PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Redakce překladu I. - YBEC163
Anglický název: Translation Editing I.
Zajišťuje: Program SHV - Modul jazyků a literatury (24-KO)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / 20 (20)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Staré označení: YBJ2006ZI
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Lily Císařovská
Vyučující: Mgr. Lily Císařovská
Neslučitelnost : YBEC099
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Lily Císařovská (20.09.2022)
Kurz Redakce překladu především učí psát lépe česky. Studentům, již pracují na svém bakalářském překladu, dává příležitost sdílet obtížné úseky svého překladu s kolegy a získat tak větší jistotu i nadhled. Kurz bude sledovat dvě paralelní linky: ta první se zaměří na jevy, které v češtině leckdy působí potíže, např. interpunkce, zájmena, slovosled, a ta druhá na komentovanou analýzu různých textů a studentských překladů. Cvičení a studijní materiály budou vždy reagovat na nastalou situaci a potřeby účastníků.
Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Lily Císařovská (20.09.2022)

                                                                                                                                          

 

Kurz je koncipován jako prezenční. Účast na seminářích je povinná, protože je úzce provázána s texty, s nimiž pracujeme, a načíst si látku z různých a četných pramenů lze jen velmi obtížně. 

O fungování semináře a požadavcích k úspěšnému studiu si povíme na první hodině. Mimořádná sdělení vám budu posílat na e-mail.

 

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Lily Císařovská (20.09.2022)

Jazykovou zdatnost v češtině budeme rozvíjet ve dvou rovinách: 

- na cvičeních, která jsou zaměřena na problémové oblasti češtiny, a   

- na bakalářských překladech, na nichž již účastníci kursu pracují.

Zásady práce s textem a úzce propojené vrstvy jazyka budeme sledovat na textech, které účastníci seminářů budou předem sami redigovat. Svou redakci pak budou na seminářích porovnávat s řešeními svých kolegů. V tomto vzniklém prostoru je možné účinně rozvíjet schopnost vnímat texty ve větších celcích, vidět jejich provázanost,  strukturovanost i lexikální a stylistickou ucelenost.  Zaměříme se na vrstvy, jejichž osvojení je sice základním předpokladem výstavby dobrých textů, ale při čtení je zpravidla ani nevnímáme. Tímto cíleným soustředěním budeme prohlubovat nejen svou jazykovou kompetenci, nýbrž i schopnost jasného konsistentního myšlení.

Tematické okruhy:


 1) Zásady a cíle redakční práce

 2) Korektorské značky     

 3) Interpunkce (funkčnost interpunkčních znamének, jejich význam a vliv na význam textu) 

 4) Lexikální rovina textu (terminologie, internacionalismy, redundantní tvary, interference s významově obsazenými výrazy, různé hladiny abstraktnosti).                     

 5) Výstavba souvětí (význam spojek, ustálená slovní spojení, floskule)                                                                                                                                       

 6) Výstavba odstavce (aktuální větné členění/funkční větná perspektiva, provázanost textu, deixe)                                                                                                   

 7) Základní rozdíly mezi anglickou a českou větou (nominální konstrukce vs slovesné vyjadřování, vidové rozdíly, sémantické rozdíly sdělení)                                          

 8) Práce s reáliemi (idiomy, frekvenční vazby, problém ekvivalence)                                                                                                                                                       

 9) Soudržnost textu, koheze, redundance, poměr obsahu a formy   

 10) Styl a stylotvorné činitele (významové hladiny stylistiky, funkční styly a jejich kontextuální adekvátnost)

 

Ke splnění kursu je třeba pravidelná a soustavná práce v průběhu semestru, vypracování zadaných cvičení a zpracování samostatných rešerší spojených s probíranými jevy.

Přehled vhodných příruček a pramenů najdete v souboru na této stránce (viz výše). 

Mezi další doporučené tituly patří například: 

JUST, V., Slovník floskulí 1,2, Praha: Academia, 2005.
STANĚK, V., Jak psát správně čárky, Praha: Fortuna, 1997.
EISNER, P., Rady Čechům, jak se hravě přiučiti češtině, Praha: Academia, 1992.                                                                   

JAMEK, V., O patřičnosti v jazyce, Praha: Nakladatelství Franze Kafky, 1998.

KARLÍK A KOL., Příruční mluvnice češtiny, Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2001.

KOL. AUTORŮ, Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice, Praha: Ottovo nakladatelství, 2005.
PETRÁČKOVÁ A KOL., Akademický slovník cizích slov, Praha: Academia, 2001.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK