PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Nácvik anglického překladu - YBEC007
Anglický název: ENG - Translation in Practice and Theory
Zajišťuje: Program SHV - Modul jazyků a literatury (24-KO)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / 100 (100)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět pro jiné fakulty
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Lily Císařovská
Vyučující: Mgr. Lily Císařovská
Mgr. Klára Petříková, Ph.D.
Mgr. Filip Timingeriu, Ph.D.
Neslučitelnost : YBEC030
Je neslučitelnost pro: YBEC030
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Lily Císařovská (10.02.2024)
Kurs je určen především studentům, kteří pracují na svém bakalářském překladu nebo se k tomu chystají, ale nejen jim, ježto cílem předmětu je prohlubovat vědomí jazyka a tříbit jazykovou kulturu. Setkávání dvou jazyků (konkrétně angličtiny s češtinou) umožňuje vnímat jazykové jevy, které jinak většinou zůstávají skryty. Na překladech se ukazuje, kdy máme pocit, že textu rozumíme, a kdy mu rozumíme skutečně. Cvičné texty pro překlad jsou voleny tak, aby cíleně seznamovaly studenty s jevy, které při překládání činí potíže nejčastěji. Jejich postupným rozkrýváním si pozvolna upevňujeme základní překladatelské návyky a celkově rozvíjíme svou jazykovou vnímavost.
Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Lily Císařovská (18.09.2023)

Kurz je koncipován jako prezenční. Účast na seminářích je povinná, protože je úzce provázána s texty, s nimiž pracujeme, a látku si nelze nikde  doplňkově načíst. Podrobnosti o tom, jak kurz probíhá a jaké jsou požadavky atestace, budou podrobně popsány na prvním semináři.

Mimořádná sdělení Vám budou posílána na e-mail.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Lily Císařovská (18.09.2023)

Témata, kterými se budeme zabývat:
1) Překládání (sdělování významů přes jazykové a kulturní bariéry, jazyk jako nástroj humanitní vzdělanosti).
2) Základy (práce s textem, časový rozvrh, uspořádání textu: rejstříky, poznámky pod čarou; práce se slovníkem, druhy slovníků, sekundární literatura).
3) Fáze překladu (koncepce překladu, vliv výchozího jazyka, cílový čtenář, doslovnost vs. ekvivalence, překlad vs. tlumočení).
4) Lexikální rovina překladu (kontext, implikace, ambivalence, alternativy, idiomy, figury).
5) Převádění reálií (jména, míry, dialekty, přechylování, kulturní aluze, neologismy).
6) Syntaktická rovina překladu (srovnání české věty s anglickou, vyjadřování jmenné vs. slovesné, časová souslednost ve větším celku, souvětí, syntagmata, gramatická soudržnost).
7) Modalita (co všechno je modus a jeho funkce, srovnání české modality s anglickou).
8) Aktuální členění věty (slovosled v češtině versus anglická určenost, pasiva, vytýkací vazby).
9) Reference (deiktické prvky v překladu, Jakobson: co jazyky nemohou neříci).
10) Interpunkce v překladu (významotvorná funkce interpunkce, srovnání české a anglické interpunkce).
11) Soudržnost textu (vnitřní odkazy, významová interference, posuny, adaptace, odkazy v kontextech cílového jazyka).
12) Stylistická rovina překladu (stylistická ekvivalence, přejímky, volba synonym, kompenzace a stylizace konečné verze, autorův rukopis a jeho adekvátní převod).
13) Základy redakční práce.

(Poznámka: Posloupnost témat uvedených v tomto výčtu se nebude shodovat s posloupností výkladu. Ten vždy vychází z textu, na kterém zrovna pracujeme, a jednotlivé roviny se proto nutně vždy překrývají. Výčet témat tu má sloužit spíš ke strukturované reflexi probírané látky.)

Studijní literatura:
* Povinná (jeden z uvedených titulů) 
KNITTLOVÁ, D. a kol. Překlad a překládání. Olomouc: FF UP, 2010. ISBN 978-80-244-2428-6.
KUFNEROVÁ, Z. a kol. Překládání a čeština. Praha: H + H, 2003. ISBN 80-85787-14-8.

* Příručky
PRAVDOVÁ, M., SVOBODOVÁ, I. Akademická příručka českého jazyka. Praha: Academia, 2014. ISBN 978-80-200-2327-8.
ŠAUR, V. Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice. Praha, 2004. ISBN 80-7181-133-5.

Internetová jazyková příručka Ústavu jazyka českého: www.ujc.cas.cz

Doporučená:
KRIJTOVÁ, O. Pozvání k překladatelské praxi: kapitoly o překládání beletrie. Praha: FFUK, 1996 .
KNITTLOVÁ, D. K teorii i praxi překladu. Olomouc: FF UP, 2003. ISBN 80-244-0143-6.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK