PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Základy etnologie II. - YBA388
Anglický název: Introduction to Ethnology II.
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Společenskovědní modul (24-SM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (30)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Staré označení: YBAKA21LI
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Blanka Soukupová, CSc.
Vyučující: doc. PhDr. Blanka Soukupová, CSc.
Prerekvizity : {Úvod do antropologie, Úvod do společenských věd I.}
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Eva Benetková (03.01.2019)
Cílem kurzu je představit studentům obor etnologie (dříve etnografie, národopisu) od jeho počátků v období národních hnutí, přes jeho etablování jako vědy až po současnost. Kurz sleduje souběžně národopisné (etnografické, etnologické) dění v českých zemích (a šířeji v Evropě) a v tzv. sociální a kulturní antropologii a analyzuje jejich vzájemný vztah z pozice etnologie i z pozice antropologie. Pozornost je věnována také základním etnologickým (antropologickým) pojmům. V rámci kurzu jsou představeny i některé z osobností světového a českého etnologického (antropologického) myšlení. Závěr kurzu je věnován etnologickému (antropologickému) studiu národnostních menšin v české etnologii (etnografii, národopisu).
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Eva Benetková (03.01.2019)

Témata:

 

 

1) Národopis v českých zemích od svých počátků až k etablování jako vědního oboru.

2) Evropské kontexty českého národopisu, jeho vztah k antropologii a naopak.

3) Národopis v meziválečném období, specifika české (československé) tradice.

4) Protektorátní národopis, jeho vazby na nacistický národopis.

5) Národopisná Morava, současné vyrovnání se s protektorátním národopisem.

6) Česká etnografie po druhé světové válce v kontextu východního politického bloku, závislost na sovětské etnografii.

7) Česká „normalizační“ etnografie v kontextu východního politického bloku.

8) Česká etnologie po tzv. sametové revoluci.

9) Česká etnologie versus americko-britská antropologická tradice.

10) Osobnosti světového antropologického (etnologického) výzkumu: Malinowski, Mead, Lévi-Strauss.

11) Osobnosti světového antropologického (etnologického) výzkumu - pokračování.

12) Osobnosti českého národopisného (etnografického) výzkumu: Stránská, Chotek.

13) Úvod do studia národnostních menšin.

 

Studijní literatura

 

Povinná:

WOITSCH, J., JŮNOVÁ MACKOVÁ, A. a kol. Etnologie v zúženém prostoru. Praha: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., 2016. ISBN 978-80-88081-10-4. Vybrané kapitoly.  

MURPHY, R. F. Úvod do kulturní a sociální antropologie. Praha: Sociologické nakladatelství, 1998. ISBN 80-85850-53-2. Vybrané kapitoly.

SMRČKA, V., Dějiny psané národopisem. Praha: Česká národopisná společnost, 2011. ISBN 978-80-904282-7-0.

Doporučená:

van DUELMEN, R. Historická antropologie. Vývoj, problémy, úkoly. Praha: Dokořán, 2002. ISBN 80-86569-15-2. Vybrané kapitoly.

COPANS, J. Základy antropologie a etnologie. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-385-4. Vybrané kapitoly.

SOUKUPOVÁ, B. Česká antropologie – pokračovatelka české etnografie a etnologie – po sametové revoluci (1989). Národopisný věstník. 2013/2, s. 5-20. ISSN 1211-8117.

HEIDEMANN, F. Ethnologie. Goettingen: Vandehoeck & Ruprecht, 2011. ISBN 978-3-8282-3467-6. Vybrané kapitoly.

 

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Mgr. Eva Benetková (03.01.2019)

Jedná se o bakalářský kurz, doporučený i studentům Obecné antropologie.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK