PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Úvod do filosofie II. - YBFA002
Anglický název: Introduction to Philosophy II.
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Filosofický modul (24-FM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2019
Semestr: oba
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neomezen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Staré označení: YBZB60000
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. Jaroslav Novotný, Ph.D.
Mgr. Tomáš Holeček, Ph.D.
Mgr. Stanislav Synek, Ph.D.
Vyučující: doc. Mgr. Hynek Bartoš, Ph.D.
doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.
doc. Mgr. Jakub Češka, Ph.D.
doc. Mgr. Josef Fulka, Ph.D.
Mgr. Milan Hanyš, Ph.D.
Mgr. Tomáš Holeček, Ph.D.
Mgr. Jakub Chavalka, Ph.D.
Mgr. Josef Kružík, Ph.D.
Mgr. Jana Kružíková, Ph.D.
PhDr. Tomáš Kunca, Ph.D.
Mgr. Jakub Marek, Ph.D.
PhDr. Jaromír Murgaš, CSc.
doc. Mgr. Aleš Novák, Ph.D.
Mgr. Jaroslav Novotný, Ph.D.
doc. Karel Novotný, M.A., Ph.D., DSc.
Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.
Mgr. Taťána Petříčková, Ph.D.
Mgr. Stanislav Synek, Ph.D.
Mgr. Jiří Tourek, Ph.D.
Mgr. Ondřej Váša, Ph.D.
doc. Mgr. Tomáš Vítek, Dr.
Mgr. Martin Vrabec, Ph.D.
Mgr. Richard Zika, Ph.D.
Prerekvizity : YBFA001
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Stanislav Synek, Ph.D. (15.07.2019)
Druhá část dvousemestrálního přednáškového cyklu. Cílem kurzu je otevřít a zpřístupnit studentům filosofický diskurs skrze představení základních otázek a problémů, které zakládají a zároveň průběžně utvářejí tradici evropského myšlení.
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Stanislav Synek, Ph.D. (15.07.2019)

Témata přednášek (LS):

 1. Zrození člověka z ducha práce - Hegelova dialektika "panství a rabství" ve Fenomenologii ducha
 2. Nietzschova kritika svobodné vůle
 3. Lidská podmíněnost a pohyby lidské existence - lidská svoboda mezi Arendtovou a Patočkou
 4. Nietzschovo zpochybnění metafyziky
 5. Ustavení základních rámců metafysického myšlení (Platón, Aristotrelés), jejich působnost v tradici (Descartes, Hegel), zapomenutí původního tázání po bytí (Heidegger)
 6. Obnova otázky po bytí v kontextu fenomenologie a hermeneutiky – dějinná povaha tázání. Přístupnost bytí.
 7. Dějiny metafysiky a dějinná povaha bytí. Naše situace.
 8. Platón: O přirozenosti jmen (Platón: Kratylos)
 9. O řeči jako domovu a klamu (Heidegger)
 10. Rozumění a řeč v Gadamerově hermeneutice
 11. Platónův vztah k umění: mezi konkurencí a potřebou
 12. Role umění a krize kultury v myšlení Hannah Arendtové
 13. Hermeneutický význam umění
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Martin Vrabec, Ph.D. (30.01.2020)

Předmět je zakončen ústní zkouškou. Termíny zkoušky jsou vypisovány v aplikaci SIS „Termíny zkoušek“. Řádné termíny jsou ve zkouškovém období v květenu a červnu, opravné termíny v září.

Povinně-volitelná literatura je rozdělena do osmi setů, z nichž si student právě jeden vybere. V rámci přípravy na zkoušku si přečte a zpracuje všechny texty vybraného setu. Před zahájením zkoušky student odevzdá zkoušejícímu vyplněný formulář, kde zaškrtne set textů, který si pro zkoušku vybral. Formulář se seznamem setů textů získá výše v souborech ke stažení.

*Poznámka: Pro studující nastoupivší v akad. roce 2018/2019 platí původní seznam setů literatury z let 2016-2019, který si mohou stáhnout spolu s příslušným formulářem na stánce předmětu Úvod do filosofie - YBZB60000.

Seznam setů povinně-volitelné literatury (platný pro studující nastupující do studia v září 2019 a později):

1. Co nebo kdo je člověk?

ARENDTOVÁ, H.: Vita activa neboli O činném životě, Praha: OIKOYMENH, 2007 (přel. V. Němec), „Úvodní poznámky“ a kap. I., s. 7–32.
ARISTOTELÉS: O duši, in: týž, Člověk a příroda, Praha: Svoboda, 1984, s. 197-201, 221-279 (části I.1, II.1-12, III.1-13).
DESCARTES, R.: Meditace o první filosofii, Praha: OIKOYMENH, 2003 (přel. P. Glombíček, T. Marvan, P. Zavadil), s. 9–80.
HEIDEGGER, M., Bytí a čas, Praha: OIKOYMENH, 1996 (přel. I. Chvatík a kol.) §§ 9–12, s. 58–78.
JASPERS, K., Mezní situace, Praha: OIKOYMENH, 2016. 
PLATÓN: „Faidón“, in Platónovy spisy I., Praha: OIKOYMENH, 2003 (přel. F. Novotný), s. 83–160.

2. Umění, krása, estetika

ARENDTOVÁ, H.: Mezi minulostí a budoucností, Brno, 2002 (přel. T. Suchomel a M. Palouš), esej 6. „Krize kultury“, s. 173–196.
ARISTOTELÉS: Poetika, Praha: Svoboda, 1996, kap. 1–14, 23–26, s. 57–84 a 103–115.
DIDEROT, D.: Herecký paradox, in: týž, O umění, Praha: Odeon, 1983, s. 165-202.
ECO, U.: Skeptikové a těšitelé, Praha: Argo, 2006, (přel. Z. Frýbort), s. 7–125. 
GADAMER, H.- G.: Aktualita krásného, Praha: Triáda, 2003 (přel. D. Filip), s. 5-26 (Úvod).
HUME, D.: O normě vkusu, Aluze, roč. 5, 2002, č. 2, (přel. I. Panochová), s. 82–91. 
PLATÓN: Ión, in: týž, Platónovy spisy III., Praha: OIKOYMENH, 2003, s. 435-451.
PLATÓN: Ústava, Kniha X., in Platónovy spisy IV., Praha: OIKOYMENH, 2003 (přel. F. Novotný), s. 305-321 (595a-608b).

3. Svoboda a jednání

ARENDTOVÁ, H.: Mezi minulostí a budoucností, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2002 (přel. T. Suchomel a M. Palouš), esej 4. „Co je svoboda?“, s. 129–152.
ARISTOTELÉS, Etika Níkomachova, Praha: Rezek, 1996 (přel. A. Kříž), Kniha I. až III., s. 23–95.
KANT, I.: Základy metafyziky mravů, Praha: Svoboda, 1990 (přel. M. Znoj), Předmluva, I. a II. část, s. 51–107.
NIETZSCHE, F.: Genealogie morálky, Praha: Aurora, 2002 (přel. V. Koubová).
PLATÓN, „Obrana Sókrata“, „Kritón“, in Platónovy spisy I., Praha: OIKOYMENH, 2003 (přel. F. Novotný), s. 33–61 a 65–80.
SARTRE, J.-P., Existencialismus je humanismus. Praha: Vyšehrad, 2004.

4. Co je metafyzika?

ARISTOTELÉS: Metafysika, Praha: Rezek, 2003 (přel. A. Kříž), I. kniha (kapitoly 1–3) a IV. kniha (kapitoly 1–2), s. 33– 43 a 101–107.
DESCARTES, R.: Meditace o první filosofii, Praha: OIKOYMENH, 2003 (přel. P. Glombíček, T. Marvan, P. Zavadil), s. 9–80.
HEIDEGGER, M.: Co je metafyzika? (Přednáška), Praha: OIKOYMENH, 1993 (přel. I. Chvatík), s. 36–67.
NIETZSCHE, F.: Soumrak model čili: Jak se filozofuje kladivem, Olomouc: Votobia, 1995 (přel. A. Breska), 3–188. 
PLATÓN: „Ústava“, in Platónovy spisy IV., Praha: OIKOYMENH, 2003 (přel. F. Novotný), Podobenství o slunci, úsečce a jeskyni, s. 234–253.

5. Poznání a vědění

BACON, F.: Nové organon, II. část, Praha: Svoboda, 1990 (přel. M. Zůna), s. 73–109 (předmluva, aforismy 1–70).
DESCARTES, R.: Pravidla pro vedení rozumu, Praha: OIKOYMENH, 2000 (přel. V. Balík), pravidlo I. až XI, s. 8–93.
HUME, D.: Zkoumání o lidském rozumu, Praha: Svoboda, 1996 (přel. J. Moural), po kapitolu 8. včetně, s. 5–146.
KANT, I.: Kritika čistého rozumu, Praha: OIKOYMENH, 2001 (přel. J. Loužil), „Předmluva k druhému vydání“ a „Úvod“, s. 15–32 a 33–50.
LEIBNIZ, G. W.: „Úvahy o poznání, pravdivosti a idejích“ a „O tom, co přesahuje smysly a hmotu“, in: týž, Monadologie a jiné práce, Praha: Svoboda 1982 (přel. J. Husák), s. 38–45 a 134–144.
PLATÓN: „Menón“, in Platónovy spisy III., Praha: OIKOYMENH, 2003 (přel. F. Novotný), s. 339–379.

6. Člověk a druzí

ARENDTOVÁ, H.: O násilí, Praha: OIKOYMENH, 1995 (přel. J. Přibáň a P. Fantys).
ARISTOTELÉS: Politika I., Praha: OIKOYMENH, 1999 (přel. M. Mráz), s. 46–87.
HEGEL, G.W.F.: Fenomenologie ducha, Praha: Československá akademie věd, 1960 (přel. J. Patočka), pasáž „Panství a rabství“, s. 154–161.
HOBBES, T.: Leviathan, I. díl (kap. XIII–XVII.) + II. díl [celý], Praha: OIKOYMENH, 2009 (přel. K. Berka), s. 87–254. 
LOCKE, J.: Druhé pojednání o vládě (kap. II–XI, XVIII–XIX), Praha: Svoboda, 1992 (přel. J. Král), s. 30–115 a 147– 175.
ROUSSEAU, J.-J.: O společenské smlouvě neboli O zásadách státního práva, Praha: Svoboda, 1978 (překlad E. Blažková), str. 201–277.

7. Pravda a řeč

GADAMER, H.-G.: „Člověk a řeč“, „Řeč a rozumění“, in GADAMER, H.-G.: Člověk a řeč, Praha: OIKOYMENH, 1999 (přel. J. Sokol a J. Čapek), s. 22–29 a 30–44.
HEIDEGGER, M.: Bytí a čas, Praha: OIKOYMENH, 1996 (přel. I. Chvatík a kol.), §§ 28–34, s 157–194 a § 44, s. 242– 260.
NIETZSCHE, F.: O pravdě a lži ve smyslu nikoli morálním, Praha: OIKOYMENH, 2010 (přel. V. Koubová) s. 7–27. 
PLATÓN, „Kratylos“, in Platónovy spisy I., Praha: OIKOYMENH, 2003 (přel. F. Novotný), s. 163–173 [po odstavec 391b včetně].
PLATÓN, „Gorgias“, in Platónovy spisy III., Praha: OIKOYMENH, 2003 (přel. F. Novotný), s. 233–335.

8. Dějinnost

ARENDTOVÁ, H.: Mezi minulostí a budoucností, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2002 (přel. T. Suchomel a M. Palouš), Předmluva, 1. a 2. esej, s. 7–86.
GADAMER, H.-G.: Problém dějinného vědomí, Praha: FILOSOFIA, FÚ AV ČR, 1994 (přel. J. Němec a J. Sokol), s. 7– 53.
HEGEL, G.W.F.: „Pojem dějin filosofie“, in HEGEL, G.W.F.: Dějiny filosofie I., Praha: Akademie věd, 1961 (přel. J. Cibulka, M. Sobotka), s. 48–77.
NIETZSCHE, F.: „O užitku a škodlivosti historie pro život“, in NIETZSCHE, F.: Nečasové úvahy, Praha: OIKOYMENH, 2005 (přel. J. Krejčí a P. Kouba), s. 77–147.
PATOČKA, J.: „Kacířské eseje o filosofii dějin“, in: PATOČKA, J.: Péče o duši III., Praha: OIKOYMENH, 2002, esej 2.–3. a 5.–6., s. 41–83, 98–131.

 

Upozornění: Z přečtené literatury k Úvodu do filosofie můžete vytvořit i základ seznamu četby k státní zkoušce z filosofie. Proto doporučujeme, abyste si při přípravě na Úvod do filosofie vybrané texty zpracovali pro další přípravu na soubornou zkoušku (např. ve formě poznámek, konspektů apod.).

 

Studijní opory
Poslední úprava: Mgr. Alžběta Wolfová (28.05.2018)

http://moodle.fhs.cuni.cz/course/view.php?id=1063

Audionahrávky přednášek: http://moodle.fhs.cuni.cz/mod/data/view.php?id=18260

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK