PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Vizuální sémiotika - YBFB039
Anglický název: Visual Semiotics
Zajišťuje: Program SHV - Filosofický modul (24-FM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: 40 / neurčen (40)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Aleš Svoboda
Vyučující: Mgr. Aleš Svoboda
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Alžběta Wolfová, Ph.D. (26.06.2018)
Kurz chce především prověřit obsah, metody a možnosti vizuální sémiotiky, pro sledování tohoto tématu ovšem musí podat určitý přehled sémiotiky obecně. Vizuální sémiotika nalézá svůj předmět ve zkoumání významu každého vizuálního znaku, nicméně nejvypracovanější znakové systémy lze nalézt ve vizuálním umění. Revize metod zkoumání znakovosti výtvarného díl má za cíl posléze umožnit důkladnější interpretaci vizuálních znaků, případně naznačit účinné postupy jejich tvorby.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Aleš Svoboda (13.10.2019)

Povinná:

  • Eco, U.. Teorie sémiotiky. Praha: Argo, 2009, 440 s. ISBN 978-80-257-0157-7.
  • Hawkes, T.. Strukturalismus a sémiotika. Brno: Host, 1999, s. ISBN 80-8605-562-0.
  • Barthes, R.. Kritika a pravda. Praha: Dauphin, 1997, 264 s. ISBN 80-86019-53-5.

Doporučená:

  • Benoist, L.. Znaky, symboly a mýty. Praha: Victoria Publishing, 1995, 122 s. ISBN 80-85865-49-1.
  • Goodman, N.. Jazyky umění: nástin teorie symbolů. Praha: Academia, 2007, 213 s. ISBN 978-80-200-1519-8.
  • Michalovič, P., Zuska, V.. Znaky, obrazy a stíny slov: Úvod do (jedné) filozofie a sémiologie obrazů. Praha: Akademie múzických umění, 2009, 374 s. ISBN 978-80-7331-129-2.
  • Schapiro, M.. Dílo a styl. Praha: Argo, 2006, s. ISBN 80-7203-821-4.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Aleš Svoboda (23.09.2020)

Témata:
1) Předmět vizuální sémiotiky. Ustavení sémiotiky jako vědy, sémiotika avant la lettre a vizuální sémiotika.
2) Znak a vyjádření. Sémiotika a pragmatická filozofie a logika.
3) Řeč umění. „Vizuální řeč“. Sémiotika (resp. sémiologie) a lingvistika.
4) Ostenze a semióze - výtvarný (resp. vizuální) jazyk (I).
5) Semióze a miméze - výtvarný (resp. vizuální) jazyk (II).
6) Vizuální kvality jako nositelé významu.
7) Vizualita a myšlení. Vyjádření a komunikace; vizuální znaky jako paměť a myšlení.
8) Znakovost výtvarných děl. Výtvarné umění a vizuální sémiotika; ikonografie a ikonologie.
9) „Svět čistých forem“ (Panofsky). Syntaktika (paradigmatika a syntagmatika ve vizuálních jazycích.
10) Námět, motiv, empatie. Sémantika.
11) Obsah, ideologie, světonázor. Pragmatika
12) Vizuální systémy užitého umění.
13) Komplexnost a komplexita vizuálního znaku.

V případě zrušení prezenční výuky bude kurz probíhat v prostředí MS Teams.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Aleš Svoboda (29.06.2019)


Atestace na základě odevzdání seminární práce, která se pokusí postihnout znakové fungování vybraného uměleckého díla po stránce formální, námětové, stylové a kontextové.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK