PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Nácvik anglického překladu II. - YBEC024
Anglický název: Translation in Practice and Theory II.
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Komunikativní modul (24-KO)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / 60 (76)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Staré označení: YBJ2000LI
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Lily Císařovská
PhDr. Jaroslava Vrbová
Vyučující: Mgr. Lily Císařovská
PhDr. Jaroslava Vrbová
Neslučitelnost : YBJ2000LI
Záměnnost : YBJ2000LI
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Richard Davídek (10.12.2019)
Kurs je úvodem do překládání. Upozorňuje na překladatelská úskalí, která se notoricky objevují, a snaží se na překladech rozmanitých pracovních textů vštípit základní překladatelské návyky potřebné pro překlad z angličtiny do češtiny. Kurs je určen studentům, kteří chtějí nejen získat určité překladatelské dovednosti pro práci na svém bakalářském překladu, ale také chtějí tuto náročnou práci zúročit určitým vhledem do fungování jazyka vůbec. Tento kurs předpokládá samostatnou práci s pracovními texty, které si studenti doma překládají a na nichž si pak lze jednotlivé překladatelské jevy ukázat. Tato samostatná příprava je podmínkou úspěšnosti kursu. Kromě toho studenti pracují průběhu celého semestru na rešerších vybraných jazykových jevů, které se ve veřejném prostoru objevují všude kolem nás.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Richard Davídek (10.12.2019)

 

Cílem kursu je využít konfrontace dvou jazyků k pochopení jazykových odlišností v jejich mnohovrstevnatosti, a tím poznávat specifika vlastního jazyka a vyjadřování. Celkově má práce s překladem tříbit naši jazykovou kulturu a rozšiřovat schopnost adekvátně pracovat s náročnými texty.

Deskriptory
Poslední úprava: Mgr. Richard Davídek (10.12.2019)

Práce v kursu probíhá ve třech rovinách:

1) teoretický výklad s ukázkami,

2) práce s cvičnými texty,

3) interpretace překladů pracovních textů, které si účastníci semináře předem připravují.

Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Richard Davídek (10.12.2019)

 Kurs probíhá ve třech paralelních rovinách: pracujeme s tzv. pracovními texty, cvičnými texty a rešeršemi.

 a) Pracovní texty

najdete zde, v SISu. Tyto texty ke stanovenému datu samostatně přeložíte a tento svůj překlad vložíte do příslušné kolonky v odevzdávárně (tzv. Grupíčku) v SISu. Kromě toho tento pracovní překlad VYTISKNETE a výtisk si přinesete s sebou na hodinu, kde překlad společně probereme. Po té vypracujete redakci své původní verze a tento čistopis odevzdáte vytištěný na následující hodině. V SISu zůstane uložena původní verze překladu i s datem vložení. Původní pracovní verzi v SISu již neopravujte.

 b) Cvičné texty

budete podle potřeby dostávat na semináři. Jsou určeny jednak k práci v hodinách ad hoc, a jednak pro přípravu doma. Co a jak s kterým textem se dozvíte v pravý čas. Do této kategorie patří i redakce některých textů, které také vložíte podle pokynů do SISu.

 c) Samostatné rešerše (Perličky)

Během semestru budete sledovat jazyk ve svém okolí a výsledky této rešerše odevzdáte v zápočtovém týdnu.

 K úspěšnému splnění požadavků kursu je třeba odevzdat všechny prvopřeklady do SISu, vytištěné zredigované překlady na hodinách a rešerše na konci semestru vložit ke stanovenému datu do SISu. Aktivní účast na seminářích se považuje za samozřejmost, protože si osvojujete nejen znalosti, ale i dovednosti, které nejdou nikde načíst.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Richard Davídek (10.12.2019)

Tematické okruhy pro oba semestry (pořadí se může měnit a jednotlivá témata se prolínají)

V každé hodině budeme pracovat s připraveným "pracovním textem". Za semestr přeložíme a podrobně prozkoumáme šest pracovních textů z různých jazykových i tematických oblastní.  Kromě vlastního překládání se budeme teoreticky zaměřovat na tyto okruhy a procvičovat je v praxi.  

1. Cíle a smysl překládání (sdělování významů přes jazykové a kulturní bariéry,  tříbení jazykové vnímavosti, sebereflexe očima jinakosti, jazyk jako základní nástroj humanitní vzdělanosti)

2. Základy překladatelských dovedností (jak přistupovat k textu většího rozsahu, zásady soustavnosti  a soudržnosti, rejstříky, poznámky pod čarou, práce se slovníkem, druhy slovníků, sekundární literatura)

3. Fáze překladu (pochopení textu, interpretace, vytvoření koncepce překladu, kompenzace a stylizace)

4. Vliv výchozího jazyka (cílový čtenář, otázky ekvivalence,  překlad vs. tlumočení)

5. Lexikální rovina překladu (odborná terminologie, synonyma, internacionalismy,  sémantika slova)

6. Kontextová rovina lexika (implikace, ambivalence, alternativy, stylistická výpověď slova, jak poznat idiomy a jak je překládat, figury, tropy)

7. Převádění reálií (jména, míry, dialekty, přechylování, kulturní aluze)

8. Syntaktická rovina překladu (srovnání české věty s anglickou, vyjadřování jmenné vs. slovesné, časová souslednost ve větším celku, souvětí, syntagmata)

9. Modalita (co všechno je modus a jeho funkce, srovnání české modality s anglickou)

10. Aktuální členění věty (slovosled v češtině versus anglická určenost, vnitřní textové odkazy, pasiva, vytýkací vazby)

11. Interpunkce v překladu (významotvorná funkce interpunkce, srovnání české a anglické interpunkce)

12. Základy redakční práce (srovnání překladu s předlohou, porovnání různých překladů téhož textu)

 

 

 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK