PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Básnictví a sofistika u Platóna - YBF386
Anglický název: Poetry and Sophistry by Plato
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Filosofický modul (24-FM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Jaroslav Novotný, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Jaroslav Novotný, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Eva Benetková (03.12.2018)
Kurz chce sledovat básnictví a sofistiku, jak ji představuje Platón ve svých dialozích jako problém, na který odpovídá filosofie.
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Jaroslav Novotný, Ph.D. (06.02.2019)

Kurz chce sledovat básnictví a sofistiku, jak ji představuje Platón ve svých dialozích jako problém, na který odpovídá filosofie.

Tematické okruhy:

1. Role a proměna básnictví v archaickém a klasickém období.

2. Inspirované básnictví v Obraně a dialogu Ión.

3. Výchova a básnictví v Ústavě.

4. Básnictví jako napodobující umění v Ústavě a Sofistovi.

5. Básnictví v Zákonech.

6. Básnictví a rétorika ve Faidrovi.

7. Sofistika a rétorika – obecný úvod. Dialog Sofistés.

9. Dialogy Prótagoras a Theaitétos.

10. Dialogy Gorgias, Ústava a Zákony.

11. Krajní důsledky sofistických východisek: stanoviska postav Kalliklea a Thrasymacha.

12. Filosofická odpověď: dialog a dialektika.

 

Povinná literatura:

Platón, Ión, in: Platónovy spisy, Svazek III., Praha: OIKOYMENH, 2003 (přel. F. Novotný), s. 437–451 (14 stran).

Platón, Prótagoras, in: Platónovy spisy, Svazek III., Praha: OIKOYMENH, 2003 (přel. F. Novotný), s. 169–229 (61 stran).

Platón, Ústava II. a III., in: Platónovy spisy, Svazek IV., Praha: OIKOYMENH, 2003 (přel. F. Novotný), s. 55–129 (75 stran).

 

Doporučená literatura:

Arendt, H., „Socrates“, in: The Promise of Politics, New Yourk: Schocken Book, 2005, s. 5–39.

Arendtová, H., Život ducha I. Myšlení, Praha: Aurora, 2001 (přel. J. Lusk), zde kapitola III. „Co nás nutí myslet“, s. 145–212.

Detienne, M., Mistři pravdy v archaickém Řecku, Praha: oikoymenh, 2000 (přel. O. Spěváková).

Dodds, E. R., Řekové a iracionálno, Praha: OIKOYNENH, 2000 (přel. O. Prokop).

Flacelière, R., Život v době Periklově, Praha: Odeon, 1981 (přel. Z. Schauta, K. Rubešová).

Graeser, S., Dějiny filosofie 2. Řecká filosofie klasického období, Praha: OIKOYNENH, 2000 (přel. M. Petříček).

Novotný, F., O Platónovi I.–III., Praha: J. Laichter, 1948–1949.

Patočka, J., Platón. Přednášky z antické filosofie, Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1991.

Patočka, J., Sókratés. Přednášky z antické filosofie, Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1990.

Platón, Platónovy spisy (svazky I. až V.), Praha: OIKOYMENH, 2003 (překl. F. Novotný); doporučené dialogy: Obrana Sókrata, Faidros, Sofistés, Theaitétos, Gorgias, Ústava, Zákony.

 

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Jaroslav Novotný, Ph.D. (28.03.2019)

Atestační požadavky:

Pro splnění atestace se předpokládá prostudování povinné literatury uvedené výše (dohromady cca. 150 stran). Texty k prostudování jsou zde též ke stažení.

Na základě této literatury bude buď v poslední hodině přednášek, nebo na začátku zkouškového období zadán krátký test resp. klausurní písemná práce.

Upřesnění řádného termínu testu: na poslední hodině výuky ve středu 22. 5. Opravné termíny budou vypsány v rámci zkouškového období.

Termín testu je též vypsán v aplikaci SIS „Termíny zkoušek“. Má to však pouze informační povahu, přihlašovat se přes SIS není potřeba, stačí na test rovnou přijít.

Otázky testu se budou týkat základních motivů, argumentů a postupu zadaných dialogů.

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK