeme zaměřovat především na novověkou problematiku.

Témata:

1. Subjekt a zpředmětnění jsoucího

2. Pravda jako jistota

3. Svoboda jako sebe-určování

4. Novověká věda

5. Technika a moc

6. Dějiny, smysl dějin a dějinnost

7. Ideologie

8. Hermeneutika a poznání humanitních věd

9. Řeč, rozumění a dialog

10. Obnova otázky po bytí z fakticity lidské existence

11. Přístupnost bytí a dějiny bytí

12. Krize kultury a svébytnost uměleckého díla

 

Povinná literatura:

ARENDTOVÁ, H.: Mezi minulostí a budoucností, Brno, 2002 (přel. T. Suchomel a M. Palouš); zde esej 6. „Krize kultury“, s. 173–196 [24 s.].

Benyovszky, L. a kol.: Úvod do filosofického myšlení, Plzeň: Aleš Čeněk, 2007; zde §§ 7, 46–47, 59, 62–66, 69 [62 s.].

DESCARTES, R.: Rozprava o metodě, Praha: Svoboda, 1992 (přel. V. Szathmáryová – Vlčková) [50 s.].

(Povinná literatura k testu je ke stažení výše.)

 

Doporučená literatura:

DESCARTES, R.: Meditace o první filosofii, Praha: OIKOYMENH, 2003 (přel. P. Glombíček, T. Marvan, P. Zavadil), s. 9–80.

GADAMER, H.-G.: Problém dějinného vědomí, Praha: FILOSOFIA, FÚ AV ČR, 1994 (přel. J. Němec a J. Sokol), s. 7– 53.

HEIDEGGER, M.: Co je metafyzika? (Přednáška), Praha: OIKOYMENH, 1993 (přel. I. Chvatík), s. 36–67.

M. Heidegger, Věk obrazu světa, Praha: OIKOYMENH, 2013 (přel. I. Chvatík).

KANT, I.: Základy metafyziky mravů, Praha: Svoboda, 1990 (přel. M. Znoj), Předmluva, I. a II. část, s. 51–107.

NIETZSCHE, F.: Genealogie morálky, Praha: Aurora, 2002 (přel. V. Koubová).

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Jaroslav Novotný, Ph.D. (09.03.2020)

Atestace:

Pro splnění atestace se předpokládá důkladné prostudování povinné literatury uvedené výše (celkem cca. 136 s.).

Na základě této literatury bude v poslední hodině přednášek 19. 5. 2020 zadán test.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK