PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Politická filosofie II. (kombinovaná forma) - YBFB029K
Anglický název: Political Philosophy II. (Distance Learning)
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Filosofický modul (24-FM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (80)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Milan Hanyš, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Milan Hanyš, Ph.D.
Neslučitelnost : YBFB029
N//Je neslučitelnost pro: YBFB029
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Milan Hanyš, Ph.D. (21.02.2020)
Předmět má charakter historického úvodu do novověké a moderní politické filosofie. Kombinovaná forma studia vyžaduje značné množství samostudia, kterou přednáška nemůže nahradit. Kurz tematicky navazuje na kurz Politická filosofie I., lze jej však absolvovat i samostatně. Zkouška má podobu ONLINE TESTU ze znalosti povinné literatury.
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Milan Hanyš, Ph.D. (18.03.2020)

V Moodlu https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=9505 jsou průběžně zveřejňovány podcasty nahrazující přímou výuku. Ve druhé části semestru se uskuteční webinář přes program Adobe Connect.

Studující jsou povinni přečíst následující literaturu (dostupná taktéž v Mooodlu).

Studijní literatura:
Povinná:

  1. SKOVAJSA, M., "Politika a filosofie: Úvod do politické filosofie", in: Novák, M. (ed.), Úvod do studia politiky. Praha: Slon, 2011, s. 76-125.
  2. HOBBES, T. "O občanu", in: Hobbes, Výbor z díla. Praha: Svoboda, 1988, s. 86-156.
    Alternativně místo spisu O občanu je možné přečíst z Leviathana (Praha: OIKOYMENH 2009) kapitoly 13-14, 17-21, s. 87-100, 117-155.
  3. MARX, Karl, ENGELS, Friedrich, Manifest komunistické strany (dostupné online: https://www.marxists.org/cestina/marx-engels/1848/manifest/ch01.htm)
  4. MILL, J. S., "O svobodě", in: Mill, J. S., Vybrané spisy o etice, společnosti a politice II, Praha: OIKOYMENH, 2018, s. 7-124.
  5. BERLIN, I. "Dva pojmy svobody", in: Berlin, I., Čtyři eseje o svobodě, Praha: Prostor, 1999, s. 213-280.
  6. WOLLSTONECRAFT, M., "Obhajoba ženských práv", in L. Oates-Indruchová (Ed.), Dívčí válka s ideologií: klasické texty angloamerického feministického myšlení. Praha: SLON, 1998, s. 20–26.
  7. ARENDTOVÁ, H. "Pravda a politika", in: Arendtová, H., Mezi minulostí a budoucností, Brno: CDK 2002, s. 197-232 (nebo vydání Praha: OIKOYMENH 2018, s. 229-269).

Doporučená:
LOCKE, J., Druhé pojednání o vládě.Praha: Svoboda, 1992.
HOBBES, T. Leviathan. Praha: OIKOYMENH, 2009. ISBN 978-80-7298-106-9. Vybrané kapitoly.
MILL, J. S. On Liberty, Utilitarianism and Other Essays. Oxford: Oxford University Press, 2015. ISBN 978-0-19-967080-2. Vybrané kapitoly.
ROUSSEAU, J.-J. Rozpravy. Praha: Svoboda, 1978. ISBN neuvedeno. Vybrané kapitoly.
TOCQUEVILLE, A. Demokracie v Americe. Praha: Lidové noviny, 1992. ISBN 80-7106-050-X. Vybrané kapitoly.
CHOTAŠ, J., KUČERA, R., ZNOJ, M. Dějiny politického myšlení III. Praha: OIKOYMENH, 2018. ISBN 978-80-7298-170-0.
OTTMANN, H. Geschichte des Politischen Denkens: Die Neuzeit. Stuttgart - Weimar: Verlag J. B. Metzler, 2008. ISBN 978-3-4-476-02050-5.
SOBOTKA, M. Jean Jacques Rousseau: Od „Rozpravy o původu nerovnosti“ ke „Společenské smlouvě“. Praha: Karolinum, 2015. ISBN 978-80-246-2743-4.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK