PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Heideggerův „Bytí a čas“ - YBFB022
Anglický název: Heidegger´s „Being and Time“ – reading
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Filosofický modul (24-FM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (15)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Jaroslav Novotný, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Jaroslav Novotný, Ph.D.
Neslučitelnost : YMFI509, YMF534
N//Je neslučitelnost pro: YMFI509
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Eva Benetková (17.01.2020)
Představení Heideggerovy myšlenkové cesty do začátku 30. let 20. století s důrazem na jeho stěžejní dílo Bytí a čas, které představuje jednak výraznou proměnu fenomenologického myšlení a jednak – i přes Heideggerovy pozdější kritické reflexe tohoto díla – se stává jedním ze směrodatných textů nejen pro následné modifikace fenomenologie, ale i pro filosofickou antropologii a jiné humanitní obory. – Přenáška je doprovázena seminářem, který na hodinu přednášky bezprostředně navazuje.
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Jaroslav Novotný, Ph.D. (19.03.2020)

Sylabus:

Témata:
1) Východiska a inspirace Heideggerova myšlení.
2) Vnitřní nutnost fundamentálně-ontologické cesty a její struktura.
3) Dějinnost a destrukce tradičních ontologických pojmů.
4) Fenomenologie jako ontologie a hermeneutika.
5) Základní charakteristika existence a odkrytí struktury bytí-ve-světě.
6) Významovost bytí-ve-svět a prostorovost existence.
7) Základní ustavující momenty existence: naladění, rozumění, výklad, řeč.
8) Výkaz celosti existenciální struktury (úzkost) a fundamentálně-ontologická koncepce pravdy.
9) Výkaz celkové jednoty struktury existence: konečnost a autenticita.
10) Ekstaticko-horizontální časovost existence.
11) Temporalita a bytí.
12) Transcendence a ontologická diference.
13) Cesta k dějinám neskrytosti bytí.

Studijní literatura:
* Povinná:
HEIDEGGER, M. Bytí a čas. 2. opr. vydání. Praha: OIKOYMENH, 2002. ISBN 80-7298-048-3. Vybrané kapitoly.
HEIDEGGER, Martin. Co je metafyzika?: německo-česky. 2. opr. vydání. Praha: OIKOYMENH, 2006. ISBN 80-7298-167-6. S. 36-67.
HEIDEGGER, Martin. O pravdě a bytí. Praha: Mladá fronta, 1993. ISBN 80-204-0416-3.

* Doporučená:
HERRMANN, F.-W. von. Subjekt und Dasein: Grundbegriffe von "Sein und Zeit". 3. erw. Aufl. Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 2004. ISBN 3-465-03283-7.
NOVOTNÝ, J. Krajina, řeč a otevřenost bytí: studie k Heideggerovu existenciálnímu pojetí prostorovosti. Praha: UK-FHS, 2006. ISBN 80-239-8972-3.
PATOČKA, J, POLÍVKA J., CHVATÍK, I. Úvod do fenomenologické filosofie. 2. vydání. Praha: OIKOYMENH, 2003. ISBN 80-7298-064-5.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Jaroslav Novotný, Ph.D. (19.03.2020)

Podmínky atestace spočívají v prostudování zadaných pasáží Heideggerova pojednání a ve vypracování zadaných otázek k těmto pasážím.

Zadané pasáže (paragrafy) z Heideggerova Bytí a času:

§ 9, § 12, § 15, § 16, § 18, § 29, § 31, § 32, § 34, § 39 a § 40

(celkem 11 paragrafů, cca. 70 stran textu; jde o základní skelet postupu I. odd. Bytí a času).

K těmto paragrafům zadávám otázky, které máte na základě nastudování textu vypracovat a které zároveň mají tvořit i podpůrné vodítko při četbě. Otázky jsou ke stažení v SIS, v sylabu kurzu.

Pokud bude některá z otázek nesrozumitelná, dejte mi vědět. Napište mi přitom, v čem s ní máte problém, na základě toho se jí případně pokusím upravit.

Jaroslav Novotný.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK