PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Základy redakční práce: od rukopisu ke knize - YBEC113
Anglický název: The Basic Principles of Editor´s Work
Zajišťuje: Program SHV - Modul jazyků a literatury (24-KO)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / 20 (20)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Marie Kratochvílová, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Marie Kratochvílová, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Marie Kratochvílová, Ph.D. (17.09.2021)
Jednosemestrální kurz si klade za úkol seznámit posluchače bakalářského studia se základy práce odborného nakladatelského redaktora: od rukopisu k vydané knížce či elektronické publikaci. V letním semstru navazuje Seminář k Základům redakční práce.
Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Marie Kratochvílová, Ph.D. (17.09.2021)

Témata:
1) Základní pojmy.
2) Knižní řetězec.
3) Co se děje s rukopisem v nakladatelství? Druhy nakladatelských domů, pracovníci nakladatelství.
4) Jak na to? (Práce nakladatelského redaktora)
5) Odborná korektura, stylistika, tvarosloví, zkratky, cizí slova, interpunkce, bibliografické údaje.
6) Jak bude kniha vypadat? Základy typografie.
7) Základy polygrafie.
8) Kolik co bude stát? Ekonomika nakladatelství, rozpočty, kalkulace knihy. Elektronická a tištěná kniha.
9) Granty. Grantové žádosti, možnosti nakladatele, autora.
10) Kdo má právo? A jaké? Autorskoprávní ukotvení nakladatelské praxe.
11) Autorský zákon, Zákon o neperiodických publikacích, evropské právní normy a smlouvy.
11) Distribuce, prodej, propagace, marketing.
12) Literatura na cestách. Knižní veletrhy, literární festivaly, literární agentury, vědecké konference.
13) Závěrečné shrnutí.

Studijní literatura:
* Povinná:
Pistorius, V. Jak se dělá kniha. Praha, Litomyšl: Paseka, 2003. ISBN 80-7185-774-2.
Pokorný, M., Pokorná, D. Redakční práce. Jak připravit text k publikování. Praha: Grada Publishing, 2011. ISBN 978-80-247-3773-7.
Woll, T. Rukověť nakladatele. Řemeslo, věda, umění. Praha: Signeta, 2002. ISBN 80-902608-4-5.
Magincová, D. Příručka nakladatelského redaktora. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2003. ISBN 978-80-86818-83-2.

* Doporučená:
Internetová jazyková příručka [online]. Dostupné z:
Beran, V. Aktualizovaný typografický manuál. Praha: Kafka design, 2012. ISBN 978-80-260-7606-3. Pavlát, L. Tajemství knihy. Praha: Albatros, 1982. ISBN nepřiděleno.
Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů. (Autorský zákon) [online]. Dostupné z:
RATKOVÁ, E. Metody citování literatury a strukturování bibliografických záznamů podle mezinárodních norem ISO 690 a ISO 690-2 citace [online]. Dostupné z: >

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK