PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Sociologie institucí - YBA299
Anglický název: The Sociology of Institutions
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Společenskovědní modul (24-SM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (50)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Staré označení: YBAKS05LP
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Ing. Karel Müller, CSc.
Vyučující: doc. Ing. Karel Müller, CSc.
Prerekvizity : {Podmínkou zapsání předmětu je splnění alespoň jedné z povínných zkouškek (Úvod do psychologie, Úvod do sociologie,Úvod do ekonomie, Úvod do antropologie)}
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Eva Benetková (05.02.2018)
Cílem kurzu je napomoci studentům a studentkám orientovat se v současném institucionálním uspořádání moderních společností, jeho předpokladech i proměnách a dále rozvíjet dovednosti sociologické analýzy. Výklad využívá sociologické poznatky o formách transformace vybraných institucí (trhu, politiky, univerzit, médií, rodiny) a jejich proměn v kontextu postmoderních podmínek. Teoretický výklad uplatňuje také historický a antropologický přístup.
Metody výuky
Poslední úprava: doc. Ing. Karel Müller, CSc. (05.02.2018)

Předpokladem zápisu do kurzu je absolvování Úvodu do sociologie. Kurz probíhá ve formě přednášek a uplatňuje aktivní účast studentů na přednášených tématech.

Sylabus
Poslední úprava: doc. Ing. Karel Müller, CSc. (16.02.2018)

Pojetí instituce/organizace v pohledu sociálních věd - funkcionální a kulturologické pojetí
Vymezení instituce v klasickém sociologickém schématu - tradiční/moderní i v novějších pojetích modernity
Historicky založený exkurs: pojetí antické obce
Dilema sociologické interpretace moderní doby a jejího institucionálního rámce - weberovský a marxistický výklad
Exkurs do weberovské interpretace: byrokracie - ideální typ moderní formy organizace, její předpoklady a důsledky
Transformace vybraných institucí (trhu, politiky, univerzit, médií, rodiny); proměny vztahů mezi soukromou a veřejnou sférou a její formy v prostředí masové mediální komunikace
Exkurs - institucionální aspekty europeizace a globalizace

Doporučená literatura

Müller K. 2017, Inovace-vědění-instituce: k výzvám dnešní doby. Karolinum, Praha (části 3 a 4)

Giddens A., 1998, Důsledky modernity, Praha, SLON (2. a 5. kapitola)

Berger P.I., Luckmann, T., Sociální konstrukce reality, Centrum pro studium demokracie, Brno, 1999 (2. kapitola)

Sokol, J., 2014, Etika, život, instituce, Vyšehrad, Praha (4.kapitola)

Atestace: účast na diskuzní platformě a písemný test s otevřenými a uzavřenými otázkami.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. Ing. Karel Müller, CSc. (02.06.2018)

Účast na diskuzní platformě a písemný test:  8 otevřených otázek (0-2 body), 2 uzavřené otázky (0-1 bod);  15-18 bodů = 1; 10-14 bodů = 2; 8-9 bodů = 3; Během semestru lze zpracovat dva komentáře s hodnocením 0-3 body), které se přičtou k hodnocení podle testu. 

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Mgr. Eva Benetková (05.02.2018)

Tento kurz navazuje na Úvod do sociologie, prohlubuje teoretické znalosti z oboru sociologie a prezentuje výzkumné poznatky o povaze a změnách institucionálního rámce moderních společností.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK