PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Úvod do Platónovy filosofie - YBF262
Anglický název: Introduction to Plato’s Philosophy
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Filosofický modul (24-FM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (25)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Josef Kružík, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Josef Kružík, Ph.D.
Neslučitelnost : YBF069
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Josef Kružík, Ph.D. (28.01.2019)
Kurs je jedním z možných uvedení do Platónovy filosofie, přičemž jeho osnovou bude problém vztahu duše a ERÓTA, tedy problematika, kterou antika chápala především jako problematiku etickou. Nejprve probereme dialog Alkibiadés, který shrnuje většinu hlavních témat platónské filosofie a zprostředkovává je přijatelným, přehledným, ač v některých případech částečně zjednodušujícím způsobem: v tomto ohledu byl již od antiky brán jako vhodná brána do Platónova myšlení (Proklos): v jeho rámci tak bude tematizován jednak problém obce a jejího náležitého vedení založeného na patřičném vědění (EPISTÉMÉ) a umění (TECHNÉ); a jednak problém péče o sebe, sebepoznání a SÓFROSYNÉ, jako podmínky politické činnosti). Následně obrátíme pozornost k dialogu Symposion, kde bude podrobně představeno platónské pojetí ERÓTA, v Diotimině řeči pak probereme koncept idejí a konečně v souvislosti s Alkibiadovým vpádem, představujícím v rámci kompozice dialogu svého druhu satyrské drama, upřesníme samu povahu platónské filosofie. Kurs zakončíme intepretací dialogu Faidros: zaměříme se zejména na první dvě třetiny dialogu, přičemž prohloubíme platónské pojetí vztahu duše a ERÓTA (zejména ve slavném filosofické palinódii), v závěrečné přednášce pak probereme vztah filosofie a rétoriky a statut zapsaného slova s ohledem na samotný statut platónských dialogů.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Josef Kružík, Ph.D. (26.02.2019)

Povinná:

  • Platón. Alkibiadés I. In . Platónovy spisy II. . Praha: OIKOYMENH, 2003, s. 285-338. ISBN 80-7298-063-7..
  • Platón. Symposion. In . Platónovy spisy II. . Praha: OIKOYMENH, 2003, s. 159-218. ISBN 80-7298-063-7..
  • Platón. Faidros. In . Platónovy spisy II. . Praha: OIKOYMENH, 2003, s. 219-284. ISBN 80-7298-063-7..

Doporučená:

  • Denyer, Nicholas (ed.). Alcibiades. Cambridge: Cambridge University Press, 2001, 254 s. ISBN 0-521-63414-8.
  • Havlíček, Aleš, Jinek, Jakub, (eds.). Alkibiadés. Praha: Oikumené, 2009, 191 s. ISBN 978-80-7298-426-8.
  • Havlíček, Aleš, Cajthaml, Martin, (eds.). Plato's Symposium : proceedings of the fifth Symposium Platonicum Pragense. Prague: OIKOYMENH, 2007, 349 s. ISBN 978-80-7298-293-6.
  • Šedina, Miroslav. Marsyas. Maska a tvář Sokrata v Platónově dialogu Symposion. In Šedina, Miroslav. Sparagmos . Praha: OIKOYMENH, 1997, s. 179-223. ISBN 80-86005-33-X..
  • Hunter, Richard. Symposium. Oxford: Oxford University Press, 2004, 150 s. ISBN 0-19-516080-0.
  • Špinka, Štěpán. Duše a krása v dialogu Faidros: Duše a řeč II. Praha: OIKOYMENH, 2009, 279 s. ISBN 978-80-7298-390-2.
  • Wyller, Egil Anders. Pozdní Platón : tübingenské přednášky 1965. Praha: Rezek, 1996, 303 s. ISBN 80-86027-00-7.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Josef Kružík, Ph.D. (26.02.2019)

19. února: úvod, literatura, Sókratés a jeho doba, Erós

26. února: Alkibiadés I. (103a-118c); autorství, struktura; úvodní erotický dialog;  problém polis, politika jako techné.

5. března. Alkibiadés II. (118c-135e): královská řeč a výklad delfské výzvy Poznej sebe sám (gnóthi sauton)!

12. března: Symposion I. (172a-178a); struktura dialogu, narativní rámec, tradice řeckých symposií, epideixis a enkomion.

19. března: Symposion II. (178a-189d); Fadirova,  Pausaniova a Eryximachova řeč na Eróta.

26. března: Symposion III. (189d-201c); Aristofanova a Agathónova řeč na Eróta.

2. dubna: Symposion IV. (201c-212c);  Rozhovor s Diotimou.

9. dubna: Symposion V. (212c – 223d) Alkibiadův vpád; závěr symposia.

16. dubna: Faidros I. (227a-230a); struktura dialogu, náboženský a topografický kontext.

23. dubna: Faidros II. (230c-243c);  Lysiova a první Sókratova řeč.

30. dubna: Faidros III. (243c-257c);  Sókratova palinódie.

7. května: Faidros  IV. (257c-274b);  druhá část dialogu, láska k řečem, jednota celého dialogu; (274b-279c); Písmo  a nesmrtelnost.

14. května: odpadá, rektorský den

20. května (pondělí (!) od 15:30): Závěrečný test

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK