PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Strukturální poetika vyprávění - YBFB032
Anglický název: Structural Poetics of Narrative
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Filosofický modul (24-FM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (25)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Mgr. Jakub Češka, Ph.D.
Vyučující: doc. Mgr. Jakub Češka, Ph.D.
Neslučitelnost : YBF161
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Alžběta Wolfová (26.06.2018)
Přednášky budou věnovány uvedení do základních pojmů strukturální poetiky vyprávění a jejich kritické reflexi.
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Alžběta Wolfová (30.09.2018)

Témata:

1) Naratologie - uvedení do problematiky, její tři zdroje - ruský formalismus, český strukturalismus a francouzská naratologie.

2) Tomaševského Tématika - komplexní pojetí narativu, které prefiguruje literárně teoretické pole francouzské naratologie (Barthes, Todorov, Bremond).

3) Proppova morfologie pohádky jako fundament klasické naratologie. Východiska, hypotézy, kritika.

4) Bremond - Logika narativních možností - snaha o zobecnění Proppovy morfologie, důraz na logiku dějových sledů, centrálními jsou tři ekonomické metafory - beneficient, dlužník, věřitel.

5) Další rozvíjení Proppa: Greimas - aktančí typologie.

6) Roland Barthes - Úvod do strukturální analýzy vyprávění - východiska, inspirace a sporné momenty hypotézy.

7) Tzvetan Todorov - definice poetiky, analýza Nebezpečných známostí, kritika přeceňování roviny příběhu.

8) Todorov - typologie detektivního vyprávění, formalistická východiska, problematičnost typologie, vlastní interpretační návrh.

9) Kritická reflexe Todorovovy typologie detektivního vyprávění četbou a interpretací zvolených detektivek.

10) Genette - Hranice vyprávění, diegesis a mimésis, problematizace klasického rozlišení.

11) Návrat k východiskům českého strukturalismu - důraz na fundamentální rovinu stylu (tu klasická naratologie ignoruje). Mukařovského analýzy Čapka, Vančury a Máchovy tématiky.

12) Teorie fikčních světů jako víceznačné propojení prvků klasické naratologie s východisky českého strukturalismu.

13) Revize odmítání mimetismu v teorii fikčních světů, vypracování modelu napodobování literatury, nikoli napodobování života v literatuře. Poukaz k fundamentální roli čtenáře, který uvádí literární modely do života.

Studijní literatura:

Povinná:
BÍLEK, P. A. Hledání jazyka interpretace, k modernímu prozaickému textu. Brno: Host, 2003. ISBN 80-7294-080-5.

CULLER, J. Studie k teorii fikce. Brno, Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2005. ISBN 80-85778-46-7.

HAWKES, T. Strukturalismus a sémiotika. Brno: Host, 1999. ISBN 80-86055-62-0.

Doporučená:
SCHMID, W. Narativní transformace: dění - příběh - prezentace vyprávění. Brno, Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2004. ISBN 80-85778-41-6.

STEINER, P. Ruský formalismus, Metapoetika. Brno: Host, 2011. ISBN 978-80-7294-405-7.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK