PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Politiky identit - YBA389
Anglický název: Politics of identity
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Společenskovědní modul (24-SM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (25)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. et Mgr. Markéta Zandlová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. et Mgr. Markéta Zandlová, Ph.D.
Prerekvizity : YBZB40000
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Eva Benetková (03.12.2018)
Kurz vychází z předpokladu, že nejrůznější (kolektivní) identity a loajality nejsou lidem vrozeny, nýbrž sociálně konstruovány. Toto konstruování se může dít různými způsoby – v kurzu se zaměříme na záměrné, cílené snahy a strategie, jejichž prostřednictvím aktéři sociálně zvýznamňují a prosazují uznání určitých dosud utlačovaných či marginalizovaných identit jako rovnoprávných. Budeme se věnovat jak klasickým emancipačním hnutím v užším smyslu (hnutí za práva domorodého obyvatelstva, feminismus, environmentální hnutí), tak i méně jednoznačným příkladům redefinování identitních rámců. Některá témata přednesou hosté, kteří se na danou oblast specializují.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Markéta Zandlová, Ph.D. (01.02.2019)

Atestace má dvě součásti: 2 anotace povinné literatury (1/3 známky) a ústní zkoušku (2/3 známky).  Pro absolvování kurzu je nutné přijetí anotací vyučující (tj. nelze ukončit kurz bez vypracování anotací a jejich hodnocení alespoň známkou 3) + získat minimálně 50% z celkového hodnocení.

V průběhu semestru vypracují studující 2 anotace přečtené povinné nebo doporučené literatury, každou v rozsahu max. 1000 slov. Práce musí být odevzdány do konce semestru. Podmínkou přistoupení k ústní části zkoušky je přijetí obou anotací vyučující.

Ústní zkouška proběhne na základě odpřednášené látky a povinné literatury, která bude zadávána v průběhu semestru. (Před koncem semestru studující obdrží orientační seznam klíčových konceptů, na něž bude při zkoušce kladen důraz, a též aktuální přehled související literatury. Docházka na přednášky je ovšem pro absolvování kurzu nepostradatelná!).

Kurz je doporučen pro studenty 2. a vyšších ročníků!

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Markéta Zandlová, Ph.D. (10.04.2019)

 POZOR: přesné pořadí přednášek není definitivní, bude známo na začátku semestru

 

 

1)      Představení kurzu - „identitní politiky“ a sociální hnutí

2)      Identita a diference.

3)      Kolonialismus, orientalismus a reprezentace „Druhého“.

4)      Národ jako určující identitní kategorie moderní Evropy?

5)      Mobilizace etnických identit a etnorevitalizace.

6)      Hnutí za práva domorodého obyvatelstva. - POVINNÁ LITERATURAJetmarová, J. (2012): Bolívie: země indigenního environmentalismu? Několik úvah nad paradoxy bolivijského politického projektu. Český lid (2), str. 187 – 212.

7)      (Ne)náboženské identifikace – (Ž)židé a židovství. 2. 4. 2019 - přednášející - Hedvika Novotná (Společenskovědní modul)

8)      Právo na město. Prostor a jeho strukturace, gentrifikace, marginalizace. 9. 4. 2019, přednášející - Michal Lehečka (Katedra obecné antropologie)

Četba: Harvey, D. 2008. The Right to the City.  New Left Review 53 (https://newleftreview.org/issues/II53/articles/david-harvey-the-right-to-the-city )

9)    Kritika konceptu „politik identit“.

10)  Feministické hnutí - gender a politiky „rodu“. 23. 4. 2019, přednášející - Lubica Kobová (Katedra Genderových studií)   

Četba: 

Butler, J. (2018). Odpor vůči „genderové ideologii“ musí přestat. A2larm. Dostupné z: http://a2larm.cz/2019/01/odpor-vuci-genderove-ideologii-musi-prestat/
Fraser, N. (2013). Zneužitý sen : jak se feminismus stal služkou kapitalismu. A2(23), 27.

11)  Materialita a identity.  

12)  Environmentální hnutí. 7. 5. 2019, přednášející - Arnošt Novák (Katedra Sociální a kulturní ekologie) 

13)  Závěrečná diskuse a uzavření kurzu.

 

K části přednášek bude zadána povinná četba (vždy s dostatečným předstihem).

 

LITERATURA

Povinná

ERIKSEN, T. H. (2007): Antropologie multikulturních společností. Rozumět identitě. Praha/Kroměříž: Triton

 

 

Doporučená výkladová literatura

·         Alcoff, L., Hames-Garcia, M., Mohanty, S., Moya, P. M. L. eds. Identity politics reconsidered. 2006. New York: Palgrave Macmillan

·         Barša, P. (2006): Konstruktivismus a politika identity. AntropoWebzin (1-2), str. 21 – 35. Dostupné z: http://www.antropoweb.cz/media/webzin/webzin_1-2_2006/03_barsa.pdf

·         Brubaker, R. (2003): „Přehodnocení národní identity. Národ jako institucionalizovaná forma, praktická kategorie, nahodilá událost“. In Hroch, M. (ed.). Pohledy na národ a nacionalismus. Praha, Sociologické nakladatelství (SLON), str. 375-386.

·         Calhoun, C. (1998): Social Theory and the Politics of Identity. Oxford: Blackwell

·         Harvey, D. (2008): The Right to the City. New Left Review 53, September-October (https://newleftreview.org/II/53/david-harvey-the-right-to-the-city)

·         Harvey, D. (2012). Rebel Cities: From the Right to the City to the Urban Revolution. London, New York: Verso

·         Havelková, H., Oates-Indruchová, L., eds. (2015): Vyvlastněný hlas: Proměny genderové kultury české společnosti 1948–1989. SLON

·         Kanovský, M. (2004): Etnická identita, kognitívny prístup a terénny výskum: Ako na to? Etnologické rozpravy (2), str. 11 – 25.

·         Kouba, M. (2012): „Antické labyrinty moderní makedonské identity“. In Gabriela Fatková (et al.). Balkán a nacionalismus, str. 57 – 77.

·         Mácha, P. (2007): Los Comanches de Nuevo México: hybridita, autenticita a politika identity v Novém Mexiku, Český lid (2), 141 – 156.

·         Novák, A. (2017): Tmavozelený svět: Radikálně ekologické aktivity v ČR po roce 1989. SLON

·         Said, E. 2006. Orientalismus. Praha: Paseka. Vybrané kapitoly.

·         Snow, D. A.; Soule, S. A.; Kriesi, H. (2007): The Blackwell Companion to Social Movements. Wiley-Blackwel

·         Sociální studia 7/2002. Politika rodu a sexuální identity (http://socstudia.fss.muni.cz/?q=content/politika-rodu-sexu%C3%A1ln%C3%AD-identity)

·         Szaló, C. (2007): Transnacionální migrace: proměny identit, hranic a vědění o nich. Brno, centrum pro studium demokracie a kultury (CDK)

·         Zandlová, M. (2015): Etnická mobilizace a politiky identit. Aromuni v Bulharsku. Praha: Fakulta humanitních studií

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK